Kontaktobjekt

Demokratiberedningen

Publicerad 2016-10-04
Uppdaterad 2020-09-29 14:30

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-188 50
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Demokratiberedningen ansvarar för att utveckla former för samverkan med och deltagande från kommuninvånarna i den politiska processen, att lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med medborgarna.

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen har 12 ledamöter.

Ordförande: Carola Gunnarsson (C)
Förste vice ordförande: Ewa Axelsson (KD)
Andre vice ordförande: Emil Andersson Bleckert (S)

Förtroendemannaregistret

Register över Demokratiberedningens samtliga förtroendevalda ledamöter. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Mer om demokratiberedningen

Demokratiberedningen ansvarar för att utveckla former för samverkan med och deltagande från kommuninvånarna i den politiska processen, att lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med medborgarna. Beredningen ska också i samverkan med kommunfullmäktiges presidium utveckla nya arbetssätt inom fullmäktiges samt vara remissinstans för demokratifrågor inom kommunen. I sitt uppdrag arbetar beredningen med medborgardialoger.