StartVad gör en god man eller förvaltare
Informationstjänst
Publicerad 2022-01-13
Uppdaterad 2023-01-12 14:42

En god man eller förvaltare utses till myndiga personer som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person, och god man/förvaltare förordnas första gången (det vill säga. vid anordnandet) av tingsrätten. Den person som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Godmanskap

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. En god man är endast ett stöd till huvudmannen, som därför har kvar möjligheten att själv ta ut sina pengar och självständigt köpa, sälja, låna eller hyra saker och tjänster.

Det innebär även att den gode mannen inte får göra saker utan huvudmannens vilja, utan måste inhämta dennes samtycke till allt som inte berör den dagliga hushållningen. Den dagliga hushållningen innebär vardagliga handlingar som till exempel att betala månadens räkningar.

Om huvudmannen inte har förmåga att kunna ge samtycke ska den gode mannen själv ta beslut inom de områden uppdraget omfattar med huvudmannens bästa i åtanke. Vad som är för huvudmannens bästa innefattar i detta avseende främst det som är mest ekonomiskt för huvudmannen. Detta innebär dock inte att ställföreträdaren ska snåla med huvudmannens pengar, utan en av de viktigaste delarna i uppdraget är att se till att huvudmannen får använda sina pengar på det sätt som är bäst för huvudmannen själv.

Förvaltarskap

En förvaltare får, utan samtycke från huvudmannen, ensam bestämma i de frågor som uppdraget omfattar. Huvudmannen har därför inte rätt att själv ta ut sina pengar eller göra affärer som förvaltaren inte samtycker till. Självklart ska förvaltaren se till att huvudmannen har fickpengar för egna mindre inköp samt sådana inköp som förvaltaren godkänner.

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Sedan 1 september 2019 har överförmyndarförvaltningen i Västerås stad tagit över all handläggning och service av Sala kommuns överförmyndarverksamhet. 

Syftet med förändringen är primärt att stärka rättssäkerheten, kontinuiteten och även kostnadseffekten gällande de uppgifter som enligt lag ankommer på förtroendevald överförmyndare i Sala kommun.

Samarbetsavtalet innebär att all kontakt med överförmyndaren sker med Västerås stads överförmyndare.

Överförmyndarförvaltningen, Västerås stad

Bli god man

Uppdrag som god man utgör en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället i stort. Uppdragens karaktär är mycket varierande.

Det finns många barn och vuxna som av olika anledningar behöver hjälp genom en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare). De flesta personer har säkerligen de kunskaper som krävs för att åta sig ett eller flera ställföreträdaruppdrag. Uppdraget kräver i huvudsak allmänna kunskaper i vardagsekonomi och vanligt sunt förnuft. Givetvis krävs också ett personligt och socialt engagemang och att man kan avsätta viss tid för att utföra sitt uppdrag.

Uppdragen vilar i huvudsak på ideell grund. Ställföreträdaren har dock rätt till arvode och ersättning för sina utgifter. Arvodet bestäms av överförmyndarnämnden utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på engagemang.

Intresseanmälan för att bli god man (vasteras.se)