Pressmeddelande Sala kommun
Logotyp
Publicerad 2022-05-25
Uppdaterad 2022-05-25 13:33

Förhandlingar med Ramnäs Skog AB om att sälja delar av Sala kommuns skogsfastigheter.

Sala kommun har under det senaste året fört förhandlingar om en försäljning av skogsfastigheter till Ramnäs Skog AB, som är ett indirekt helägt dotterbolag till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Förhandlingarna har avsett delar av Sala Stadsskogen 2:1 och Sala Sala-Ösby 6:1, hela fastigheten Sala Stadsskogen 2:144 och hela fastigheten Sala Stadsskogen 2:145. Den totala arealen är cirka 1 064 ha.

Sala kommun har låtit utföra två oberoende värderingar av certifierade värderingsinstitut. Kommunen har begärt att den högsta av dessa värderingar, 115 000 000 kronor (hundrafemton miljoner kronor), ska utgöra köpeskilling, vilket Ramnäs Skog AB har accepterat.

Ramnäs Skog AB är en skogsägare med fokus på hållbar och långsiktig skogsförvaltning. Det är med stor glädje vi ser fram emot att sköta om denna fina skog, säger Gabriel Danielsson vid Ramnäs Skog AB.

Försäljningen genomförs efter att kommunfullmäktige godkänt fastighetsöverlåtelseavtal och nyttjanderättsavtal senare i år.

Överenskommelser

Båda parter har under förhandlingarna varit överens om vikten av att skogsfastigheterna även fortsatt ska brukas enligt gällande skogsbruksplan och vara allemansrättsligt tillgängliga för kommunmedborgare. Sala kommun och Ramnäs Skog AB har dessutom utarbetat ett nyttjanderättsavtal som ger Ösby naturbruksgymnasium rätt att fortsätta nyttja fastigheten Sala Ösby 6:1 för sin utbildning (inklusive jakt). Dessutom har möjligheter till rekreation och tillgång till befintligt motionsspår säkrats genom ett nyttjanderättsavtal. Övriga befintliga nyttjanderätter på fastigheterna kommer att övergå på den nya ägaren.

Överlåtelsen berör inte befintliga dammar. Dessa kommer att vara kvar i Sala kommuns ägo.

Det är mycket glädjande att vi enats om det här avtalsförslaget. Ramnäs Skog AB är en långsiktig, ansvarsfull ägare som dessutom har vana av att äga mark som används för skogsbruksutbildning. Försäljningen ger Sala kommun en god grund för de stora investeringar kommunen står inför, samtidigt som kommunens invånare fortsatt kan nyttja skogen för rekreation på samma sätt som förut. För Sala kommun har Ösby Naturbruksgymnasiums möjlighet att fortsätta bedriva sin populära skogsbruksutbildning på samma sätt som tidigare varit oerhört viktigt. Att även jakt- och fiskerätterna förs över med samma avtal som med kommunen har också varit en viktig parameter i förhandlingarna, säger Anders Wigelsbo, kommunstyrelsens ordförande i Sala kommun.

Mer information

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se
Arminé Kanakanian, Kanslichef
0224-74 70 11 armine.kanakanian@sala.se