Kontaktobjekt
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2024-02-13 14:31

Adress: Johannesbergsgatan 4 C, 733 34 Sala

Telefon: 0224-74 80 65

E-post: leila.baker@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Tidigare förskolorna Ekorren och Dalhem.

Ledningen har ordet

Jag heter Leila Baker och är rektor på Ekorrens förskola. Jag vill hälsa er välkomna till vår sida.

Förskolan består av fyra avdelningar :Vitsippan och Smultronet har åldrarna 1 - 3 år och Blåsippan och Gullvivan har åldrarna 3 - 6 år. Ekorrens förskola ligger centralt på Åkraområdet i Sala

Vår verksamhet styrs av skollag och förskolans Läroplan (Lpfö 18) samt barnkonventionen. Den bygger på att ge barnen en bra språkutveckling genom samspel, dialog och kommunikation. Vi synliggör också matematik och skapar möjlighet för barnen att utveckla sina matematiska begrepp. Leken är den viktigaste metoden för lärande och det ska ske i lustfyllda former.

Vi dokumenterar barnens läroprocesser genom barnens portfolio, det gör vi med hjälp av kamera och I-pad.

Vi vill att barnen ska vara glada och trygga hos oss, så att de vågar vara nyfikna och kreativa.

Mina medarbetare har hög kompetens och är utbildade barnskötare och förskollärare.

Det är viktigt för mig och mina medarbetare att barn och vårdnadshavare har ett förtroende till oss och känner tillit.

Du som förälder är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer eller för ett besök.  

 

Leila Baker, Rektor, Ekorrens förskola

Hur vi arbetar

Vi vill att tiden här hos oss ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn, vårdnadshavare och personal. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

LekLek

Vi anpassar den pedagogiska miljön för att stimulera till lek. Vi erbjuder barnen olika sorters material som väcker deras nyfikenhet och fantasi. 

Vi leker mycket och gärna, både inom och utomhus. Vi som pedagoger är med och guidar barnen i leken.

Leken stimulerar barnens fantasi och samspel med andra. Barn lär och utvecklas genom lek.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära."
"...utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
Lpfö 98/10

Matematik

Matematik Vi tränar antal, sorterar, jämför och tränar begreppsuppfattning. Vi utvecklar barnens förståelse för tid och taluppfattning.

 Vi arbetar med matematik både i styrd aktivitet och i vardagliga situationer.

 Vi ska på ett lekfullt sätt introducera matematik för barnen. De ska få utveckla ett eget matematiskt tänkande. 

 Vi vill väcka intresse för matematik, genom att arbeta på ett lekfullt och lärorikt sätt.

 "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper  hos mängd, antal, ordning och tal och begrepp samt för mätning, tid och förändring." 
 Lpfö 98/10

 "...utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras  probleminställningar."
 Lpfö 98/10

Motorik och hälsaMotorik

Vi har planerade rörelselekar till musik. Vi gör banor med kuddar där barnen kan träna sin motorik. Vi kastar boll, dansar och tränar rytmik, klättrar, cyklar.

Vi lägger pärlplattor och trär halsband, klipper och klistrar, syr och använder annat material för att träna både grov och finmotorik.

Barnen får träna sin grov- och finmotorik och uppleva glädjen i att röra sig.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande."
Lpfö 98/10

Naturvetenskap och teknik

NO Vi studerar naturen i vårt närområde. Vi går till skogen. Vi undersöker, experimenterar och utforskar vad som lever och verkar i  naturen. 

 Vi tar reda på hur olika saker fungerar, t.ex. varför vissa saker flyter eller sjunker. Vi bygger och konstruerar med olika material.

 För att barnen ska bli nyfikna och få förståelse för naturens olika fenomen. Vi vill att barnen ska känna glädje och spänning över att vara  ute i naturen och upptäcka dess rikedom.

 Barnen behöver få en introduktion till naturvetenskapliga begrepp i vardagssituationer, på ett lekfullt sätt.

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om  växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 "...utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, djur och samhälle påverkar varandra."

 "...utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap."
                                                                                                          Lpfö 98/10

SkapandeSkapande

Vi skapar och konstruerar saker med olika material och provar olika metoder att skapa med. Vi målar, klipper och klistrar, bakar med play-dohdeg, m.m.

Barnen skapar fritt eller i aktivitet och vi skapar både inom och utomhus.

För att barnen ska utveckla sin fantasi och kreativitet, sin förmåga att forma, skapa och konstruera. Lära sig färg och form, stärka sin självkänsla "jag kan" och framför allt har vi roligt tillsammans.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama."
Lpfö 98/10

Språk och kommunikation

Språk Vi arbetar med stödtecken, rim, ramsor och sånger. Vi tränar att lyssna på varandra och att berätta. Vi samtalar med barnen och  benämner det vi ser. Vi läser mycket böcker.

 Vi i förskolan ska hjälpa barnen att få en så god språklig utveckling som möjligt. De ska utveckla sitt ordförråd, sin begreppsuppfattning  och vi ska förbereda barnen för skriftspråket. Barnen ska guidas i att kommunicera med sin omgivning.

 "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord,  berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra"

 "...utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner"
 Lpfö 98/10

Inskolning

Inskolning kallas den första tiden på förskolan. Det innebär att barn och föräldrar får lära känna personal, barn och miljö. Inskolningen hos oss är en viktig period för både barn, föräldrar och personal.

Barnet ska under denna tid introduceras i förskolans rutiner och lära känna personalen och barnen i gruppen. Vi strävar efter att den ska bli så trygg, rolig och spännande som möjligt. 

Barnet kommer mer och mer att känna sig trygga med oss i personalen och röra sig mer utanför föräldrarnas trygga zon. Du/Ni som förälder lämnar sedan barnet längre och längre perioder.

Inskolningen på små- och storbarn kan skilja sig något från varandra. På småbarnsavdelningarna använder vi oss av tredagarsinskolningsmodellen men ni som föräldrar ska vara tillgängliga i två veckor, men detta helt beroende på barnets behov. Inskolningen är föräldraaktiv vilket innebär att Du/Ni som förälder är med barnet i verksamheten under dagen. 

När barnen skolas in på storbarn kan inskolningen gå fortare beroende på olika orsaker. Har barnen gått hos oss eller på annan förskola tidigare kan det gå fortare eftersom de är vana vid miljön och verksamheten. Tiden här är precis som på småbarn, beroende på barnet och dess behov.

Trygghet och trivsel

Vi vill att tiden här hos oss ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn, vårdnadshavare och personal.

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Samverkan med föräldrar/vårdnadshavare

Här på Ekorrens förskola anser vi att Ni vårdnadshavare är de viktigaste personerna för barnen och därför är en god samverkan med Er av största vikt för oss. 

Utöver den dagliga kontakten erbjuder vi också andra former av samverkan så som drop in-fika, föräldramöten, utvecklingssamtal och familjekvällar.