StartOmsorg och hjälpSärskilda boendenBistånd enligt Socialtjänstlagen - Ansökan
Självservice

Bistånd enligt Socialtjänstlagen - Ansökan

Publicerad 2017-05-09
Uppdaterad 2021-01-28 10:28

Fyll i namn och fullständigt personnummer för sökande och eventuell medsökande. Ange vilken insats ansökan avser och precisera gärna ytterligare vad du tycker att du behöver hjälp med samt orsaken till att du behöver den hjälp du ansöker om.

Om tjänsten

Biståndsansökan innehåller: Trygghetslarm, Kontaktperson, Särskilt boende, Mathållning, Ledsagning, Korttidsboende, Hjälp i hemmet, Avlösning/omvårdnad och Boendestöd

När en person har svårt att klara av sina vardagliga aktiviteter kan hen söka hjälp hos kommunen. För att söka ett stöd från kommunen behöver man göra en ansökan. Man kan även kontakta kommunens handläggare för att få information.

Hemtjänsten utgör basen i kommunens äldreomsorg och ska, efter biståndsbedömning, genom sina insatser ge personer med olika funktionshinder möjlighet att klara sin dagliga livsföring i det egna boendet.

Hemtjänstinsatser ges i hela kommunen dygnet runt och ska underlätta det dagliga livet för den enskilde och dennes anhöriga. Det är det individuella behovet som avgör vilka insatser som är aktuella och hur ofta hjälp ges. För hemtjänst betalas avgift efter fastställd taxa (se information om taxa).

Baskompetensen hos personalen i hemtjänsten är i huvudsak undersköterskeutbildning. Sjuksköterskeinsatser görs av Region Västmanlands familjeläkarorganisation och rehabilitering av kommunens rehabiliteringsenhet i samverkan med Region Västmanland. Fr.o.m. 1 september 2012 övertog kommunen ansvaret för hemsjukvården.

Värdighetsgarantier

Vi garanterar att hemtjänstpersonalen kommer på överenskommen tid
+/- 15 minuter och utför de insatser du beviljats. Om något akut inträffar som medför behov av att byta tid kommer du att kontaktas på telefon.  

Hemtjänst finns i flera former

Hemtjänstinsatser kan vara olika beroende på vilket behov som finns. Insatserna kan vara:

  • Trygghetslarm
  • Hjälp med personlig omvårdnad
  • Hjälp med matlagning
  • Stöd vid måltider
  • Social stimulans
  • Anhörigstöd

Villkor

Kan användas av enskild som vill ansöka om insatser enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen eller av person som utsetts till legal företrädare (exempelvis förvaltare eller god man) för enskild.

Avgifter

Avgift uttas utifrån fastställd avgiftstaxa med begränsning av gällande belopp för maxtaxa och för den som så önskar efter beräkning av avgiftsutrymme där hänsyn tas till gällande förbehållsbelopp m.m. För utförligare information om avgiftstaxa se dokumentbilagan "Avgifter för äldreomsorg".