StartKlimat, miljö och hållbarhet
Informationstjänst

Klimat, miljö och hållbarhet

Publicerad 2016-07-22
Uppdaterad 2018-07-02 12:39
Ekonomisk tillväxt är grundläggande för att bekämpa fattigdom, men tillväxten måste samtidigt vara hållbar. Det innebär att man i arbetet med att bygga upp grundläggande samhällsservice måste ta hänsyn till faktorer som miljöpåverkan, klimatförändringar och förlust av den biologiska mångfalden.

Vem gör vad?

Kommunchefen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna och dess budget.

Miljöstrategen initierar och driver olika projekt tillsammans med berörd verksamhet. I arbetet ingår även att stötta hållbarhetsprojekt som kommunens verksamheter har initierat. Informationsinsatser mot medborgare är en del av miljöstrategens arbete.

Fokuserade mål för Sala som ekokommun

Sala blev ekokommun 1991 och tillhör därmed den första generationen av sexton ekokommuner i Sverige. Att vara ekokommun innebär att kommunens högsta politiska organ, kommunfullmäktige, beslutat att kommunen långsiktigt och målmedvetet ska arbeta i riktning mot ett hållbart samhälle.

I målen antagna av kommunfullmäktige finns mål för Sala ekokommun. Där står bland annat att:

  • De bärande idéerna och målen i klimatstrategin ska få genomslag i all kommunal verksamhet
  • Miljökrav ska ställas vid all kommunal upphandling
  • Kommunen skall öka användningen av förnybara bränslen för egna och upphandlade transporter.

Samtliga fokuserade mål för Sala ekokommun finns att läsa i budget och verksamhetsplanen.

Relaterade tjänster