StartNäringsliv och arbeteTillstånd, regler och tillsynDjurhållning inom detaljplan, tillstånd - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-06-21
Uppdaterad 2024-05-28 14:16
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om det finns grannar i närheten ska dessa ha fått möjlighet att fylla i det formulär om yttrande som finns bifogat blanketten. Detta är för att grannarna ska vara informerade om din planerade djurhållning samt ha möjligheter att komma med synpunkter.

 

Om tjänsten

Om du håller vissa djur inom ett område som är detaljplanelagt/tätbebyggt kan du behöva ansöka om tillstånd från bygg- och miljönämnden i Sala eller bygg- och miljönämnden i Heby. Miljöenheten prövar ansökan i första hand utifrån risken att olägenhet för människors hälsa uppkommer med anledning av djurhållningen och om grannar riskerar att bli störda.

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Sala respektive Heby kommun krävs tillstånd för att inom område med detaljplan hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä (som inte är sällskapsdjur*)
  • orm

Undantag är för hästhållning inom område med detaljplan där syftet med detaljplanen är att tillgodose hästnära boende.

Tillstånd till tupp inom detaljplanelagt område ges i regel aldrig på grund av risk för olägenhet. Utanför detaljplanerat område tillåts tupp, men du rekommenderas att kolla med eventuella grannar.

*Som tumregel kan färre höns än 5 sägas vara sällskapsdjur och därmed krävs inte tillstånd, kontakta miljöenheten för att höra vad som gäller i ditt fall.

Villkor

Alla som önskar hålla något av ovanstående djur (förutom orm) inom område med detaljplan. För ansökan om tillstånd för orm inom detaljplan finns ett särskilt formulär (se Relaterade tjänster).

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en timavgift ut. Ju längre tid ärendet tar att handlägga desto högre blir alltså avgiften. Den aktuella timavgiften finns i taxan (för taxa se dokumentbilagan).

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se