StartAlla föreningsbidragArrangemangsbidrag - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-03-21
Uppdaterad 2022-11-02 14:48

Krav för e-tjänst:

  • BankID
  • Ansökan görs av firmatecknare
 

Om tjänsten

Arrangemangsbidrag kan sökas av förening, organisation eller företag som har sitt säte i Sala kommun och ges till enstaka offentliga arrangemang som kan anses ligga utanför ordinarie verksamhet.

Arrangemanget ska äga rum i Sala kommun och vara offentligt.

Arrangemang är till exempel en teaterföreställning, föreläsning eller festival. Bidrag kan också utgå som ersättning för lokalkostnader och för extra utrustning som t ex teknikkostnader.

Bidragsbestämmelser - broschyr

Tjänstegaranti

Sala kommun har som mål att ha ett omfattande och varierat utbud av aktiviteter och arrangemang och har en ambition att stödja arrangemang av brett publikt allmänintresse som ger liv och rörelse i centrum och på landsbygden. Sala kommun lämnar stöd till arrangemang som bidrar till visionen att kommunen ska växa och som stärker kommunen som besöksort och som plats för boende, studier och arbete.

Invånarna i Sala kommun skall känna att de har möjligheter till trygga, utvecklande och hälsofrämjande aktiviteter där prioriterad målgrupp är barn unga upp till 20 år. Andra prioriterade grupper är personer med annat modersmål än svenska, studerande, personer med funktionsnedsättningar samt pensionärer.

Arrangemangen skall vara tillgängliga för alla och bedrivas i miljöer som präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet, trygghet och som är fria från alkohol, tobak, narkotika och doping. 

De arrangemang som kommunen ska engagera sig i ska vara etiskt, socialt samt miljömässigt godtagbara för kommunen.

Villkor

Enskilda personer beviljas normalt inte bidrag. Bidragsstöd ges inte till  sedvanliga idrottsevenemang, företagsevent, föreningsmiddagar eller politiska partier. Bidragsstöd beviljas i första hand till arrangemangets genomförande.

Bidraget kan utgå som:

  • Ett allmänt bidragsstöd
  • Förlustgaranti
  • Bidrag i kombination med förlustgaranti

Stöd prioriteras till arrangemang och aktiviteter:

  • Som är av intresse för boende i Sala kommun
  • Som är riktade för barn och unga
  • I samverkan mellan föreningar
  • Som kan påvisa andra finansiärer och/eller extern finansiering
  • Som genererar ett värde för besöksnäringen

På tryckt material, annonser, affischer, på webbplatser eller liknande ska det ska tydligt framgå att Sala kommun är bidragsgivare, som t ex ”med stöd av Sala kommun”. Arrangemanget ska också marknadsföras via kommunens Evenemangskalender på www.sala.se

Ansökan ska vara inlämnad senast 1 månad före genomförande och vid större ansökningar senast 2 månader före. Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare med uppgift om tid, spelplats, beräknade kostnader och intäkter, uppskattat publikantal samt eventuella övriga medarrangörer och finansiärer.

Beslut sker löpande. Mindre projekt och ansökan handläggs av tjänsteperson på delegation. Större stöd beslutas av Kultur- och Fritidsnämnden.

Beviljat bidrag utbetalas efter genomfört evenemang och i samband med redovisning. Mindre stöd kan betalas ut i förskott.

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se