Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2024-01-08 11:24

Adress: Emmylundsgatan 100 A, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 80 65

E-post: leila.baker@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Emmylunds förskola har funnits sedan 1979. Förskolan ligger i bostadsområdet Kungsängen i södra delen av Sala och har skogen som närmsta granne. Förskolan har fem avdelningar fördelat på två småbarnsavdelningar (1-3 år) och tre storbarnsavdelningar (3-6 år).

Ledningen har ordet

Jag heter Leila Baker och är rektor på Emmylunds förskola. Jag vill hälsa er välkomna till vår sida.

Förskolan består av fem avdelningar :Loppan, Fjärilen, Myran, Humlan och Sländan . Förskolan ligger i centralt, i villabebyggelse och nära till skogen..

Vår verksamhet styrs av skollag och förskolans Läroplan (Lpfö 18) samt barnkonventionen. Den bygger på att ge barnen en bra språkutveckling genom samspel, dialog och kommunikation. Vi synliggör också matematik och skapar möjlighet för barnen att utveckla sina matematiska begrepp. Leken är den viktigaste metoden för lärande och det ska ske i lustfyllda former.

Vi dokumenterar barnens läroprocesser genom barnens portfolio, det gör vi med hjälp av kamera och I-pad.

Vi vill att barnen ska vara glada och trygga hos oss, så att de vågar vara nyfikna och kreativa.

Mina medarbetare har hög kompetens och är utbildade barnskötare och förskollärare.

Det är viktigt för mig och mina medarbetare att barn och vårdnadshavare har ett förtroende till oss och känner tillit.

Du som förälder är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer eller för ett besök.  

 

Leila Baker, Rektor, Emmylunds förskola

Avdelningar

Fjärilen

På Fjärilen går barn i åldrarna 1-3 år.

Loppan

På Loppan går barn i åldrarna 1-3 år.

Myran

På Myran går barn i åldrarna 3-6 år.

Humlan

På Humlan går barn i åldrarna 3-6 år.

Sländan

På Sländan går barn i åldrarna 3-6 år.

Inskolning

Att börja förskolan innebär stora förändringar för både barnet och familjen.
Det är därför viktigt att…

  • …ge barnet en mjuk start.
  • …inskolningen börjar i god tid innan barnet måste vistas större delen av dagen på förskolan.
  • …minst en av vårdnadshavarna är med under inskolningen.
  • …barn, vårdnadshavare och förskolepersonal lär känna varandra.

Detta lägger grunden för barnets trygghet i den nya miljön – förskolan.

Hur vi arbetar

Vårt pedagogiska arbeta styrs av Förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen.

Omsorg, trivsel och trygghet
Förskolan ska arbeta för att lägga grunden för barns livslånga lärande och där utgör omsorg, trivsel och trygghet en central och viktig del. Tillsammans vill vi skapa ett klimat där alla känner sig trygga och välkomna.

Förskolan har en likabehandlingsplan som revideras och delas ut till alla vårdnadshavare en gång om året. I den finns mer information att läsa, bland annat om diskriminering och kränkande behandling.

Samarbete med vårdnadshavare
Vi strävar efter ett nära samarbete med alla vårdnadshavare för att göra barnens vistelse på förskolan så bra som möjligt. En dialog vid lämning och hämtning för vardaglig information om barnen och vad som sker i verksamheten är viktig. En gång om året erbjuds ett utvecklingssamtal. Om vårdnadshavare önskar eller vid behov finns möjlighet till fler samtal.

Information som rör verksamheten sätts ofta upp i hallen, kolla med personalen på ditt barns avdelning för vidare information om var den sätts upp. Informationen läggs även ut på Schoolsoft. Under ett par gånger per år bjuder varje avdelning in respektive barn och dess familjer på någon form av familjeaktivitet, det kan exempelvis vara sommaravslutning, adventsfika eller något annat. Information om detta ges ut i god tid.

Värdegrund och integritet
Vi arbetar utifrån att vi alla är lika mycket värda. Vi respekterar och visar hänsyn till varandra, vi ingår i en gemenskap där alla är välkomna och där vi har ett gemensamt ansvar för förskolans material och miljö. Vi peppar och stöttar barnen att känna tillit till sig själva och sin tro på att de kan och vi värnar om varandras integritet.

Lek
Att ge barnen tid och utrymme för lek är viktigt för oss. I leken lär sig barnen att använda sin fantasi, föra och följa resonemang, uttrycka sig och vara kreativa. Barnen får genom leken möjlighet att träna sitt sociala samspel, ta hänsyn till varandra och bearbeta sina upplevelser. Målet är att ha en öppen och föränderlig miljö som följer barnens intressen och som lockar till lek och lärande. I lekens värld kan allt hända.

Språk och kommunikation
Språk och kommunikation av olika slag används i alla stunder. Det kan exempelvis vara i leken, i utforskandet, i matsituationerna, i hallen, i de planerade aktiviteterna, i de spontana och i de språkstimulerande lekarna där vi rimmar och ramsar. Tillsammans samtalar och reflekterar vi kring det vi ser och gör och är öppna för att kommunikationen kan ske på olika sätt, t.ex. genom det verbala språket, tecken, musik och dramatisering. Förskolan är en plats där barnen varje dag ges möjlighet att träna på att uttrycka sina känslor, argumentera, reflektera och leka med ord.

Matematik
Likt språket finns matematiken med oss hela tiden och i alla stunder. Vi medvetandegör matematiken i förskolan genom att använda matematiska begrepp såsom tung, lätt, bakom och framför när vi pratar. Vi räknar, sorterar, benämner former vid dess rätta namn och övar antal. Barnen tränar sin matematiska förmåga och kropp- och rumsuppfattning samtidigt. Det kan exempelvis för ett barn handla om att prova om hen får plats i en låda eller att leka kurragömma.

Utevistelse, natur och teknik
På varje avdelning finns någon form av bygg- och konstruktionsmaterial. Barnen använder sin kreativa förmåga och fantasi samtidigt som de tränar på att bygga stabilt. Vi utforskar hur enkel vardagsteknik fungerar, t.ex. hur vattnet kommer ur kranen eller hur en projektor kan projicera något på väggen. Periodvis och utifrån vad barnen visar intresse för experimenteras det på avdelningarna och då ges barnen möjlighet att ställa sina hypoteser och reflektera tillsammans med övriga barn i gruppen. Vi har en stor utegård med både mark, gräs- och sandytor där vi vistas ofta och vi bekantar oss med förskolans närmiljö genom att besöka skogen, lekparken och biblioteket. Vart vi än befinner oss uppmuntras barnen till att värna om miljön.

Estetik
Vi utgår från barnens nyfikenhet och lust till att upptäcka och utforska när vi erbjuder olika former av estetiska uttrycksformer. Barnen möter skapande i olika former och erbjuds en skapande verksamhet där de får utforska olika material och metoder. Utifrån barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarlust arbetar vi med drama, dans, musik och ljud på olika sätt.

 

Allmän information

Öppning och stängning
Förskolan öppnar kl. 06.00 på Sländan som är öppningsavdelningen.

Dörrarna till Loppan och Fjärilen öppnas 06.30.

Fram till kl. 07.00 lämnas alla barn från Sländan, Humlan och Myran på Sländan. Klockan 07.00 öppnas dörrarna på Myran och Humlan och barnen lämnas då på den avdelning de går på.  

Från kl. 17.00 fram till kl. 18.00 då förskolan stänger vistas barnen utomhus eller på någon av avdelningarna, se information på ytterdörrarna. 

Lämning och hämtning
Vid lämning och hämtning är det viktigt att ta kontakt med förskolepersonalen.

Sjukdom och ledighet
Om barnet är sjukt meddela personalen på avdelningen där ditt barn går. Det är viktigt att meddela även när barnet tillfrisknat och skall återgå till förskolan. Sjuka barn orkar inte och ska inte delta i förskolans aktiviteter. Smittorisken är stor och smittan drabbar både övriga barn och förskolepersonal, vid osäkerhet om barnet är tillräckligt friskt bör barnet hållas hemma ytterligare någon dag. Mer information finns i foldern ”När ditt barn blir sjukt” som delas ut under inskolningen.

Lediga föräldrar = lediga barn. 

Planeringsdagar
Förskolan har fyra planeringsdagar per år. Dessa dagar är förskolan stängd.

Planeringsdag höstterminen 2022:

Fredagen den 9 september.

Kläder och blöjor
Barnen bör ha praktiska och oömma kläder under sin vistelse på förskolan. På förskolan går det många barn och eftersom förväxling av kläder ofta sker samt att kläder kommer bort ber vi er vänligen att märka kläder och skor. Vi är ute minst en gång om dagen i alla väder, se till att barnet har kläder och skor efter den väderlek som råder. Tänk på att vädret kan ändras under dagen, t.ex. kanske varma jackan på morgonen blir alldeles för varm på eftermiddagen. För barnets skull, se till att det finns extrakläder i lådan vid barnets hylla. Strumpor, byxor och underkläder är det som oftast behövs bytas. Kolla kontinuerligt i lådan för att se vad som behövs fyllas på.

Om barnet använder blöjor är det vårdnadshavaren som ansvarar för att blöjor finns på förskolan, lapp om att de börjar ta slut sätts upp på barnets hylla för att veta när det är dags att fylla på.

Schoolsoft
För att planera verksamheten och för att registrera barnens närvaro/frånvaro använder förskolepersonalen sig av Schoolsoft där barnets schema ska finnas. Vårdnadshavare ansvarar för att i god tid lägga in barnets vistelsetider, finns inga tider där räknas barnen som lediga.

Under fliken ”Verksamhetslogg” lägger förskolepersonalen upp text och bild från olika aktiviteter, ta gärna en titt där för att få en inblick i vad som händer på ditt barns avdelning.

Försäkringar
Alla barn som går på förskola är försäkrade dygnet runt av försäkringsbolaget Protector.