StartUppleva och göraFöreningar, föreningslivEgen eller kommunal anläggning, investeringsbidrag (C) - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-02-22
Uppdaterad 2024-01-05 08:31

Till ansökan ska följande handlingar bifogas: verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse. Föreningen ska ange under vilket år man önskar genomföra planerad investering och göra en prioritering av objekten. 

Ansökan lämnas in före 2 maj. Ansökningarna prövas särskilt av kultur- och fritidsenheten i varje enskilt fall.

 

Om tjänsten

Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommun.

Bidraget avser mer omfattande reparationer, inköp av maskiner, nybyggnation eller kostsamma förbättringar av anläggningen som innebär en standardhöjning. Även framställning av orienteringskartor ingår i ansökan om investeringsbidrag.

En förutsättning för bidrag är: att anläggningen nyttjas i betydande omfattning och att den huvudsakliga verksamheten riktar sig till kommunens innevånare.

Anläggningen skall kunna upplåtas utan krav på medlemskap eller liknande i den förening vilken driver anläggningen. Ungdomsverksamhet skall prioriteras, samt möjligheter för handikappade att nyttja anläggningen beaktas. Minst 40 aktivitetstillfällen, som berättigar till aktivitetsstöd, ska hållas på anläggningen.

Till ansökan om investeringsbidrag hör även "Ansökan om skötselbidrag för egen anläggning (A+B)". Denna blankett avser drift- och underhållskostnader (för mer information och ansökan gällande blankett A+B se Relaterade tjänster).

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

Föreningen skall ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.