StartGod man, förvaltare, förmyndare - Ansökan och anmälan
Självservice
Publicerad 2019-09-06
Uppdaterad 2024-06-28 09:46
 

Om tjänsten

Sedan 1 september 2019 har överförmyndarförvaltningen i Västerås stad tagit över all handläggning och service av Sala kommuns överförmyndarverksamhet. 

Syftet med förändringen är primärt att stärka rättssäkerheten, kontinuiteten och även kostnadseffekten gällande de uppgifter som enligt lag ankommer på förtroendevald överförmyndare i Sala kommun.

Samarbetsavtalet innebär att all kontakt med överförmyndaren sker med Västerås stads överförmyndare.

Tjänsten är reglerad i lag

Överförmyndarnämnden i Västerås stads behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Sala kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Överförmyndarnämnden i Västerås stad är personuppgiftsbiträde.  Vi säkerställer att din personliga integritet skyddas och att behandlingen av personuppgifter följer General Data Protection Regulation (GDPR) samt andra tillämpliga lagar.

Insamling av personuppgifter:

Personuppgifter samlas in direkt från dig vid utredning av eller tillsyn över godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Uppgifter kan också samlas in från anhöriga eller från andra myndigheter och instanser såsom vårdinstitutioner och banker. Insamlingen sker för att vi ska kunna utföra våra lagstadgade uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt. Personuppgifterna registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem och förvaras i personakter.

Typer av behandlade personuppgifter:

Identifieringsinformation såsom förnamn, efternamn och fullständigt personnummer.

Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-post.

Information om hälsotillstånd, ekonomiska förhållanden och familjesituation, där det är relevant för ärendet, och gäller endast ärenden för enskilda vuxna som har behov av hjälp av en förordnad ställföreträdare. 

Uppgifter som är nödvändiga för rekrytering, lämplighetsprövning, utbildning och tillsyn av ställföreträdare såsom CV, utbildningsbakgrund, kontroll mot Kronofogdemyndighetens register och Rikspolisstyrelsens belastningsregister. 

Syfte med behandlingen:

För att hantera ansökningar om ställföreträdarskap och utföra tillsyn över förordnade och legala ställföreträdare i ärende om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.

För att rekrytera, utbilda och stödja ställföreträdare och genomföra lämplighetsprövningar.

För att upprätthålla en säker och korrekt handläggning och administration av enskilda huvudmäns personliga, ekonomiska och juridiska rättigheter. 

Rättslig grund för behandlingen:

Behandling av personuppgifter baseras på myndighetsutövning eller rättsliga förpliktelser enligt främst föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, lagen om ensamkommande barn och lag om framtidsfullmakter samt övrig relevant lagstiftning.

Lagring och gallring av personuppgifter:

Nämnden sparar inte personuppgifter längre än vad som är lagstadgat, nödvändigt för att handlägga ett ärende, eller för andra syften än de som uppgifterna ursprungligen samlades in för. Gallring och radering utav personuppgifter sker i enlighet med gällande arkivlag - och gallringsregler. 

För närmare information om enskilda handlingars gallrings- och bevarandestatus se överförmyndarnämndens vid var tid gällande informationshanteringsplan, som du kan ta del av på Västerås stads webbplats: https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/forfattningssamling.html

Dina Rättigheter:

Som registrerad har du rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot behandlingen och begära begränsning av dina uppgifter. För att utöva dina rättigheter kontakta oss via de nedan angivna kontaktuppgifterna.

Kontaktinformation:

För mer information om hur dina personuppgifter behandlas eller för att utöva dina rättigheter, kontakta 

Dataskyddsombudet i Sala kommun via epost dataskyddsombud@sala.se eller telefon 0224- 74 70 00

Överförmyndarnämnden i Västerås stad via e-post overformyndaren@vasteras.se eller telefon 021-39 27 25. Våra dataskyddsombud kan nås på dataskyddsombud@vasteras.se.

Klagomål:

Om du anser att din personuppgiftsbehandling vid överförmyndarnämnden inte följer GDPR, har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Detta dokument är uppdaterat per den 18 april 2024 och kan komma att revideras för att reflektera ändringar i lagstiftning eller våra interna processer i Västerås stad och Sala kommun.