StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningBekämpning av invasiva främmande arter
Nyhet
Publicerad 2022-04-11
Uppdaterad 2022-04-12 11:40
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Länsstyrelsen har beviljat Sala kommun bidrag på 410 000kr för arbete med och bekämpning av invasiva främmande arter.

Arbetet med bekämpning av invasiva främmande arter påbörjades redan förra året och nu fortsätter arbetet med stöd av bidrag från Länsstyrelsen.

Fokus kommer att läggas på bekämpning av parkslide, jättebalsamin och jätteloka som återfinns på kommunens mark.

Under sommaren kommer det även att utföras inventeringsinsatser för att kartlägga spridningen av dessa arter.

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Hindra spridning

Alla kan bidra till att minska spridningen av invasiva främmande arter. På Naturvårdsverkets webbplats kan du se i vilka situationer de sprids och vad du som privatperson kan göra för att stoppa spridningen.

Hindra spridning (naturvardsverket.se)

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är en invasiv eller främmande art är det till stor hjälp om du rapporterar in det.

Så här rapporterar du:

Via din mobil: www.invasivaarter.nu

Via Artportalen: www.artportalen.se

Du kan också tipsa om vattensköldpadda och landlevande ryggradsdjur som finns på EUs förteckning av djur, till:. tipsaframmandearter@jagaforbundet.se

Läs mer

Parkslide

Jättebalsamin

Jätteloka

Mer information om invasiva främmande arter finns på Naturvårdsverkets webbplats

Kontakt

Sofia Söderberg, Kommunekolog
0224-74 73 91 byggmiljo@sala.se
Anna Winnersjö Edholm, Kommunekolog
0224-74 73 93 byggmiljo@sala.se