StartRadonmätning - Beställning
Självservice
Publicerad 2016-09-02
Uppdaterad 2024-05-28 12:53
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Observera att när du beställer en radonmätning via kommunen blir resultatet en offentlig uppgift.
 

Om tjänsten

Sala kommun erbjuder en mätservice som innebär att du kan beställa en radonmätning till rabatterat pris.

För att säkerställa att en mätning sker enligt Strålsäkerhetsmyndighetens anvisning, ska man vända sig till ett ackrediterat laboratorium för beställning av radonmätning. De företag som i dagsläget är granskade och godkända av Swedac för att följa dessa anvisningar är:

Om radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas radioaktiva metallatomer som fastnar på damm vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna och innebära en hälsorisk.

Radonhalten i nya och befintliga hus ska inte överstiga 200 Bq/m³. Halter över 200 Bq/m³ bedöms orsaka olägenheter för hälsan.

Om radonmätning

För att radonmätningen ska bli giltig krävs att den genomförs någon gång mellan oktober och april. Mätning måste pågå under minst 2–3 månader.

För att en långtidsmätning ska hinna genomföras innan mätperioden slutar i april måste beställningen göras senast omkring den 15 februari. Du kan beställa mätning även under annan tid, men mätdosorna levereras i så fall inte förrän det är mätdags.

Minst en dosa till varje bebott våningsplan behövs, vid endast ett bebott våningsplan krävs ändå alltid två dosor.

 

Villkor

Fastighetsägare i Sala och Heby kommun.

Avgifter

Priser och villkor i övrigt framgår på beställningssidan.

Relaterade tjänster