StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningVisionen för området Södra Ängshagen
Nyhet
Publicerad 2023-03-08
Uppdaterad 2023-03-10 08:20

Planerna, visionen och målbilden för nya området Södra Ängshagen vill se både social och ekologisk hållbarhet.

Gemenskap, trygghet och kultur

Samhällsbyggnadskontoret har under hösten 2022 gjort en nystart av projekt Ängshagen och utfört en förstudie för att ta fram en målbild och vision för området Södra Ängshagen. Detta ska leda upp till framtagandet av två detaljplaner för området.

Arbetet för att blanda generationer och skapa trygga, gemensamma mötesplatser, pågår aktivt. Det kan vara i form av planer för en samverkan mellan förskola och äldreboende, blandade ägandeformer och en kombination av kulturliv och en grönstruktur som passar många. Det kan även vara i form av boendeformer som främjar gemenskap, något som efterfrågas alltmer, inte bara av äldre.

På Ängshagen ska vi känna oss trygga och aldrig tveka inför att ta en promenad. Vi känner varandra genom gemenskapslokaler, boendeformer som uppmuntrar till gemenskap, platser för stadsodling och ett rikt kulturliv. Gemenskapen i området främjar också engagemanget för återvinning och för att göra cirkulära val.

Integrerat bostadsområde och verksamhetsområde

I visionen arbetas det med flerfamiljshus och radhus i blandade typologier som strävar efter målen angivna i UN Habitat, ett program med mandat av FN för att främja socialt och miljömässigt hållbara bosättningar. I visionen ges även utrymme för större andel icke hårdgjorda ytor vilket gynnar såväl hälsoaspekter som dagvatten- och skyfallshantering.

Visionen ser framför sig ett Ängshagen som uppmuntrar till utevistelse och gemenskap. Stadsradhus och punkthus ger utrymme för mindre hårdgjord yta där boende rör sig i en grön korridor i synergi med promenadmöten från verksamhetsområdet. Infrastrukturen vill uppmana till fler cyklar än bilar och ett lokalt system för återvinning av vatten.

Ekologiskt och socialt hållbart

Ängshagen ska bli en förebild för hantering av dagvatten och skyfallsproblematik. Målet är att så stor andel vatten som möjligt ska omhändertas lokalt inom området. Resurser ska inte läggas på att omvandla befintlig natur till konstgjord grönstruktur. I stället ska den fina miljön, som Ängshagen redan har, tas tillvara på. Ett exempel på detta är att öppna upp den mest stadsnära delen av skogsområdet intill för fler samtidigt som man bevarar den fina naturen. Ekologiska konsekvenser kommer alltid att vara en risk vid exploatering, därför är det också viktigt att göra medvetna val och att ställa krav på kommande entreprenörer.

Det övergripande målet är att uppnå socialt hållbara områden, områden som människor vill bo och verka i för lång tid framöver. Att planera för ett socialt hållbart område innefattar frågor som psykiskt och fysiskt välmående, gemenskap, trygghet och barnperspektiv men också frågor som jämlikhet och jämställdhet. Dessa frågor arbetas med i en bred samverkan tillsammans med, bland annat, Näringslivsenheten, Kultur- och fritidskontoret och Polisen.

Bedömningen är att utvecklingen av Ängshagen, som verksamhets- och bostadsområde, ligger väl i linje med Sala kommuns långsiktiga utvecklingsmål: ett växande, hållbart, tryggt och rättvist Sala.

Tidsplan

Preliminärt ska förslagen till detaljplanerna presenteras till kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) den 4 oktober 2023. Går allt som planerat kan detaljplanerna vinna laga kraft under augusti 2024.

 

Planområde för Södra Ängshagen

Kontakt

Eva Suikkonen, Mark- och exploateringsstrateg
0224-74 73 28 eva.suikkonen@sala.se