StartMiljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån
Projekt – Status: Pågående

Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån

Publicerad 2019-12-02
Uppdaterad 2021-09-22 13:08
Under 2019 har Sala kommun startat förberedelserna inför åtgärderna som ska minska föroreningar i området Sala Silvergruva och Pråmån.
Projektbild

Föroreningarna kommer från den historiska gruvbrytningen inom området. Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder. 

Projektet syftar till att uppnå följande förbättringar

 • Ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom centrala delar av området vid Sala Silvergruva.
 • Ta bort förorenad jord som vid muddring har lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på åns botten.
 • Rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till Pråmån. Denna åtgärd skall minska framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms.
Åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra faser. Arbetet beräknas pågå i tio år, mellan 2019 och 2028. De första åren innefattar framförallt förberedelser för åtgärdsarbetet. Under hösten 2020 har åtgärder inletts för de högst prioriterade delarna av gruvområdet. Därefter följer en fas av upphandlingar och tillståndsförfaranden. Resterande delar av åtgärdsarbetena beräknas komma igång 2026.
Om du vill komma i kontakt med projektet går det bra att  skicka e-post till miljo.gruvanpraman@sala.se 

Publicerad 2021-09-17

SVT UR gör teveprogram om miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva

Den 15 september var SVT UR vid Sala Silvergruva för att spela in ett teveprogram om historisk användning av metaller och hur metaller påverkar vår miljö i dag. Programmet riktar sig till gymnasieelever. Hanna Odén från Länsstyrelsen i Västmanland och Michael Nilsson från Sala kommun berättade om de miljöåtgärder som genomförs vid Sala Silvergruva och Pråmån. På plats fanns även Niklas Ulfvebrand, Sala Silvergruva för att berätta om gruvans historik.

Nyfiken på programmet? I början av 2022 kan du se det på UR Play. 

 

Teveinspelning vid Sala Silvergruva, ett teveteam intervjuar Hanna Odén från Länsstyrelsen

Hanna Odén, Länsstyrelsen Västmanland, blir intervjuad av programledaren Sargon, UR. Foto: Ulrika Larson

Michael Nilsson blir intervjuad av en programledare från Utbildningsradion, programledaren och Mikael står på en liten träbro över Pråmån

Michael Nilsson, Sala kommun, blir intervjuad av URs programledare Sargon. Foto: Ulrika Larson

Publicerad 2021-06-23

Nyhetsbrev 3 - miljöåtgärder Sala Silvergruva och Pråmån

Nu, inför att besöksverksamheten vid Sala Silvergruva når sin högsäsong, är miljöåtgärderna vid den nedre parkeringen färdigställda och slutbesiktigade. Åtgärderna vid Vandrarhemmet håller på att färdigställas. Vi beräknar att vara klara med arbetena i juli och åtgärderna vid Vandrarhemmet planeras vara slutbesiktigade senast i augusti. För att inte störa besöksverksamheten under sommaren gör projektet ett uppehåll i entreprenadarbetena. I början av september beräknar vi vara igång  med miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva igen. Då står det centrala gruvområdet på tur.

Läs mer i nyhetsbrev 3.

Dokument
Publicerad 2021-05-24

Miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva går framåt

Nu är miljöåtgärderna på den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva färdiga och det går bra att använda parkeringen när du besöker Sala Silvergruva. Tänk bara på att inte köra på de ytor som inte är asfalterade.

foto på den nedre parkeringen som nu är färdigasfalterad

Miljöåtgärderna framåtskrider enligt plan. Arbetena vid Vandrarhemmet beräknas vara klara i slutet av juni 2021. När området vid Vandrarhemmet är åtgärdat tar projektet en paus under sommaren då många besökare till Sala Silvergruva vistas på området. I höst inleder vi nästa etapp vid centrala gruvområdet. 

Vy över området vid Vandarhemmet, entreprenadarbeten pågår

Foto över grusplanen nedanför Knektschaktet framför Vandrarhemmet, arbete med att täcka marken med grus pågår

Publicerad 2021-04-08

Nu slutför vi miljöåtgärderna på nedre parkeringen vid Sala Silvergruva

Från och med den 8 april stänger vi av den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva för att slutföra miljöåtgärderna där. Området ska nu som sista åtgärd asfalteras och därefter ska kantsten och stödräcken sättas upp. Arbetena beräknas vara slutförda i slutet av maj. Under tiden som arbeten pågår är det begränsat med parkering på området vid Sala Silvergruva. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Publicerad 2021-03-17

Arkeologiska fynd i samband med miljöåtgärder vid vandrarhemmet, Sala Silvergruva

Parallellt med att miljöåtgärder utförs runt området kring Vandrarhemmet vid Sala Silvergruva pågår arkeologiska utredningar. På plats för att utföra undersökningarna finns Berggren Byggnadsvård och SAU (Societas Archaelogica Upsaliensis).

Några av fynden som har hittats är bland annat grundmurar, smiden av olika slag samt två stödmurar som eventuellt kan vara en vattenränna från Knektschaktet. Vattenrännan kan ha använts för att leda bort vatten som har pumpats upp ur gruvan. Arkeologerna har också hittat en märklig sten med kilformade skåror. Vad stenen har använts till vet de ännu inte. En gissning är att stenen kan ha använts som ett ankare för linor.

 

Stödmurar som kan ha använts som en vattenränna från gruvan

Stödmurar har hittats. Eventuellt var det en vattenränna för att leda bort vatten som pumpats upp ur gruvan. Foto: Leif Berggren, Berggren Byggnadsvård

Sten med skåror som hittats vid schaktning utanför vandrarhemmet

Stenen med skåror hittades vid schaktning utanför Knektschakten. Stenen kanske har använts som ankare för linor. Foto: Leif Berggren

Publicerad 2021-02-19

Nu inleder vi miljöåtgärder runt vandrarhemmet

Den 19 februari inleder vi förberedelser inför nästa etapp vid Sala Silvergruva. Området som projektet nu påbörjar miljöåtgärder vid sträcker sig från vägen in mot vandrarhemmet, runt vandrarhemmet och upptill Knektschaktet. Första området som stängs av är runt Knektschaktet.

Vi kommer etappvis att stänga av området runt vandrarhemmet för att inte begränsa framkomligheten till fastigheterna. Däremot kommer antalet parkeringsplatser i direkt anslutning till vandrarhemmet att vara begränsat.

Arbete på området kommer att ske vardagar mellan 6.30 och 16.00. Arbetet medför ökad trafik med entreprenadfordon längs med Dr. Christinas väg samt inom området kring vandrarhemmet. Vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden som arbete pågår. Tänk på att området är en arbetsplats, sakta ned farten när du passerar. Vi planerar att vara färdiga med arbetena runt vandrarhemmet under maj 2021.

Åtgärder vid vandrarhemmet

Marken ska jämnas till och en bentonitmatta läggs som ett tätande skikt. Därefter byggs en ny överbyggnad. Slutligen täcks marken med ett slitlager av grus. Täckningen blir ca 30-70 cm tjock. En ledning för dagvattenhantering anläggs och befintliga spill- och vattenledningar på området läggs om. I samband med åtgärderna byts även brandposter, yttre ventiler och flera brunnar på området ut.

Varför genomför vi miljöåtgärderna?

Vi täcker de ytor som besökare, boende och de som arbetar vid området använder, för att säkerställa att människor i dag och i framtiden kan vistas vid Sala Silvergruva utan risk för att exponeras för föroreningar.

Har du frågor om åtgärderna vid vandrarhemmet kontakta delprojektledare Carl Svedjelid på telefonnummer 070-290 60 92 eller e-post miljo.gruvanpraman@sala.se  

Fotot nedan är taget vid Knektschaktet ned mot Vandrarhemmet vid Sala Silvergruva och visar det området  där miljöåtgärder nu påbörjas. Foto: Carl Svedjelid

Fotot är taget vid Knektschaktet ned mot Vandrarhemmet vid Sala Silvergruva och visar det området där miljöåtgärder nu påbörjas. På bilden syns en grävmaskin, det är snöigt

Publicerad 2021-01-25

Nyhetsbrev 2 - miljöåtgärder Sala Silvergruva och Pråmån

Uppdateringsbild

 

Den 17 november 2020 inleddes de första miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva. Det första området som Sala kommun åtgärdar är den nedre parkeringen vid infarten till Sala Silvergruva. Projektet har lagt en ordentlig underbyggnad som säkrar att åtgärden får en lång livslängd. Nästa steg blir att lägga ett bärlager och därefter asfalt när tjälen har gått ur marken. Nästa område som vi kommer att åtgärda sträcker sig från vägen in mot vandrarhemmet, runt vandrarhemmet och upp till Knektschakten. Syftet med åtgärderna är att säkerställa att människor idag och i framtiden kan vistas på området utan risk för att exponeras av föroreningar.

Läs mer om projektet i nyhetsbrevet.

Dokument
Publicerad 2021-01-14

Sala kommun tidigarelägger miljöåtgärder vid Sala Silvergruva – effektivt att åtgärda fler ytor när gruvan är stängd på grund av Covid-19

Sala kommun har via Länsstyrelsen i Västmanlands län ansökt till Naturvårdsverket om att få ändra tidplanen för åtgärder i projekt Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån.  Anledningen är att kommunen vill ta vara på det faktum att gruvområdet är stängt för turister på grund av pågående pandemi och utföra åtgärder i stora delar av området på Sala Silvergruva för att slippa störa turismen i ett senare skede. Helhetsgreppet innebär också en effektivisering av resurser när åtgärden kan utföras tillsammans.

– Undersökningar och åtgärder vid Sala Silvergruva sker varsamt för att inte störa kulturmiljön eller besöksverksamheten vid gruvan. I och med beslutet från Naturvårdsverket kan en stor del av undersökningarna och åtgärderna färdigställas under den tid Sala Silvergruva har stängt för besökare. I vanliga fall så har vi ett stort antal besökare per dag. Den nya tidplanen kommer att underlätta samordningen mellan entreprenaden och turistverksamheten, säger Jennie Hesslöw, VD Sala Silvergruva.

Bidraget från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Västmanlands län är villkorat till fyra olika projektfaser. Ursprungsplanen var att projektet skulle utföra undersökningar vid Sala Silvergruva samt två mindre miljöåtgärder i den första projektfasen. Projektet hade fått 24 miljoner kronor i bidrag för dessa åtgärder. Resterande åtgärder vid Sala Silvergruva var planerade till fas tre. Projektet har nu fått omföra 56,7 miljoner kronor från fas tre. Pengarna ska användas till att ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom området vid Sala Silvergruva. Sammanlagt beräknas undersökningar och åtgärder under projektets första fas kosta ca 80,7 miljoner kronor.

Sala kommun har fått sammanlagt 150 miljoner kronor i bidrag för hela projektet.
- Omfördelningen av bidrag innebär inte att projektet totalt har fått mer pengar än tidigare. Däremot innebär omfördelningen att större resurser kan läggas initialt på att åtgärda flera områden i följd vid Sala Silvergruva vilket gör användningen av bidrag mer effektiv. Det är också  positivt både för besöksverksamheten vid Sala Silvergruva och för miljön att vi tar ett helhetsgrepp om föroreningsproblematiken vid Sala Silvergruva, berättar Hanna Odén som är projektets kontaktperson vid Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Den nya tidplanen innebär att alla åtgärder vid Sala Silvergruva genomförs åren 2020-2023. I projektets andra fas, mellan 2023 till 2024, genomförs miljöundersökningar i Pråmån och muddringsmetod bestäms. En tillståndsansökan för muddring av Pråmån lämnas in till miljödomstolen. Under den tredje fasen planerar projektet att bygga en reningsanläggning som renar vattnet som rinner från gruvområdet till Pråmån och Pråmån muddras. Projektet i sin helhet beräknas vara slutfört 2028.

Miljöåtgärderna vi genomför syftar till att säkerställa att människor idag och framtida generationer kan vistas på området utan risk för att exponeras för de historiska föroreningarna. Projektet syftar till att uppå de nationella miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag.

Publicerad 2020-12-16

Täckningsarbetet vid nedre parkeringen går framåt

Arbetet med täckningsåtgärder vid den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva går framåt. Vi har täckt  ytorna med markduk och en ordentlig underbyggnad som säkrar att åtgärden får en lång livslängd. Ytorna har jämnats ut och nästa steg blir att lägga ut ett bärlager. De massor, som vi har schaktat ur för att skapa jämna ytor, har transporterats till VAFABs deponi för farligt avfall i Västerås. Utöver ytorna på parkeringen gräver Sala kommun även diken för omhändertagande av regnvatten.

Arbetet vid parkeringen kommer att pågå fram till vecka 52 och återupptas igen efter jul. Den första etappen förväntas bli färdigställd under januari 2021. Som det sista täckningssteget asfalteras ytan på den nedre parkeringen. Det sker i vår, när tjälen har gått ur marken.

Nästa område som kommer att åtgärdas inom projektet sträcker sig från vägen in mot vandrarhemmet, runt vandrarhemmet och upp till Knektschakten. Torsdagen och fredagen den 17-18 december kommer provtagningar som fokuserar på att utreda existerande miljöföroreningar-, kommande VA-ledningar och geotekniska förhållanden att utföras på området. I och med detta kommer framkomligheten inom området kring vandrarhemmet att begränsas då konsultföretagen som utför undersökningarna använder borrbandvagnar.

 

Arbetsplatsen vid den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva

Publicerad 2020-11-18

Film från första spadtaget, 2020-11-17

 

Publicerad 2020-11-17

Första spadtaget för miljöåtgärder vid Sala Silvergruva

Uppdateringsbild

I dag togs det första spadtaget för miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva och Pråmån. Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo och Landshövding Minoo Akhtarzand tog gemensamt de första spadtagen vid den nedre parkeringen på Sala Silvergruva. Den nedre parkeringen är det första området som åtgärdas.

På plats fanns också Åsa Kling, beställarombud för projektet på Sala kommun, Hanna Odén, Länsstyrelsen Västmanlands län, Jennie Hesslöw, VD Sala Silvergruva och Anna Onsten-Molander, handläggare på kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Västmanlands län för att berätta om de kommande åtgärderna och Kulturarven vid Sala Silvergruva.

 

 

Publicerad 2020-11-06

Nyhetsbrev 1 - miljöåtgärder Sala Silvergruva och Pråmån

Den 17 november tas det första spadtaget inför miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva. Sala kommun börjar med att åtgärda den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva. Det första steget blir att schakta bort förorenade massor och jämna ut ytan. Därefter kommer ett skyddande lager grus att läggas. När tjälen har gått ur marken kommer ytan att asfalteras. Täckningen på nedre parkeringen blir ca en halv meter tjock. Under hösten/ vintern kommer även ett dike att grävas för att leda dagvatten från parkeringen till ett dagvattendike längs med Västeråsleden.  De inledande markarbetena vid nedre parkeringen pågår fram till mars 2021. Läs mer om projektet i Nyhetsbrev 1.

Dokument
Publicerad 2020-09-17

Kartläggning av historiska lämningar vid Sala Silvergruva inför miljöåtgärder

Innan Sala kommun kan påbörja arbetet med att åtgärda miljön på Sala Silvergruva ska områdets historik kartläggas. Under juli 2020 har Sala kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en arkeologisk utredning.

Det första steget var att utreda om de kommande åtgärderna som planeras kommer att beröra fornlämningar på området. De områden som undersöktes var området kring vandrarhemmet, den norra parkeringen samt Sala Bly och Hytta. Arkeologerna, SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis), som anlitades för undersökningen grävde sammanlagt 21 schaktgropar.

– Arkeologerna har hittat historiska lämningar i nio av schakten, bland annat resterna efter en tegelugn och ett hus på den norra parkeringen.  Andra spår som vi har dokumenterat är till exempel stolphål, tegelgolv och väggbrädor. Spåren visar att det har funnits stånggång, zinkverk, bok- och vaskverk inom området. Nästa steg nu blir att vi under september och oktober genomför en förundersökning av hela området för att kunna få en tydligare bild, berättar Anna Onsten Molander, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Parallellt med arkeologiska undersökningar utför projektet miljöprovtagning och projektering vid norra parkeringen, Sala Bly och vandrarhemmet inför kommande miljöåtgärder som påbörjas under hösten/vintern 2020/2021.

– Efter många år med utredningar är vi äntligen igång med arbeten på området”, säger Åsa Kling, tillförordnad projektledare, Sala kommun.

Arkeologer från SAU och byggnadsantikvarie från Berggrens byggnadsvård undersökte området under juli månad. I september/oktober påbörjar de arbetet med arkeologiska förundersökningar. Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Närbild av utgrävningen.
Utgrävning i området kring Sala Silvergruva och Pråmån.
Närbild på marken vid utgrävningen.
Utgrävning i området kring Sala Silvergruva och Pråmån.

Bakgrundsfakta om projektet

Under 2019 har Sala kommun startat förberedelserna inför åtgärderna som ska minska föroreningar i området Sala Silvergruva och Pråmån. Föroreningarna kommer från den historiska gruvbrytningen inom området. Den verksamhet som har bedrivits har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver.

Projektet ska:

 • Ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom centrala delar av området vid Sala Silvergruva.
 • Ta bort förorenade muddermassor som har lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på åns botten.
 • Rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till Pråmån. Denna åtgärd minskar framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms.

Miljöåtgärderna finansieras av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Projektet syftar till att uppnå följande förbättringar:

 • Ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom centrala delar av området vid Sala Silvergruva.

 • Ta bort förorenad jord som vid muddring har lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på åns botten.

 • Rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till Pråmån. Denna åtgärd skall minska framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms.

Åtgärdsprogrammet är uppdelat i fyra faser. Arbetet beräknas pågå i tio år, mellan 2019 och 2028. De första åren innefattar framförallt förberedelser för åtgärdsarbetet men redan nästa år ska åtgärder starta för de högst prioriterade delarna av gruvområdet. Därefter följer en fas av upphandlingar och tillståndsförfaranden. Resterande delar av åtgärdsarbetena beräknas komma igång 2026.

Sala kommun planerar åtgärder i ett känsligt kulturmiljöområde och åtgärderna måste anpassas därefter. Sala Silvergruva och Pråmån är fornminnen som har ett särskilt skyddsvärde när det gäller kulturmiljö. Delar av området är även byggnadsminnesförklarat. Därför har projektet lång tid för planering.

Projektet avser att ha ett nära samarbete med intressenter kring området och Kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen vid planering av de kommande åtgärderna. Många turister vistas inom området och det finns bland annat en besöksgruva och ett vandrarhem.

Projektet anpassar arbetet inom området för att inte störa turistverksamheten. Arbetet kommer därför främst att utföras under lågsäsong.

Om Sala Silvergruva

Sala silvergruva är en av Sveriges nationalklenoder och var på sin tid en viktig del i byggandet av rikets välstånd. Verksamheten vid Sala silvergruva inleddes troligen redan under medeltiden och har varit en av Sveriges viktigaste ädelmetallgruvor. Brytningen av malm har skett under lång tid, såväl i dagen som under jord.

Hanteringen och viss anrikning av den brutna malmen har historiskt sett skett inom området i flera olika byggnader. Fram till och med andra hälften av 1800-talet utvanns silvret främst kring Gamla Hyttan i Salas nordöstra del. Det bly som fanns i malmen var en viktig komponent för att få ett bra utbyte av silver.
Efter en utbyggnad av Pråmån kring 1827-1835 så skeppades malm på pråmar via kanalen till hyttområdet. Tidigare hade Pråmån tjänat som avloppsdike för gruvvatten.

Sala silvergruva och Pråmån är fornminnen och åtnjuter därmed ett särskilt skyddsvärde när det gäller kulturmiljön. Delar av området är även byggnadsminnesförklarat.

Inom området bedrivs en omfattande verksamhet inom turism med bland annat besöksgruva och ett vandrarhem.

(Denna web-sida uppdateras löpande)

Status

Pågående

Projekttid start

2019-01-30

Projekttid slut

2029-03-31

Projektbudget

150 Mkr

Projektägare
Styrgrupp
 • Sala Kommun, Anders Wigelsbo, Kommunstyrelsens ordförande
 • Sala Kommun, Anders Almroth, Teknisk chef, Huvudmannens beställarombud
  0224-74 74 01 anders.almroth@sala.se
 • Länsstyrelsen Västmanland, Hanna Odén, Länsstyrelsens kontaktperson
  010-224 92 52 hanna.oden@lansstyrelsen.se
 • Sala Kommun, Nathalie Bergqvist, Adj. styrgrupp Huvudmannens kontaktperson, t.f. projektledare
  miljo.gruvanpraman@sala.se
 • Sala Kommun, Michael Nilsson, Adj. styrgrupp Utredningsingenjör, specialist gruvmiljö
  miljo.gruvanpraman@sala.se
Projektmedlemmar
Beslutsdokument
Projektdokument
Kontakter