StartSjälvserviceKart- och mättjänster
Självservice
Publicerad 2020-02-03
Uppdaterad 2024-03-08 09:37

Följande behöver vi veta för att kunna hantera din beställning

  • Fastighetsbeteckning (och eller adress)
  • Vad ärendet gäller
  • Personnummer eller organisationsnummer
  • Namn
  • Eventuellt referensnummer (ditt företags ekonomiavdelning vill kanske ha den här informationen) 
  • Faktureringsadress 
  • Postadress
  • E-post
  • Telefonnummer

Maila beställningen till kommun.info@sala.se

 

Om tjänsten

Här hittar du information om några av de produkter och tjänster vi erbjuder.

Adress

Om du har en bostad eller verksamhet som saknar adress kan du vända dig till kart/mät.
Kart/mät ansvarar även för ajourhållning av lägenhetsregistret. Se blankett under självservice.
Sök på lägenhet och välj det alternativ som passar för din anmälan.
Ingen avgift tas ut.

Fastighetsbeteckning

Om du äger en fastighet i Sala kommun men inte vet beteckningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på det. 
Ingen avgift tas ut.

Förrättningskarta

Karta som upprättades i samband med att en fastighet bildades eller förändrades. Kvalitet och användbarhet varierar på dessa kartor.
Förrättningskartan är allmän handling och lämnas ut utan avgift.

Gränsutvisning

I de fall det är möjligt kan vi staka ut fastighetsgränsen så den synliggörs på marken.
Vid oklarheter kan det behövas en lantmäteriförrättning för att fastställa gränserna. En sådan görs i samråd med en förrättningslantmätare och grannar. Lantmäteriförrättning ansöker du om hos lantmäteriet

Kartutdrag

Utdrag ur kommunens kartdatabas inom tätbebyggt område, så kallat primärkarteområde. Levereras med fördel per mail som pdf, eller i dwg-format om så önskas.

Lägeskontroll

Protokoll upprättas efter utförd inmätning som visar en byggnads verkliga placering i förhållande till bygglovsbeslutet.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta kan behövas vid ansökan om bygglov. Hör med en bygglovshandläggare om det krävs en nybyggnadskarta i just ditt fall. Nybyggnadskartan utgör ett underlag för upprättande av situationsplanen.

Utstakning

Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på marken.

Kommunens egna kartbehov

Kommunens kart/mätenhet ansvarar för kommunens behov av kartering och mätning.

Taxa/avgifter

Taxa för mätning, beräkning och kartläggning (pdf)

Villkor

Alla kan använda denna tjänst.
Kart/mäts tjänster sträcker sig fram till kommungränsen,  arbeten som rör markområden belägna utanför Sala kommuns gräns åtar vi oss inte.

Avgifter

Om inget annat anges är tjänsten avgiftsbelagd enligt taxa beslutad av kommunstyrelsen. Kontakta kart/mät för mer information.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se