Självservice
Publicerad 2021-02-18
Uppdaterad 2022-12-16 08:23
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Kontrollansvarig anmäls i samband med att du söker bygglov. Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena skall kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar samt upprätta en kontrollplan. Dennes uppgift är att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. Den kontrollansvarige ska vara certifierad.

Hitta godkända kontrollansvariga

Sök bland godkända kontrollansvariga på någon av certifieringsorganens webbplatser. Certifikatet visar att den kontrollansvarige har den behörighet som krävs för att arbeta som kontrollansvarig vid bygg-, rivnings- eller markåtgärder. Vid enklare arbeten av begränsad omfattning, t.ex. inglasade uteplatser, carportar och liknande, behövs dock ingen kontrollansvarig.

Komplettering av ärende

Om du kompletterar ett befintligt bygglovsärende bör du ange ärendets diarienummer, som du hittar på det bekräftelsebrev som skickats ut av Byggenheten. 

Villkor

Den som söker bygglov kan behöva anmäla vem som är kontrollansvarig i bygglovsärendet.

Avgifter

Det är kostnadsfritt att anmäla kontrollansvarig, men för aktuellt bygglovs- eller anmälningsärende utgår avgift enligt gällande taxa (se övriga tjänster).

Om du vill överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut, helt eller delvis, kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till förvaltningsrätten, men skickas till: Byggenheten, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala. För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Sala kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till förvaltningsrätten om kommunens handläggare inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig. Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se