StartSjälvserviceDetaljplan, ny/ändrad - Ansökan
Självservice
Publicerad 2016-09-16
Uppdaterad 2022-04-01 14:27

Beskriv syftet med planläggningen. Bifoga gärna en enkel skiss/illustration som visar syftet med vad du önskar av den nya detaljplanen.

 

Om tjänsten

I en detaljplan anges vilket ändamål som tillåts på marken, exempelvis bostäder, handel eller industri. Det kan också finnas bestämmelser om hur stora byggnader får vara och hur de ska utformas.

Om någon vill bygga eller använda mark till ett projekt som inte stämmer överens med bestämmelserna i den gällande detaljplanen eller om detaljplan saknas kan frågan prövas genom att en ny detaljplan upprättas.

Kommunen kan säga nej till prövning och det beslutet går inte överklaga (det kommunala planmonopolet).

Villkor

Alla över 18 år kan använda denna tjänst.

Avgifter

Enligt kommunens plantaxa tas en avgift ut vid ansökan om detaljplan, s.k. planbesked. Vid positivt planbesked tas 100 % av avgiften, vid negativt besked tas 25 % ut. Avgiften baseras beroende på tidsåtgång med en timersättning på 930 kr/timme år 2019 och 960 kr/timme år 2020.