StartGränsvärden och mätningar
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2021-01-11 09:17
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. Flera nationella instanser ger rekommendationer och information för vilka gränsvärden som ska ses som acceptabla i situationer med höga ljudnivåer.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade tjänster