StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningAttraktiva miljöer för våra pollinerare
Nyhet
Publicerad 2020-06-18
Uppdaterad 2020-06-18 14:37
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Humlornas halfpipe, blomsterängar, sandblottor och bihotell. Länsstyrelsen Västmanland har beviljat sammanlagt nästan en miljon kronor till fem olika lokala naturvårdsprojekt i tre kommuner. I projekten ska flera åtgärder genomföras för att skapa bättre förutsättningar för fjärilar, humlor och vilda bin.

I Sala kommun har tre lokala naturvårdsprojekt (LONA-projekt) beviljats stöd. I det första ska kommunen omvandla vissa gräsytor till ängsmark. Istället för att klippa gräset kort ska blomsterängar sås. På sensommaren när blomningen är över kommer ängarna slås. Det slagna gräset får torka på plats och sedan samlas in som hö. I ett annat projekt ska en pollinatörspark skapas i bostadsområdet Räven. I parken kommer det att finnas ängar, blommande träd och buskar och ett insektshotell. Dessutom ska en pergola med sittplatser byggas.

– Det kommer att bli trevligt för både människor och pollinerare. På platsen ska även informationstavlor sättas upp med intressant information om till exempel humlor och vilda bin, säger Cecilia Murelius, handläggare på Länsstyrelsen.

Humlornas halfpipe

I det tredje Sala-projektet ska miljön runt en skatepark fyllas med blommande blommor istället för att asfalteras. Projektet har fått namnet Humlornas halfpipe.

– Sala tätort har många grönytor. När ett område i parken skulle göras om från minigolfbana till skatepark så ville vi fortsätta den traditionen och få till en yta som bara var hårdgjord där det behövdes för själva anläggningen. Både för den biologiska mångfalden, som buffert av dagvatten och för den allmänna trivseln. Vi tänker också att det är ett bra område att lyfta medvetenheten om biologisk mångfald och pollinerande insekter och att vi kan nå en grupp som kanske inte annars nås av oss på kommunen, säger Anna Winnersjö-Edholm, kommunekolog på Sala kommun.

– LONA-bidrag ska främja ett långsiktigt lokalt naturvårdsengagemang och ge kommunerna möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv. Det är glädjande att de här projekten kommer att ge attraktiva miljöer för fjärilar, humlor och andra pollinerande insekter, avslutar Cecilia Murelius.

Beviljade LONA-ansökningar för Sala kommun

  • Slåtter av gräsytor, 20 000 kronor
  • Pollinatörsparken Räven, 279 800 kronor
  • Humlornas halfpipe, 65 000 kronor

Kontakt

Anna Winnersjö Edholm, Kommunekolog
0224-74 73 93 byggmiljo@sala.se