StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSå kan vi få fossilfria resor för alla
Nyhet
Publicerad 2020-09-17
Uppdaterad 2020-09-17 11:50

Den europeiska trafikantveckan pågår just nu. Temat för den är ”fossilfria resor för alla”. I Sala kommun arbetar vi brett för att lyckas komma dit.

Temat för trafikantveckan speglar det ambitiösa målet om en koldioxidneutral kontinent senast 2050, som lades fram av den europeiska kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, när hon presenterade ”den europeiska gröna given”.

Linn Hemlin, miljöstrateg på Sala kommun, svarar på frågor om arbetet med att få fossilfria transporter.

Sala kommun har satt upp klimatmål som vi vill uppnå till 2030. Kan du berätta mer konkret om vilka de målen är?

– Ja, de lokala klimatmålen fokuserat främst på att uppnå fossilfria transporter och resor samt på förnybar energiförsörjning.

Är det realistiska mål att uppnå?

– För att nå målen måste utvecklingen av minskade koldioxidutsläpp fram till år 2030 ske dubbelt så snabbt jämfört med vad den har gjort från 2005 fram till i dag. Det är alltså en utmaning vi har framför oss. Men kommunens förutsättningar talar starkt för att en omställning till fossilfrihet och förnybar energiförsörjning är möjlig och att den kan leda till en hållbar tillväxt i kommunen.

Kan du ge exempel på konkreta saker som vi behöver göra för att kunna uppnå kommunens klimatmål?

– För att nå målen krävs det att hela transportsektorn och speciellt då personbilsanvändningen utvecklas snabbare och mer mot det fossilfria användandet av drivmedel. Offentliga aktörer behöver samverka med privata företag så att det tillgängliggörs tillförlitlig energi- och bränsleförsörjning från förnybara energikällor, exempelvis förnybar el från sol, fjärrvärme och biogas. Åtgärder behövs också för att öka kollektivtrafikresandet och även en utbyggnad av cykelbanor i kommunen krävs.

Vad har vi hittills gjorts i Sala för att bli fossilfria?

– Hittills har vi fokuserat på att ställa om kommunens egen fordonsflotta, på att bygga klimatsmart samt på utbyggnaden av förnybar el- och fjärrvärme.

Är vi duktiga här i Sala kommun på arbetet med att just bli fossilfria?

– Sala som tidig ekokommun har i över 20 år formulerat mål och vidtagit åtgärder inom miljö-och klimatområdet och de lokala utsläppen har idag minskat med över en tredjedel jämfört med 1990-talets nivåer. Sedan kommunfullmäktige antog den nu gällande klimatstrategin så har kommunen anslutit sig till initiativet Fossilfritt Sverige 2030 samt antagit transportutmaningen om en fossilfri fordonsflotta senast år 2024. I dag försörjs våra fordon med motsvarande 60 procent fossilfria bränslen vilket är den högsta siffran bland deltagande kommuner och regioner i östra Mellansverige.

Kungsängsgymnasiet lär ha en fossilfri verksamhet. Vad har de gjort för att kunna uppnå det?

– Kungsängsgymnasiet har, förutom förnybar fjärrvärmeförsörjning, även kompletterat detta med en egenbyggd solcellsanläggning samt ett minivindkraftverk. Skolan har också sett över sin fordonsflotta och konverterat en dieselbil med förbränningsmotor till en ren elbil.

Finns det fler kommunala verksamheter i Sala där man är lika framåt som Kungsängsgymnasiet för att bli fossilfritt?

– De kommunägda bolagen Sala Heby Energi och Salabostäder har i dag helt fossilfria fordonsflottor och vad gäller kommunens egna förvaltningar så ställdes, vid den senaste livsmedelsupphandlingen, krav på transportören om att minst 50 procent av fordonen ska drivas på fossilfritt bränsle. Kommunen har också som mål att installera solceller på all nyproduktion och både Ranstas nya skola och nya Vallaskolan i Sala har försetts med solceller. Stommen i Vallaskolan består dessutom av trä, vilket är ett fossilfritt alternativ till stål och betong.

Något mer som du vill föra fram?

– Kommunen som offentlig aktör har ett ansvar för att förenkla för kommuninvånarna så att fler fossilfria alternativ tillgängliggörs. Men vi kommer aldrig att kunna uppnå målen utan invånarnas deltagande. Därför eftersträvar kommunen att ta fram ett lokalt klimatavtal med civilsamhället år 2024, det vill säga samma år som kommunorganisationen senast ska ha klarat framtagna lokala klimatmål.

Linn Hemlin vid biogaspump.
Sala kommun har i över 20 år vidtagit åtgärder inom miljö-och klimatområdet och de lokala utsläppen har idag minskat med över en tredjedel jämfört med 1990-talets nivåer, säger miljöstrateg Linn Hemlin.
Närbild av tanklocket på en biogasbil.
Kommunens fordonsflotta ställs om till fossilfri drift.
Pumpstation för HVO-bränsle.
HVO-bränsle finns att tanka i Sala.
Laddningsstolpe för eldrivna fordon med informationsskylt.
Laddningsstolparna för eldrivna fordon blir allt fler i Sala.

 

Kontakt

Linnea Landfors, Miljöstrateg
0224-74 74 07 linnea.landfors@sala.se