StartGällande detaljplaner
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-17
Uppdaterad 2024-04-26 07:27

Här kan du läsa om detaljplaner som är avslutade och har vunnit laga kraft.

Att en detaljplan vunnit laga kraft innebär att planen är juridiskt bindande och gäller tills planen ändras eller upphävs. Varje plan har en genomförandetid som varierar mellan 5-15 år. Under denna tid är markägaren tillförsäkrad den byggrätt som planen medger.

När en detaljplan vunnit laga kraft annonseras detta i Sala Allehanda under rubriken Kungörelser. Den som lider skada pga. lagakraftvunnen detaljplan kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kap. plan- och bygglagen (PBL).