Informationstjänst
Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2020-10-13 14:47
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov är det olovlig åtgärd. Den som byggt utan lov kan åläggas att riva byggnad som uppförts eller återställa byggnader/mark i ursprungligt skick.

Att söka bygglov eller göra en anmälan - vad gäller och när?

Bygglagstiftningen reglerar var och hur byggandet ska ske för att byggnader ska vara funktionella under lång tid. Husen och den yttre miljön ska upplevas estetiskt tilltalande, vara sunda, säkra och ekologiskt hållbara. Inplaceringen i stads- eller landskaps­bilden ska göras med omsorg.

Bygglovet prövas enligt Plan- och bygglagen samt utifrån vad som är angivet i respektive detaljplan. För detaljplaner för Sala kommun, se relaterade sidor. För Heby kommun, kontakta Mark och planerings­enheten Heby. Efter detta görs en bedömning om de åtgärder som ska utföras kan godkännas.

Andra faktorer som väger in är placering och utformning med hänsyn till landskaps- och stadsbild eller om byggnationen medför en olägenhet för grannar. Beslut fattas därefter av politikerna i utskottet/nämnden eller, för många mindre åtgärder, av respektive handläggare på delegation. 

Om du är osäker på om de åtgärder du planerar kräver bygglov eller anmälan är ett gott råd att fråga oss först.

Sanktionsavgift

Om du börjar att bygga utan att ha fått startbesked ska en sanktionsavgift tas ut. En sanktionsavgift ska också tas ut om du tar din byggnad i bruk innan slutbesked lämnats in. Vad du bygger, storleken på bygget och vilket besked som saknas avgör storleken på sanktionsavgiften. Storleken på avgiften finns inskriven i plan- och byggförordningen och är lika stor i hela Sverige.

Överträdelse

Ett tillsynsärende om olovligt byggande kan inledas genom att det kommer in en anmälan till byggnadsnämnden om att det skett en överträdelse. Ett tillsynsärende om olovligt byggande kan också inledas genom att byggnadsnämnden själv upptäcker en överträdelse antingen vid en egeninitierad tillsynsinsats eller i samband med annat arbete.

Oavsett hur en tillsynsfråga kommer upp ska byggnadsnämnden registrera och diarieföra ett tillsynsärende.