StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningAvtal om försäljning av skogsfastigheter
Pressmeddelande Sala kommun
Logotyp
Publicerad 2023-03-02
Uppdaterad 2023-03-02 10:21

Nu tecknar Sala kommun och Ramnäs Skog AB avtal om försäljning av delar av kommunens skogsfastigheter.

Sala kommun har fört förhandlingar om en försäljning av skogsfastigheter till Ramnäs Skog AB, som är ett indirekt helägt dotterbolag till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Tisdag 28 februari 2023 skrev parterna under avtalet om försäljning.
Amanda Lindblad och Klas Classon står bredvid varandra.
Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande, och Klas Classon, representant för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samt Ramnäs Skog AB.

Försäljningen avser delar av Sala Stadsskogen 2:1 och Sala Sala-Ösby 6:1, hela fastigheten Sala Stadsskogen 2:144 och hela fastigheten Sala Stadsskogen 2:145. Den totala arealen är cirka 1 064 ha.

Sala kommun har låtit utföra två oberoende värderingar av certifierade värderingsinstitut. Kommunen har begärt att den högsta av dessa värderingar, 115 000 000 kronor (hundrafemton miljoner kronor), ska utgöra köpeskilling, vilket Ramnäs Skog AB har accepterat.

Försäljningen genomförs efter att kommunfullmäktige beslutade att godkänna fastighetsöverlåtelseavtal och nyttjanderättsavtal på sammanträdet 2022-06-08.

Överenskommelser

Båda parter har under förhandlingarna varit överens om vikten av att skogsfastigheterna även fortsatt ska brukas enligt gällande skogsbruksplan och vara allemansrättsligt tillgängliga för kommunmedborgare. Sala kommun och Ramnäs Skog AB har dessutom utarbetat ett nyttjanderättsavtal som ger Ösby naturbruksgymnasium rätt att fortsätta nyttja fastigheten Sala Ösby 6:1 för sin utbildning (inklusive jakt). Dessutom har möjligheter till rekreation och tillgång till befintligt motionsspår säkrats genom ett nyttjanderättsavtal. Övriga befintliga nyttjanderätter på fastigheterna kommer att övergå på den nya ägaren.

Överlåtelsen berör inte befintliga dammar. Dessa kommer att vara kvar i Sala kommuns ägo.

Det är glädjande att vi enats om avtalsförslaget. Försäljningen ger Sala kommun en grund för de stora investeringar vi står inför kommande år. En viktig parameter i förhandlingarna har dels varit att kommunens invånare fortsatt kan nyttja skogen för rekreation, och dels att jakt- och fiskerätterna förs över med samma avtal som med kommunen. Dessutom är det väldigt viktigt att Ösby Naturbruksgymnasiums möjlighet att fortsätta bedriva sin skogsbruksutbildning på samma sätt som tidigare kvarstår, säger Amanda Lindblad, kommunstyrelsens ordförande i Sala kommun.

Mer information

Amanda Lindblad (S), kommunalråd
0224-74 71 00 amanda.lindblad@sala.se
Daniel Holmvin, Kommundirektör
0224-74 70 00 (växel) daniel.holmvin@sala.se