StartMiljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2019-12-02
Uppdaterad 2024-05-24 15:06
Under 2019 har Sala kommun startat förberedelserna inför åtgärderna som ska minska föroreningar i området Sala Silvergruva och Pråmån.
Projektbild

Föroreningarna kommer från den historiska gruvbrytningen inom området. Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder. 

Projektet syftar till att uppnå följande förbättringar

 • Ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom centrala delar av området vid Sala Silvergruva.
 • Ta bort förorenad jord som vid muddring har lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på åns botten.
 • Rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till Pråmån. Denna åtgärd skall minska framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms.
Arbetet beräknas pågå i tio år, mellan 2019 och 2028. De första åren innefattar framförallt förberedelser för åtgärdsarbetet. Under hösten 2020 har åtgärder inletts för de högst prioriterade delarna av gruvområdet. Därefter följer en fas av upphandlingar och tillståndsförfaranden. Resterande delar av åtgärdsarbetena beräknas komma igång 2026.
Om du vill komma i kontakt med projektet går det bra att  skicka e-post till miljo.gruvanpraman@sala.se 

Uppdateringar

Publicerad 2024-05-24

Pågående åtgärder vid Sala Silvergruva

Nu när våren har gjort sitt intåg med full blom har vi påbörjat arbeten vid Sala Bly och hyttan. Den första åtgärden vi utför vid Sala Bly och hytta är att schakta ledningsschakt i östra delen av området från Pråmån längs med hyttan till Drottning Kristinas väg.  Vi har stängslat in området där vi utför miljöåtgärder, övriga delar av Sala Bly och hyttan är tillgängliga som vanligt. 

Vid bussparkeringen har vi lagt det sista topplagret asfalt och färdigställer markarbeten med till exempel kantstenar. Även vid Gruvkontorets parkering är markabetena färdiga och det går att använda den grusade parkeringen. I Slutet av maj planerar vi också att färdigställa arbetena vid Södra infartsvägen. Det som kvarstår där är att klistra på ett lager grus på asfaltsvägen.

asfaltering bussparkering, asfaltverk

Foto: Carl Svedjelid

Publicerad 2024-02-20

Träffa oss på Sala Vintermarknad den 23 och 24 februari 2024

Har ni frågor om projektet eller vill höra mer om de miljöåtgärder vi genomför och planerar vid Sala Silvergruva och Pråmån? Välkommen till vårt tält vid Sala Vintermarknad fredag den 23 februari mellan klockan 10.00 och 18.00 och lördag den 24 februari mellan klockan 10.00 och 16.00.

Vi bjuder på en kopp kaffe!

Publicerad 2024-01-26

Miljöprovtagning i Pråmån

Måndagen den 29 januari inleds miljöprovtagning i Pråmån och längs med muddervallarna vid Pråmån. Under vecka 5 kommer vi att provta sedimenten. Veckan därpå, vecka 6, sker provtagning på land med borrbandvagn längs med Pråmån. I samband med provtagningar kommer vi att stängsla in det området vi arbetar med. Vi kommer inte att stänga av gång- och cykelvägen, men framkomligheten inom området kan begränsas under en kortare tid då provtagning sker. 

Foto på Pråmån

Publicerad 2024-01-08

Nyhetsbrev 12 - miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån

God fortsättning på det nya året! 
I januari inleder vi miljöprovtagning i Pråmån.  Vid Sala Silvergruva färdigställde vi miljöåtgärder vid Gruvkontorets parkering före jul. Det översta marklagret på området har grävts bort och transporterats till deponi för farligt avfall. Nu förbereder vi inför att påbörja miljöåtgärderna vid Sala Bly och hyttan. Om allt går enligt plan inleder vi åtgärderna vid Sala Bly och hyttan i slutet av januari. Läs mer om pågående och kommande åtgärder i vårt senaste nyhetsbrev.

Bro över Pråmån i vintrigt landskap

Foto: Ulrika Larson

Dokument
Publicerad 2023-12-21

God Jul och Gott Nytt År!

Bild på Drottning Christinas schakt i vinterskrud, julhälsning från projektet: God Jul och Gott Nytt år

Under hösten och vintern har projektet färdigställt miljöåtgärder vid Gruvkontorets parkering. Vi har också lagt det första lagret asfalt på bussparkeringen sydväst om den nedre parkeringen och asfalterat Södra infartsvägen. I vår kommer vi att lägga det sista lagret asfalt på bussparkeringen och klistra på ett lager med grus på Södra infartsvägen. Nästa område vid Sala Silvergruva som står på tur att åtgärda med start i slutet av januari är området vid Sala Bly och hyttan.  

I mitten av januari inleder vi miljöprovtagningar av sediment och muddervallar längs med Pråmån. 

Vi som är involverade i projekt Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva önskar God Jul och Gott Nytt År.

Foto: Carl Svedjelid

Publicerad 2023-12-01

Åtgärderna vid Silvergruvan fortskrider i ett vackert vinterlandskap

Asfaltering av södra infartsvägen

Nu i veckan har vi, trots ihärdigt snöande, lagt klart asfalten på Södra infartsvägen. I vår, när tjälen har släppt, kommer vi att lägga det översta lagret med påklistrat grus på vägen. Anledningen till att vi klistrar på ett lager med grus på asfalten är för att i möjligaste mån återskapa en liknande kulturmiljö som före åtgärden.

I slutet av vecka 49 kommer vi att inleda miljöprovtagning vid området Sala Bly och hyttan. Provtagningen utförs för att kunna specificera föroreningshalten i de massor som vi kommer att schakta upp och transportera till avfallsanläggningen när vi börjar åtgärda området. Vi kommer att ha en borrbandvagn och miljöprovtagare på plats. Provtagningen innebär inte att något område behöver spärras av.

Publicerad 2023-11-20

Arbetet med att åtgärda miljön vid Sala Silvergruva framåtskrider enligt plan

Arbetena med miljöåtgärder vid Sala Silvergruva framåtskrider. Inom kort färdigställs täckningsåtgärderna vid bussparkeringen sydväst om nedre parkeringen. Vi har lagt det första lagret asfalt (AG) på bussparkeringen och under denna veckan (vecka 47) inleder vi täckningsåtgärder vid Gruvkontorets parkering. Parkeringsytan utanför Gruvkontoret schaktas och täcks sedan med bentonitmatta och grus. I slutet av november färdigställer projektet asfaltering av bussparkeringen och Södra infartsvägen. I samband med det lägger vi också en ny asfaltsremsa på den delen av Drottning Christinas väg som gränsar mot Gruvkontorets parkering. Drottning Christinas väg kommer inte att stängas av under tiden vi genomför åtgärder men under perioden november till december, när vi asfalterar utanför Gruvkontorets parkering samt Södra infartsvägen till Sala Silvergruva, kan framkomligheten vara begränsad.

Asfalt läggs på bussparkeringen Sala Silvergruva

Asfaltering vid bussparkeringen sydväst om den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva. Foto: Carl Svedjelid

Publicerad 2023-10-30

Nyhetsbrev 11 - miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån

I slutet av september påbörjade vi miljöåtgärder vid bussparkeringen sydväst om den nedre parkeringen. Området är det femte av nio områden som ska åtgärdas vid Sala Silvergruva. De åtgärder som genomförs är att vi jämnar till ytan, lägger ned dagvattenledningar med brunnar, fyller upp och sedan täcker med asfalt. Vi planerar även att starta arbeten vid ytterligare två områden under vintern. Läs mer om pågående och kommande åtgärder i vårt senaste nyhetsbrev.

täckningsåtgärder vid bussparkeringen Sala Silvergruva, grusyta och grävmaskin

Foto: Carl Svedjelid

Dokument
Publicerad 2023-09-29

Nu inleder vi miljöåtgärder vid bussparkeringen, Sala Silvergruva

Uppdateringsbild

Den 29 september inleder projektet åtgärder vid bussparkeringen sydväst om nedre parkeringen vid Sala Silvergruva. De första arbetet som sker är att arbetsområdet stängslas in. Därefter förbereder vi området för asfaltering och genomför schaktarbeten för att lägga ned dagvattenledningar. Massorna som grävs upp kommer att transporteras på slutna flak till Vafab:s avfallsdeponi i Västerås. Senare i höst kommer bussparkeringen att asfalteras.

Förutom de lastbilar som kör till och från området via Drottning Christinas väg till Västeråsleden påverkas området vid Sala Silvergruva inte av åtgärderna. Den nedre parkeringen är öppen för allmänheten som vanligt. Arbetena vid bussparkeringen beräknas vara klara före årsskiftet.

Har ni frågor om åtgärderna är ni välkomna att kontakta Carl Svedjelid, byggledare, på e-post carl.svedjelid@sigholm.se  eller telefonnummer 070-290 60 92.

Publicerad 2023-06-21

Nyhetsbrev 10 - miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån

Under våren har projektet genomfört förberedelser inför den kommande muddringen av Pråmån. Sly och buskar har röjts undan längs med hela kanalen från Ekeby damm till Sala Silvergruva, fastighetsgränser längs med Pråmån har märkts upp och scanning har genomförts.

Från juni till augusti tar vi en paus i arbetena vid Sala Silvergruva för att inte störa besöksverksamheten. När arbetena startar upp igen i höst kommer Södra infartsvägen att färdigställas. 

Den 12 juni fick miljöenheten vid Sala kommun besök av miljöinspektörer från Uppsala kommun. De fick information om föroreningarna från den historiska driften vid Sala Silvergruva samt de pågående miljöåtgärderna vid ”Silvergruvan och Pråmån”. Foto: Uppsalas miljöenhet

Dokument
Publicerad 2023-05-16

Arbeten vid Södra infartsvägen till Sala Silvergruva återupptas efter sommaren

Då det inte varit möjligt att få tillgång till kapacitet för asfaltering av Södra infartsvägen har åtgärden blivit försenad. För att inte störa Sala Silvergruvas verksamhet under sommaren har projektet beslutat att vänta med att utföra de avslutande åtgärderna på området till efter sommaren. Asfalteringen vid Södra infartsvägen kommer samordnas med asfaltering vid bussparkeringen sydväst om nedre parkeringen. Under tiden fortsätter projekteringen av de kommande åtgärderna vid Sala Bly och hyttan samt provtagning av Aftersandshögarna, Slaggvarpen och Pråmån. Har du frågor om projektet är du alltid välkommen att mejla oss på miljo.gruvanpraman@sala.se

Bild på södra infartsvägen och Knektschaktet

Publicerad 2023-03-17

Arbeten vid Södra infartsvägen och miljöprovtagning vid bussparkeringen vid Sala Silvergruva

Nu är entreprenadarbetena vid södra infartsvägen nästan färdiga. Till våren, när tjälen har gått ur marken, kommer vägen att asfalteras. Cirka två månader efter att vägen har asfalterats kommer entreprenören att klistra på ett lager med grus. Det sista gruslagret är en åtgärd som vi gör för att vägen ska efterlikna den tidigare grusvägen.

 Samtidigt som delområdet södra infartsvägen avslutas pågår förberedelser för miljöåtgärder vid bussparkeringen som ligger sydväst om den nedre parkeringen. Den 20 mars kommer miljöprovtagning med borrbandvagn att genomföras vid bussparkeringen.

Foto på väg och byggnaden som heter Drottning Christinas schakt

 Foto: Carl Svedjelid

Publicerad 2023-02-21

Träffa oss på Sala Vintermarknad

Fredagen den 24 februari mellan 10.00 och 18.00 och lördagen den 25 februari mellan 10.00 och 14.00  finns projekt Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån på plats på Sala Vintermarknad på Stora torget i Sala. Kom förbi och ta en fika med oss och passa på att ställa frågor om projektet.

 

Foto taget från Drottning Christinas schakt över Knektschaktet och ett vintrigt landskap.

Foto: Ulrika Larson, Empirikon Kommunikation

Publicerad 2023-02-13

Nyhetsbrev 9 - Pågående arbeten och provtagningar Pråmån

I mitten av vecka 7 kommer projekt ”Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån” att inleda röjning av sly och buskar längs med Pråmån. Buskar och sly behöver tas bort så att vi kan planera inför den kommande miljöåtgärden vid Pråmån. När röjning av buskar och sly är klart kommer en scanning av Pråmån att genomföras. Scanningen ger oss en översiktlig bild över hela Pråmån. Detta kommer om allt går enligt plan att ske under mars.

Nästa steg kommer att bli att handla upp en konsult som tar fram en provtagnings- och tidplan för att utföra provtagning av muddermassor och vallar. Resultaten från provtagningarna ligger till grund för de miljöåtgärder som vi kommer att föreslå för Pråmån. Själva muddringsåtgärden i Pråmån kommer att påbörjas tidigast 2026. Innan åtgärder kan påbörjas ska samråd genomföras och projektet ska söka och beviljas tillstånd i Mark- och miljödomstolen.

Läs mer om de pågående arbetena i projektets senaste nyhetsbrev

Foto på vit bro över Pråmån

Dokument
Publicerad 2023-01-26

Arbeten med diken längs med södra infartsvägen pågår

Det grundläggande arbetet inför asfaltering av södra infartsvägen till Sala Silvergruva är nästan klart. Det som nu återstår är att jämna till vägen med ett sista lager grus innan det blir dags för att asfaltera. Om allt går enligt plan kommer vi att lägga grus och asfalt i mars/april 2023. Nu pågår arbete med att gräva om dikena längs med södra infartsvägen. Arbetet sker etappvis och vi spärrar av den vägsträcka där arbeten utförs.

Bild på dike längs med södra infartsvägen till Sala Silvergruva i diket har en geotextil lagts ut

Foto: Carl Svedjelid

Publicerad 2022-12-22

God Jul och Gott Nytt År!

Foto åtgärder Södra infarten, grävmaskin och två personer med gula jackor. Foto tagit i riktning mot Dr Christinas schakt

Arbetet med miljöåtgärder vid Södra infarten fortskrider enligt plan. Just nu utför vi arbeten mellan Drottning Christinas schakt, lilla gruvbyn och ned mot avfarten till Finntorpsvägen.

Vi som arbetar med projektet vill önska dig en God Jul och ett Gott Nytt År!

Publicerad 2022-11-28

Miljöåtgärder pågår vid Drottning Christinas schakt

Miljöåtgärderna vid Södra infarten till Sala Silvergruva fortskrider som planerat. De första förberedelserna inför asfalteringen som sker i vår 2023 är delvis färdiga på den delen av södra infartsvägen som ansluter till Västeråsleden. Nu har projektet påbörjat arbeten med att schakta och  jämna till marken vid Drottning Christinas schakt. I samband med grävarbetena hittades en stenläggning vid muren intill laven. Leif Berggren, Berggrens Byggnadsvård, har varit på plats och undersökt stenläggningen. Stenarna som troligtvis lades när Drottning Christinas nuvarande lave byggdes kommer att dokumenteras. Det är ännu inte beslutat om stenläggningen kommer att lämnas öppen eller täckas över. Arbetena vid Drottning Christinas väg kommer att pågå en vecka in i december om allt går enligt plan. Därefter fortsätter arbetena på södra infartsvägen förbi Knektschakten och gruvbyn i riktning mot Västeråsleden.

Miljöåtgärder vid silvergruvan

stenläggning

Publicerad 2022-10-27

Nyhetsbrev 8 - Miljöåtgärder på södra infartsvägen till Sala Silvergruva inleds

Startdatum: 31 oktober 2022
Slutdatum: 30 april 2023

Nu  inleds miljöåtgärderna på infartsvägen till Sala Silvergruva. Arbetet kommer att genomföras etappvis med start från infartsvägens anslutning till Västeråsleden. Vi stänger av trafiken för den del av vägen som vi arbetar med.

Innan projektet kan påbörja entreprenadarbetena genomförs en arkeolo­gisk undersökning av vägområdet i höjd med gruvbyn. Därefter kommer vägen att jämnas till och asfalteras. Som ett sista steg blandas (vältas) grus in i asfalten för att ge vägen mer karaktär av en vanlig grusväg. I samband med att vägen åtgärdas kommer vi att gräva om vägdikena och avverka träd som står i direkt anslutning till vägen. De massor som grävs bort transporteras med lastbil med täckta flak till en deponi för farligt av­fall.

Täckningen som utförs vid södra in­fartsvägen genomförs för att förhin­dra att förorenat material på vägen dammar upp så att människor och djur exponeras för föroreningar som har uppkommit under gruvans verk­samhet. Läs mer i vår senaste nyhetsbrev

Foto på grusvägen södra infarten till Silvergruvan sett i riktning mot Västeråsleden

Dokument
Publicerad 2022-10-04

Planerade arbeten i höst

Foto på Södra infartsvägen i riktning mot Västeråsleden

Nu när hösten är här är det åter dags för Sala kommun att genomföra miljöåtgärder vid Sala Silvergruva. Delområde tre, centrala gruvområdet, blev färdigt före sommaruppehållet.  Nu förbereder vi för att starta arbeten vid delområde fyra som är den Södra infartsvägen till Sala Silvergruva. Åtgärderna, som inleds vid infartsvägen i anslutning till Västeråsleden, beräknas komma igång i slutet av oktober. Innan projektet kan påbörja entreprenadarbetena genomförs en arkeologisk undersökning av vägområdet i höjd med gruvbyn. Därefter kommer vägen att jämnas till och asfalteras. Som ett sista lager beläggs asfalten med en påklistrat grus. 

Parallellt med att förberedelser för entreprenad vid Södra infartsvägen pågår planerar vi kommande åtgärder vid Sala Bly och hyttan som är det delområde som står på tur att åtgärda när Södra infartsvägen har färdigställts.

Foto taget mot Sala Bly och hyttan

Foton: Ulrika Larson

Publicerad 2022-08-25

Möt oss på Salamässan

Fotot visar stenmuren framför centrala gruvområdet vid Sala Silvergruva, text på fotot: Salamässan 26-28 augusti

Den 26-28 augusti finns projekt Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån på plats på Salamässan i Sala. Du hittar vår monter i B-hallen. Kom förbi och ta en fika med oss, testa dina kunskaper om miljöprojektet i vår frågetävling och passa på att ställa frågor om projektet.

Publicerad 2022-06-21

Nyhetsbrev 7 - miljöåtgärder Sala Silvergruva och Pråmån

Nu är tre av nio miljöåtgärder vid Sala Silvergruva klara. Det första området som åtgärdades var den nedre parkeringen. Därefter har åtgärdsarbeten vid vandrarhemmet och centrala gruvområdet genomförts. Nu pausar projektet åtgärderna under sommaren för att inte störa besöksverksamheten vid Silvergruvan. Vi som är involverade i projektet önskar er en trevlig sommar!

Läs mer om projektet i nyhetsbrev 7.

Sommarbild med smörblommor, i bakgrunden syns vandrarhemmet

Foto: Ulrika Larson

Dokument
Publicerad 2022-06-17

Miljöprovtagning på Södra infartsvägen till Sala Silvergruva den 20-21 juni 2022

Inom åtgärdsprojektet Sala Silvergruva och Pråmån så pågår projektering av Södra infartsvägen till Sala Silvergruva. Som en del av detta arbete genomförs en miljöprovtagning med borrbandvagn längs med Södra infarten den 20-21 juni. Framkomligheten längs med vägen kommer under dagarna att vara begränsad. Kommunen rekommenderar därför att närboende om möjligt väljer en annan väg till och från Sala Silvergruva och närliggande fastigheter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Carl Svedjelid som är arbetsledare på telefonnummer 070-290 60 92 eller på e-post: carl.svedjelid@sigholm.se

Foto på röd lada vid Södra infartsvägen till Sala Silvergruva

 Foto: Ulrika Larson

Publicerad 2022-04-06

Nyhetsbrev 6 - miljöåtgärder Sala Silvergruva och Pråmån

grusväg mot Silvergruvan, södra infarten

Foto: Ulrika Larson

Under vintermånaderna har arbetet med att åtgärda centrala gruvområdet fortskridit. Projektet har nu nästan schaktat klart hela området och stora delar av ytan har täckts med en bentonitduk. Därefter har en överbyggnad av rena massor lagts på. De arbeten som kvarstår är att åtgärda området närmast anfarten och återfylla hela området med ett sista slitlager. Läs mer om projektet i nyhetsbrev 6.

Dokument
Publicerad 2022-03-21

Arbetet med miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva fortskrider – nästan hela ytan vid centrala gruvområdet är nu schaktad

Arbetet med miljöåtgärder vid Sala Silvergruva går framåt enligt plan. Nu är nästan hela ytan vid centrala gruvområdet schaktad. När ytan schaktats läggs en täckning i form av en bentonitduk och en ny överbyggnad ovanpå bestående av rena massor. De massor som vi har grävt upp körs med lastbilar till en deponi för farligt avfall.

I samband med att området åtgärdas dokumenteras spåren från den historiska gruvverksamheten. I december grävdes en rälsbana från 1816 fram vid centrala gruvområdet. Därefter har vi upptäckt flera olika fynd som kan kopplas till gruvans verksamhet. Bland annat har vi hittat ytterligare en rälsbana, en stenmur, resterna av en becktunna och stenen som syns på bilden nedan.  Exakt hur gammal stenen är eller vad den har använts till kan vi inte säga i dagsläget. Troligtvis har den använts som en ankarsten. Några av de spår som projektet har grävt fram kommer att lämnas kvar så att framtida besökare kan få ta del av historien, till exempel en stödmur på den övre delen av centrala gruvområdet och en bit av rälsbanan.

 

En grå sten med ett fäste bestående av en rostig järnögla och en rostig järnstång, stenen ligger på ett snöigt område vid centrala gruvområdet

Foto: Leif Berggren, Berggren Byggnadsvård AB

Publicerad 2022-02-21

Träffa oss på Vintermarknaden i Sala den 25-26 februari

Har du frågor eller synpunkter om miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva och Pråmån?
Nu på fredag den 25 februari och lördag den 26 februari finns representanter från projekt miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån på plats på Vintermarknaden, Stortorget Sala. Du är varmt välkommen till vårt bord för att ge oss dina synpunkter och ställa frågor om projektet. Vi bjuder på kaffe.

 

Foto på urgräven rälsbana, stenmassor och en grävmaskin som fyller stenmassor i en lastbil vid Central gruvområdet, Sala Silvergruva

Foto: Ulrika Larson

 

Publicerad 2022-02-11

Rälsbana vid Sala Silvergruva dokumenteras

Just nu genomför Sala kommun miljöåtgärder på det centrala gruvområdet vid Sala Silvergruva. Parallellt med miljöåtgärderna genomförs arkeologiska utredningar.  I början av december 2021 grävde  Leif Berggren, Berggren Byggnadsvård AB och Jonas Wikström, SAU, fram  en rälsbana från 1816. I tisdags dokumenterade projektet rälsbanan med en 3d-skanning inför kommande övertäckning i samband med åtgärder på området. Genom 3d-skanningen så gör man det möjligt för framtida besökare och intressenter att kunna ta del av rälsbanan och se hur den ser ut, även om huvuddelen av banan då ligger under mark. Sala kommun undersöker även möjligheten att synliggöra en välbevarad del av rälsbanan på området.

 

En man i gul jacka utför en 3d-skanning av rälsbana centrala gruvområdet,

Bild: Tim Zallin, Norconsult, dokumenterar rälsbanan. Foto: Carl Svedjelid

Publicerad 2022-01-21

Arbetet med åtgärder vid Sala Silvergruva fortskrider

Arbetena med miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva fortskrider. Nu har stora delar av grusplanen vid centrala gruvområdet schaktats av och vi har påbörjat utläggning av den bentonitmatta som ska täcka den förorenade jorden på området.

Projektet har inlett projekteringen inför nästa åtgärdsområde som är vägsträckan, Södra infartsvägen till Silvergruvan (del av Drottning Christinas väg), från Drottning Christinas schakt förbi Knektschaktet till Västeråsleden.

Bild över centrala gruvområdet vid Sala Silvergruva. På området syns två män i gula skyddskläder som arbetar med åtgärderna, området har schaktats och rullar med bentonitmattor syns, i bakgrunden syns gruvstallet

Arbeten vid centrala gruvområdet. Foto: Carl Svedjelid

Publicerad 2021-12-08

Åtgärder vid centrala gruvområdet - rälsbana från 1816 har grävts fram

Nu har Sala kommun inlett den tredje av totalt nio åtgärdsetapper vid Sala Silvergruva. Området som nu åtgärdas är det centrala gruvområdet som omfattar infarten från allén till centrala gruvområdet, området runt Silvergruvans reception (Skrädhuset) och grusplanen som ligger mellan byggnaderna Skrädhuset, Anfarten, Gruvstallet och Pumpborrningshuset. Parallellt med åtgärderna sker arkeologiska undersökningar. I samband med undersökningarna har en välbevarad bana från 1816 grävts fram vid centrala gruvområdet.

Planerade åtgärder

Under perioden november 2021 till maj 2022 stängs hela centrala gruvområdet av för entreprenadarbeten. Arbete på området sker vardagar mellan kl. 6.30 och 16.00. Detta medför ökad trafik med tunga entreprenad­fordon längs med Dr. Christinas väg.

Det första arbetet som Sala kommun har påbörjat vid centrala gruvområdet är att gräva schakt för dagvatten. Arbetet kommer sedan att fortsätta etappvis där kommunen först schaktar ut förorenade massor (som transporteras bort med lastbilar med täckta flak till utvald deponi i Västerås) efter det läggs en tät bentonitmatta med en ren överbyggnad ovanpå bestående av bland annat ett förstärkningslager samt obundet bärlager med ett slitlager av grus på toppen av ytan. Överbyggnaden blir upp till ca 70 cm tjock.

Fynd i samband med arkeologiska undersökningar

Parallellt med åtgärderna utför SAU (Societas Archaelogica Upsaliensis) och Berggrens Byggnadsvård arkeologiska undersökningar på området.  I samband med de arkeologiska utredningarna har en bana med stödmurar grävts fram.

”Uppå begäran får jag lämna några allmenna underrättelser om Trälwägar, och i synnerhet den vid Sala Grufva”. - Denna mening är början på en rapport som är undertecknad av G Billow den 1 februari 1817, berättar Leif Berggren, byggnadsantikvarie på Berggrens byggnadsvård. I rapporten beskrivs den trälväg som inrättades vid Sala Silvergruva år 1816 och som nu har grävts fram. Den var huvudsakligen lik trälvägarna i Falun och Dannemora. Det var alltså fråga om en bana av järn med vagnar som sköts av en gammal gubbe och en gosse. Men skillnaden var, enligt Billow, att vagnshjulens styrning skedde med ett spår i hjulringen i stället för en på sidan uppstående kant på banan. Det var samma princip som användes när man började anlägga järnvägar i mitten av 1800‐talet. Möjligen var alltså Sala Silvergruva föregångare på det här området, fortsätter Leif berätta. Den 3 december hölls en pressvisning på området. På plats var Sala Allehanda och SVT. Här kan du se SVT Västmanlands reportage.

Banan som beskrivs ovan var sedan tidigare känd för Leif Berggren. En överraskning som upptäcktes vid undersökningarna var dock ytterligare en äldre rälsbana mellan skrädhuset och gruvstallet.

I skrivande stund har de arkeologiska undersökningarna pausats på grund av det kalla vädret. Ytterligare arkeologiska undersökningar kommer att utföras när vädret tillåter.

Bilden visar Leif Berggren och Jonas Wikborg som berättar för två journalister om rälsbanan som har grävts fram. På fotot syns även två personer från projektet till höger. Gruppen människor är i det utgrävda schaktet för rälsbanan, det snöar så en blå presenning har lagts som tak.

Fotot visar den framgrävda rälsen, på bildens båda sidor syns de kallmurade väggarna och på marken ligger brädor från rälsbanan, i brädorna sitter spikar, en måttstock med röda och vita ränder har lagts fram för att det ska bli lätt att bedöma storleken, brädorna är ca 1 meter breda

Den översta bilden visar Leif Berggren, Berggrens byggnadsvård som berättar för SVT Västmanland och Sala Allehanda om den unika rälsbanan. Bilden nedanför visar en välbevarad rälsbana från 1816 har grävts fram vid de arkeologiska undersökningarna på åtgärdsområdet vid Sala Silvergruva. Foton: Ulrika Larson

Publicerad 2021-11-08

Inom kort påbörjas miljöåtgärder vid centrala gruvområdet

Nu återupptar Sala kommun arbetena med att åtgärda miljön vid Sala Silvergruva. Under vecka 45 och 46 kommer åtgärder att pågå för att färdigställa området vid vandrarhemmet. Därefter inleder vi miljöåtgärder vid centrala gruvområdet.  Området som ska åtgärdas omfattar infarten från allén till Centrala gruvområdet, området runt Silvergruvans reception (Skrädhuset) samt grusplanen mellan byggnaderna Skrädhuset, Anfarten, Gruvstallet och Pumpborr­ningshuset.

Åtgärderna genomförs med samma metod som vid Vandrarhemmet. Mar­ken jämnas till genom schaktning. De urgrävda massorna kommer att transporteras i lastbilar med täckta flak till en deponi för farligt avfall i Västerås. När ytan är jämn täcks den med bentonitmatta och grus. Paral­lellt med att arbetena utförs kommer en arkeolog finnas på plats för att dokumentera eventuella arkeologiska fynd som grävs fram.

Samtidigt som åtgärder startas upp vid det Centrala gruvområ­det börjar vi projektera kom­mande åtgärdsområde.

 

Bild på centrala gruvområdet, på bilden syns gruvstallet och Pumpborrningshuset

Publicerad 2021-10-13

Nyhetsbrev 4 - miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån

Foto på centrala gruvområdet

I mitten av oktober inleder vi arbetet vid centrala gruvområdet. Området som ska åtgärdas omfattar infarten från allén till centrala gruvområdet, området runt Silvergruvans reception (skrädhuset) samt grusplanen mellan byggnaderna Skrädhuset, Anfarten, Gruvstallet och Pumpborrningshuset. Åtgärderna genomförs med samma metod som vid Vandrahemmet.

Läs mer om åtgärderna i nyhetsbrevet.

 

Dokument
Publicerad 2021-09-17

SVT UR gör teveprogram om miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva

Den 15 september var SVT UR vid Sala Silvergruva för att spela in ett teveprogram om historisk användning av metaller och hur metaller påverkar vår miljö i dag. Programmet riktar sig till gymnasieelever. Hanna Odén från Länsstyrelsen i Västmanland och Michael Nilsson från Sala kommun berättade om de miljöåtgärder som genomförs vid Sala Silvergruva och Pråmån. På plats fanns även Niklas Ulfvebrand, Sala Silvergruva för att berätta om gruvans historik.

Nyfiken på programmet? I början av 2022 kan du se det på UR Play. 

 

Teveinspelning vid Sala Silvergruva, ett teveteam intervjuar Hanna Odén från Länsstyrelsen

Hanna Odén, Länsstyrelsen Västmanland, blir intervjuad av programledaren Sargon, UR. Foto: Ulrika Larson

Michael Nilsson blir intervjuad av en programledare från Utbildningsradion, programledaren och Mikael står på en liten träbro över Pråmån

Michael Nilsson, Sala kommun, blir intervjuad av URs programledare Sargon. Foto: Ulrika Larson

Publicerad 2021-06-23

Nyhetsbrev 3 - miljöåtgärder Sala Silvergruva och Pråmån

Nu, inför att besöksverksamheten vid Sala Silvergruva når sin högsäsong, är miljöåtgärderna vid den nedre parkeringen färdigställda och slutbesiktigade. Åtgärderna vid Vandrarhemmet håller på att färdigställas. Vi beräknar att vara klara med arbetena i juli och åtgärderna vid Vandrarhemmet planeras vara slutbesiktigade senast i augusti. För att inte störa besöksverksamheten under sommaren gör projektet ett uppehåll i entreprenadarbetena. I början av september beräknar vi vara igång  med miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva igen. Då står det centrala gruvområdet på tur.

Läs mer i nyhetsbrev 3.

Dokument
Publicerad 2021-05-24

Miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva går framåt

Nu är miljöåtgärderna på den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva färdiga och det går bra att använda parkeringen när du besöker Sala Silvergruva. Tänk bara på att inte köra på de ytor som inte är asfalterade.

foto på den nedre parkeringen som nu är färdigasfalterad

Miljöåtgärderna framåtskrider enligt plan. Arbetena vid Vandrarhemmet beräknas vara klara i slutet av juni 2021. När området vid Vandrarhemmet är åtgärdat tar projektet en paus under sommaren då många besökare till Sala Silvergruva vistas på området. I höst inleder vi nästa etapp vid centrala gruvområdet. 

Vy över området vid Vandarhemmet, entreprenadarbeten pågår

Foto över grusplanen nedanför Knektschaktet framför Vandrarhemmet, arbete med att täcka marken med grus pågår

Publicerad 2021-04-08

Nu slutför vi miljöåtgärderna på nedre parkeringen vid Sala Silvergruva

Från och med den 8 april stänger vi av den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva för att slutföra miljöåtgärderna där. Området ska nu som sista åtgärd asfalteras och därefter ska kantsten och stödräcken sättas upp. Arbetena beräknas vara slutförda i slutet av maj. Under tiden som arbeten pågår är det begränsat med parkering på området vid Sala Silvergruva. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Publicerad 2021-03-17

Arkeologiska fynd i samband med miljöåtgärder vid vandrarhemmet, Sala Silvergruva

Parallellt med att miljöåtgärder utförs runt området kring Vandrarhemmet vid Sala Silvergruva pågår arkeologiska utredningar. På plats för att utföra undersökningarna finns Berggren Byggnadsvård och SAU (Societas Archaelogica Upsaliensis).

Några av fynden som har hittats är bland annat grundmurar, smiden av olika slag samt två stödmurar som eventuellt kan vara en vattenränna från Knektschaktet. Vattenrännan kan ha använts för att leda bort vatten som har pumpats upp ur gruvan. Arkeologerna har också hittat en märklig sten med kilformade skåror. Vad stenen har använts till vet de ännu inte. En gissning är att stenen kan ha använts som ett ankare för linor.

 

Stödmurar som kan ha använts som en vattenränna från gruvan

Stödmurar har hittats. Eventuellt var det en vattenränna för att leda bort vatten som pumpats upp ur gruvan. Foto: Leif Berggren, Berggren Byggnadsvård

Sten med skåror som hittats vid schaktning utanför vandrarhemmet

Stenen med skåror hittades vid schaktning utanför Knektschakten. Stenen kanske har använts som ankare för linor. Foto: Leif Berggren

Publicerad 2021-02-19

Nu inleder vi miljöåtgärder runt vandrarhemmet

Den 19 februari inleder vi förberedelser inför nästa etapp vid Sala Silvergruva. Området som projektet nu påbörjar miljöåtgärder vid sträcker sig från vägen in mot vandrarhemmet, runt vandrarhemmet och upptill Knektschaktet. Första området som stängs av är runt Knektschaktet.

Vi kommer etappvis att stänga av området runt vandrarhemmet för att inte begränsa framkomligheten till fastigheterna. Däremot kommer antalet parkeringsplatser i direkt anslutning till vandrarhemmet att vara begränsat.

Arbete på området kommer att ske vardagar mellan 6.30 och 16.00. Arbetet medför ökad trafik med entreprenadfordon längs med Dr. Christinas väg samt inom området kring vandrarhemmet. Vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden som arbete pågår. Tänk på att området är en arbetsplats, sakta ned farten när du passerar. Vi planerar att vara färdiga med arbetena runt vandrarhemmet under maj 2021.

Åtgärder vid vandrarhemmet

Marken ska jämnas till och en bentonitmatta läggs som ett tätande skikt. Därefter byggs en ny överbyggnad. Slutligen täcks marken med ett slitlager av grus. Täckningen blir ca 30-70 cm tjock. En ledning för dagvattenhantering anläggs och befintliga spill- och vattenledningar på området läggs om. I samband med åtgärderna byts även brandposter, yttre ventiler och flera brunnar på området ut.

Varför genomför vi miljöåtgärderna?

Vi täcker de ytor som besökare, boende och de som arbetar vid området använder, för att säkerställa att människor i dag och i framtiden kan vistas vid Sala Silvergruva utan risk för att exponeras för föroreningar.

Har du frågor om åtgärderna vid vandrarhemmet kontakta delprojektledare Carl Svedjelid på telefonnummer 070-290 60 92 eller e-post miljo.gruvanpraman@sala.se  

Fotot nedan är taget vid Knektschaktet ned mot Vandrarhemmet vid Sala Silvergruva och visar det området  där miljöåtgärder nu påbörjas. Foto: Carl Svedjelid

Fotot är taget vid Knektschaktet ned mot Vandrarhemmet vid Sala Silvergruva och visar det området där miljöåtgärder nu påbörjas. På bilden syns en grävmaskin, det är snöigt

Publicerad 2021-01-25

Nyhetsbrev 2 - miljöåtgärder Sala Silvergruva och Pråmån

Uppdateringsbild

 

Den 17 november 2020 inleddes de första miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva. Det första området som Sala kommun åtgärdar är den nedre parkeringen vid infarten till Sala Silvergruva. Projektet har lagt en ordentlig underbyggnad som säkrar att åtgärden får en lång livslängd. Nästa steg blir att lägga ett bärlager och därefter asfalt när tjälen har gått ur marken. Nästa område som vi kommer att åtgärda sträcker sig från vägen in mot vandrarhemmet, runt vandrarhemmet och upp till Knektschakten. Syftet med åtgärderna är att säkerställa att människor idag och i framtiden kan vistas på området utan risk för att exponeras av föroreningar.

Läs mer om projektet i nyhetsbrevet.

Dokument
Publicerad 2021-01-14

Sala kommun tidigarelägger miljöåtgärder vid Sala Silvergruva – effektivt att åtgärda fler ytor när gruvan är stängd på grund av Covid-19

Sala kommun har via Länsstyrelsen i Västmanlands län ansökt till Naturvårdsverket om att få ändra tidplanen för åtgärder i projekt Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån.  Anledningen är att kommunen vill ta vara på det faktum att gruvområdet är stängt för turister på grund av pågående pandemi och utföra åtgärder i stora delar av området på Sala Silvergruva för att slippa störa turismen i ett senare skede. Helhetsgreppet innebär också en effektivisering av resurser när åtgärden kan utföras tillsammans.

– Undersökningar och åtgärder vid Sala Silvergruva sker varsamt för att inte störa kulturmiljön eller besöksverksamheten vid gruvan. I och med beslutet från Naturvårdsverket kan en stor del av undersökningarna och åtgärderna färdigställas under den tid Sala Silvergruva har stängt för besökare. I vanliga fall så har vi ett stort antal besökare per dag. Den nya tidplanen kommer att underlätta samordningen mellan entreprenaden och turistverksamheten, säger Jennie Hesslöw, VD Sala Silvergruva.

Bidraget från Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Västmanlands län är villkorat till fyra olika projektfaser. Ursprungsplanen var att projektet skulle utföra undersökningar vid Sala Silvergruva samt två mindre miljöåtgärder i den första projektfasen. Projektet hade fått 24 miljoner kronor i bidrag för dessa åtgärder. Resterande åtgärder vid Sala Silvergruva var planerade till fas tre. Projektet har nu fått omföra 56,7 miljoner kronor från fas tre. Pengarna ska användas till att ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom området vid Sala Silvergruva. Sammanlagt beräknas undersökningar och åtgärder under projektets första fas kosta ca 80,7 miljoner kronor.

Sala kommun har fått sammanlagt 150 miljoner kronor i bidrag för hela projektet.
- Omfördelningen av bidrag innebär inte att projektet totalt har fått mer pengar än tidigare. Däremot innebär omfördelningen att större resurser kan läggas initialt på att åtgärda flera områden i följd vid Sala Silvergruva vilket gör användningen av bidrag mer effektiv. Det är också  positivt både för besöksverksamheten vid Sala Silvergruva och för miljön att vi tar ett helhetsgrepp om föroreningsproblematiken vid Sala Silvergruva, berättar Hanna Odén som är projektets kontaktperson vid Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Den nya tidplanen innebär att alla åtgärder vid Sala Silvergruva genomförs åren 2020-2023. I projektets andra fas, mellan 2023 till 2024, genomförs miljöundersökningar i Pråmån och muddringsmetod bestäms. En tillståndsansökan för muddring av Pråmån lämnas in till miljödomstolen. Under den tredje fasen planerar projektet att bygga en reningsanläggning som renar vattnet som rinner från gruvområdet till Pråmån och Pråmån muddras. Projektet i sin helhet beräknas vara slutfört 2028.

Miljöåtgärderna vi genomför syftar till att säkerställa att människor idag och framtida generationer kan vistas på området utan risk för att exponeras för de historiska föroreningarna. Projektet syftar till att uppå de nationella miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag.

Publicerad 2020-12-16

Täckningsarbetet vid nedre parkeringen går framåt

Arbetet med täckningsåtgärder vid den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva går framåt. Vi har täckt  ytorna med markduk och en ordentlig underbyggnad som säkrar att åtgärden får en lång livslängd. Ytorna har jämnats ut och nästa steg blir att lägga ut ett bärlager. De massor, som vi har schaktat ur för att skapa jämna ytor, har transporterats till VAFABs deponi för farligt avfall i Västerås. Utöver ytorna på parkeringen gräver Sala kommun även diken för omhändertagande av regnvatten.

Arbetet vid parkeringen kommer att pågå fram till vecka 52 och återupptas igen efter jul. Den första etappen förväntas bli färdigställd under januari 2021. Som det sista täckningssteget asfalteras ytan på den nedre parkeringen. Det sker i vår, när tjälen har gått ur marken.

Nästa område som kommer att åtgärdas inom projektet sträcker sig från vägen in mot vandrarhemmet, runt vandrarhemmet och upp till Knektschakten. Torsdagen och fredagen den 17-18 december kommer provtagningar som fokuserar på att utreda existerande miljöföroreningar-, kommande VA-ledningar och geotekniska förhållanden att utföras på området. I och med detta kommer framkomligheten inom området kring vandrarhemmet att begränsas då konsultföretagen som utför undersökningarna använder borrbandvagnar.

 

Arbetsplatsen vid den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva

Publicerad 2020-11-18

Film från första spadtaget, 2020-11-17

 

Publicerad 2020-11-17

Första spadtaget för miljöåtgärder vid Sala Silvergruva

Uppdateringsbild

I dag togs det första spadtaget för miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva och Pråmån. Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo och Landshövding Minoo Akhtarzand tog gemensamt de första spadtagen vid den nedre parkeringen på Sala Silvergruva. Den nedre parkeringen är det första området som åtgärdas.

På plats fanns också Åsa Kling, beställarombud för projektet på Sala kommun, Hanna Odén, Länsstyrelsen Västmanlands län, Jennie Hesslöw, VD Sala Silvergruva och Anna Onsten-Molander, handläggare på kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Västmanlands län för att berätta om de kommande åtgärderna och Kulturarven vid Sala Silvergruva.

 

 

Publicerad 2020-11-06

Nyhetsbrev 1 - miljöåtgärder Sala Silvergruva och Pråmån

Den 17 november tas det första spadtaget inför miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva. Sala kommun börjar med att åtgärda den nedre parkeringen vid Sala Silvergruva. Det första steget blir att schakta bort förorenade massor och jämna ut ytan. Därefter kommer ett skyddande lager grus att läggas. När tjälen har gått ur marken kommer ytan att asfalteras. Täckningen på nedre parkeringen blir ca en halv meter tjock. Under hösten/ vintern kommer även ett dike att grävas för att leda dagvatten från parkeringen till ett dagvattendike längs med Västeråsleden.  De inledande markarbetena vid nedre parkeringen pågår fram till mars 2021. Läs mer om projektet i Nyhetsbrev 1.

Dokument
Publicerad 2020-09-17

Kartläggning av historiska lämningar vid Sala Silvergruva inför miljöåtgärder

Innan Sala kommun kan påbörja arbetet med att åtgärda miljön på Sala Silvergruva ska områdets historik kartläggas. Under juli 2020 har Sala kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört en arkeologisk utredning.

Det första steget var att utreda om de kommande åtgärderna som planeras kommer att beröra fornlämningar på området. De områden som undersöktes var området kring vandrarhemmet, den norra parkeringen samt Sala Bly och Hytta. Arkeologerna, SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis), som anlitades för undersökningen grävde sammanlagt 21 schaktgropar.

– Arkeologerna har hittat historiska lämningar i nio av schakten, bland annat resterna efter en tegelugn och ett hus på den norra parkeringen.  Andra spår som vi har dokumenterat är till exempel stolphål, tegelgolv och väggbrädor. Spåren visar att det har funnits stånggång, zinkverk, bok- och vaskverk inom området. Nästa steg nu blir att vi under september och oktober genomför en förundersökning av hela området för att kunna få en tydligare bild, berättar Anna Onsten Molander, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Parallellt med arkeologiska undersökningar utför projektet miljöprovtagning och projektering vid norra parkeringen, Sala Bly och vandrarhemmet inför kommande miljöåtgärder som påbörjas under hösten/vintern 2020/2021.

– Efter många år med utredningar är vi äntligen igång med arbeten på området”, säger Åsa Kling, tillförordnad projektledare, Sala kommun.

Arkeologer från SAU och byggnadsantikvarie från Berggrens byggnadsvård undersökte området under juli månad. I september/oktober påbörjar de arbetet med arkeologiska förundersökningar. Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Närbild av utgrävningen.
Utgrävning i området kring Sala Silvergruva och Pråmån.
Närbild på marken vid utgrävningen.
Utgrävning i området kring Sala Silvergruva och Pråmån.

Bakgrundsfakta om projektet

Under 2019 har Sala kommun startat förberedelserna inför åtgärderna som ska minska föroreningar i området Sala Silvergruva och Pråmån. Föroreningarna kommer från den historiska gruvbrytningen inom området. Den verksamhet som har bedrivits har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver.

Projektet ska:

 • Ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom centrala delar av området vid Sala Silvergruva.
 • Ta bort förorenade muddermassor som har lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på åns botten.
 • Rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till Pråmån. Denna åtgärd minskar framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms.

Miljöåtgärderna finansieras av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Projektet syftar till att uppnå följande förbättringar:

 • Ta bort eller begränsa åtkomst till förorenad jord inom centrala delar av området vid Sala Silvergruva.

 • Ta bort förorenad jord som vid muddring har lagts upp längs med hela Pråmån samt lagrats på åns botten.

 • Rena vattnet som rinner ut från gruvområdet till Pråmån. Denna åtgärd skall minska framtida spridning av metaller till ån och vattendragen nedströms.

Arbetet beräknas pågå i tio år, mellan 2019 och 2028. De första åren innefattar framförallt förberedelser för åtgärdsarbetet men redan nästa år ska åtgärder starta för de högst prioriterade delarna av gruvområdet. Därefter följer en fas av upphandlingar och tillståndsförfaranden. Resterande delar av åtgärdsarbetena beräknas komma igång 2026.

Sala kommun planerar åtgärder i ett känsligt kulturmiljöområde och åtgärderna måste anpassas därefter. Sala Silvergruva och Pråmån är fornminnen som har ett särskilt skyddsvärde när det gäller kulturmiljö. Delar av området är även byggnadsminnesförklarat. Därför har projektet lång tid för planering.

Projektet avser att ha ett nära samarbete med intressenter kring området och Kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen vid planering av de kommande åtgärderna. Många turister vistas inom området och det finns bland annat en besöksgruva och ett vandrarhem.

Projektet anpassar arbetet inom området för att inte störa turistverksamheten. Arbetet kommer därför främst att utföras under lågsäsong.

Om Sala Silvergruva

Sala silvergruva är en av Sveriges nationalklenoder och var på sin tid en viktig del i byggandet av rikets välstånd. Verksamheten vid Sala silvergruva inleddes troligen redan under medeltiden och har varit en av Sveriges viktigaste ädelmetallgruvor. Brytningen av malm har skett under lång tid, såväl i dagen som under jord.

Hanteringen och viss anrikning av den brutna malmen har historiskt sett skett inom området i flera olika byggnader. Fram till och med andra hälften av 1800-talet utvanns silvret främst kring Gamla Hyttan i Salas nordöstra del. Det bly som fanns i malmen var en viktig komponent för att få ett bra utbyte av silver.
Efter en utbyggnad av Pråmån kring 1827-1835 så skeppades malm på pråmar via kanalen till hyttområdet. Tidigare hade Pråmån tjänat som avloppsdike för gruvvatten.

Sala silvergruva och Pråmån är fornminnen och åtnjuter därmed ett särskilt skyddsvärde när det gäller kulturmiljön. Delar av området är även byggnadsminnesförklarat.

Inom området bedrivs en omfattande verksamhet inom turism med bland annat besöksgruva och ett vandrarhem.

(Denna web-sida uppdateras löpande)

FAQ

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om projektet. Du kan också hitta FAQ som PDF-fil under dokument.

Du kan komma i kontakt med oss i projektet via e-postadress miljo.gruvanpraman@sala.se

Det går även bra att kontakta projektkommunikatör Ulrika Larson på telefonnummer 0708-473 475 alternativt  kommunens kontaktperson för projektet miljöingenjör Nathalie Bergqvist på telefon 0224-747476.

Vi uppdaterar också kontinuerligt projektets hemsida
www.sala.se/miljo.gruvanpraman och sociala medier www.instagram.com/samhallsbyggnad www.facebook.com/samhallsbyggnadsalakommun

Du är varmt välkommen på studiebesök. Du anmäler intresse för studiebesök via projektets e-postadress miljo.gruvanpraman@sala.se

Ja, privatpersoner välkomnas till Sala Silvergruva. För mer information besök Sala Silvergruvas hemsida Sala Silvergruva. Om du besöker Sala Silvergruva under lågsäsong kan vissa områden vara inhägnade för arbeten men du är välkommen att vistas på övriga områden som inte är inhägnade.

Följande övergripande åtgärdsmål har formulerats i samråd med Länsstyrelsen:

 1. Riskerna för människor (boende, besökare och yrkesverksamma) med den kontaminerade ytjorden inom de centrala delarna, hyttområdet och Sala Bly ska minimeras.
 2. Riskerna för boende i Sala med de förhöjda metallhalterna i muddermassorna ska minimeras.
 3. Fisk som konsumeras från Ekeby damm ska vara tjänlig som föda.
 4. Belastningen av metaller till Pråmån från källor inom Sala silvergruva ska minska.
 5. Spridningen av metaller från Pråmån till nedströms vattensystem ska minska.
 6. Åtgärder som vidtas inom fornminnes- och kulturskyddade områden ska utföras med minsta möjliga påverkan så att kulturmiljö bevaras i så stor utsträckning som möjligt.
 1. Nedre Parkeringen, täckning med asfalt färdigställt våren 2021
 2. Vandrarhemmet, täckning med bentonitmatta och grus färdigställt juni 2021
 3. Centrala gruvområdet, täckning med bentonitmatta och grus - åtgärd planeras starta under hösten 2021 och förväntas pågå under ca 6 månader.
 4. Sala Bly och hytta över industriplan – åtgärd planeras till 2022
 5. Sala Bly och hytta nedre industriplan – åtgärd planeras till 2022
 6. Bussparkering Christinas väg, södra infartsvägen – åtgärd planeras till 2022
 7. Drottning Christinas väg, södra infartsvägen – åtgärd planeras 2022
 8. Övre krossplan och infart Hjulhuset – åtgärd planeras till 2023

Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som främst bly, zink, kadmium och kvicksilver.

Åtgärderna syftar till att säkerställa att människor idag och framtida generationer kan vistas på området utan risk för skadlig exponering av föroreningar som historiskt uppkommit under gruvans verksamhet. Det är samtidigt viktigt att bevara ett kulturarv av riksintresse.

I dag finns ingen som är ansvarig för föroreningarna som uppkommit på grund av gruvdriften, då den mesta av verksamheten skedde före 1950-talet. Sala kommun har därför, via Länsstyrelsen i Västmanlands län, beviljats 150 miljoner kronor i statliga projektmedel från Naturvårdsverket för att finansiera miljöåtgärderna.

Sala kommun utför miljöåtgärder i ett känsligt kulturmiljöområde och åtgärderna måste anpassas därefter. Sala Silvergruva och Pråmån är fornminnen som har ett särskilt skyddsvärde när det gäller kulturmiljö. Delar av området är även byggnadsminnesförklarat.

Avsatt projekttid (2019-2028) omfattar även bl.a. detaljprojektering, kompletterande utredningar, mark- och vattenprovtagningar. I tidplanen ryms även tid för samråd och tillståndsansökningar för att anlägga vattenreningsanläggning och  för att ta bort förorenade massor på botten och längs med Pråmån. Sala kommun åtgärdar ett delområde i taget. Detta innebär att projektet fortlöper under flera år.

Det är inte farligt att besöka området men marken är påverkad av metallhalter som härstammar ifrån gruvdriften. Den största risken för exponering sker genom att äta jord (vilket främst barn kan göra om de tappar något på marken och sedan stoppar det i munnen) och/eller genom hudkontakt. Undvik att sitta på mark som inte är gräsbevuxen eller har åtgärdats inom åtgärdsprojektet när du äter, det finns träbänkar/matplats utanför receptionshuset.

I den riskbedömning som ligger till grund för beslut om att området ska åtgärdas bedöms riskerna utifrån ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till kommande generationer.

I projektet tar vi hänsyn till att vi arbetar i områden med många besökare. Vi arbetar därför etappvis med mindre områden. Det område som vi åtgärdar är en inhägnad arbetsplats där allmänheten inte får vistas.

I anslutning till projektets entreprenadområden förekommer trafik med tyngre fordon som lastbilar, grävmaskiner och dumprar. Var uppmärksam på detta om du promenerar eller cyklar i området. Som bilist är det viktigt att hålla en låg hastighet när du passerar entreprenadområdet.

Motorljud från arbetsmaskinerna förekommer. I samband med att vi gräver bort och flyttar massor samt krossar stenblock kan det också bullra. Projektet följer Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser NFS 2004:15. Markarbeten med maskiner sker dagtid, vardagar.

Om det dammar i samband med schaktning eller utlägg av krossmassor kommer Sala kommun att vidta åtgärder för att minska damningen. Främst genom att bevattna torra massor som kan damma. De schaktmassor som körs till deponi transporteras på täckta flak för att undvika damning.

Många turister vistas inom området och det finns bland annat en besöksgruva och ett vandrarhem. Projektet anpassar åtgärdsarbetet inom området för att undvika påverkan på Silvergruvans verksamhet så mycket som det är möjligt. Miljöåtgärder kommer därför främst att utföras under lågsäsong, vardagar.

Just nu pågår fas 1 i projektet. Under fas 2 (2023-2024) kommer bl.a. kompletterande provtagning genomföras, metod för vattenrening projekteras och tillståndsansökan skickas in till MMD (mark- och miljödomstolen) inför kommande muddring/åtgärder som är planerad att starta 2026. Innan Sala kommun ansöker om tillstånd kommer samråd att ske med de fastighetsägare, boende, företagare och föreningar som berörs av åtgärderna. Ett vattenreningsverk kommer att installeras nedströms om gruvområdet som kommer att rena vattnet från tungmetaller.

Enligt den inriktning som kommunen har idag så planeras bottensediment och upplagda muddermassor längs med Pråmån att omhändertas genom muddring och bortforsling till godkänd deponi.

Vattenprover tagna i Pråmån visar på höga halter av främst zink och bly, men även höga halter av kadmium och kvicksilver förekommer. Undersökningar av sedimentfällor har påvisat höga halter av kvicksilver, bly och zink. Metaller transporteras i vattnet från Pråmån vidare till Ekeby damm.

Prover på fisk i Ekeby damm har visat på högre halter kvicksilver i fisk i relation till Livsmedelsverkets gällande gränsvärden för konsumtion.

Åtgärden syftar även till att förhindra vidare spridning av föroreningarna nedströms i vattensystemet.

När man utvärderar badvattenkvalitén så utvärderar man normalt helt andra parametrar (tex bakterier, temperatur och plankton) än vad som utvärderas inom åtgärdsprojektet Sala Silvergruva och Pråmån (där fokus ligger på metaller). Sala kommun hänvisar därför till tillsynsmyndigheten Bygg och Miljö (byggmiljo@sala.se) för frågor gällande badvattenkvalité för människor och djur, samt förfrågan avseende om djur kan dricka vattnet eller inte.

Under förutsättning att nuvarande tidplanen inte överskrids så kommer arbetet att genomföras under fas 3 (2026-2027).

Under förutsättning att nuvarande tidplanen inte överskrids så kommer alla åtgärder vara klara 2028.

Status

Pågående

Projekttid start

2019-01-30

Projekttid slut

2029-03-31

Projektbudget

150 Mkr

Projektägare
Styrgrupp
Projektmedlemmar
Beslutsdokument
Projektdokument
Kontakter