StartNäringsliv och arbeteTillstånd, regler och tillsynMassor/avfall, återvinning för anläggningsändamål - Anmälan
Självservice
Publicerad 2022-05-20
Uppdaterad 2024-05-28 14:10
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Massor så som jord, betong eller tegel räknas som avfall när någon vill göra sig av med dem. Det vill säga när massorna inte återanvänds som återfyllnad inom samma fastighet eller i samma schakt. Tar du emot sådana bortschaktade massor till din anläggning eller fastighet tar du alltså emot ett avfall och ska då göra en anmälan till miljöenheten. Det är beställaren av schaktjobbet som behöver klargöra massornas renhetsgrad och hur de ska hanteras. Avfallsinnehavaren ska kunna redovisa innehållet i massorna för mottagaren och tillsynsmyndigheten.

För att bedöma om massorna är lämpliga att återanvända behöver du eller avfallslämnaren ta prover på dem. Om avfallslämnaren har gjort provtagning ska du begära att få se analysresultat. Kontakta miljöenheten eller miljökonsult om du behöver hjälp med bedömning.

Vad räknas som massor / avfall?

Exempel på avfall som kan vara lämpligt att återvinna för anläggningsändamål:

  • Schaktmassor
  • Betong
  • Tegel
  • Asfalt 

Tillstånd eller anmälan?

Det som avgör om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och den aktuella platsen. Naturvårdsverket har tagit fram tre prövningsnivåer för bedömning av vilka försiktighetsmått som krävs vid återvinning av avfall i anläggningar.

  • Mer än ringa föroreningsrisk. Åtgärden ska ha tillstånd från Länsstyrelsen.
  • Ringa föroreningsrisk. Åtgärden ska anmälas till miljöenheten.
  • Mindre är ringa föroreningsrisk. Åtgärden behöver varken tillstånd eller anmälan.

Anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma verksamhetens omfattning och miljöeffekter. Du ska bl.a. kunna redovisa var massorna kommer ifrån och syftet med anläggningen. 

Tänk på att: Anmälan skall vara miljöenheten tillhanda minst sex veckor innan några åtgärder i verksamheten påbörjas.

Villkor

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se