StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala har antagit en ny energi- och klimatstrategi
Nyhet
Publicerad 2019-09-02
Uppdaterad 2020-01-20 15:45

Kommunfullmäktige har antagit en ny energi- och klimatstrategi med målet att uppnå fossilfria transporter och en tillförlitlig förnybar energiförsörjning i Sala kommun år 2030.

Sala kommuns tidigare klimatstrategi har löpt ut. Arbetet med att ta fram en ny klimatstrategi har pågått en tid. Förankring och delaktighet är ledorden i strategiförslaget som ska bära energi-och klimatarbetet framåt de kommande tio åren.

Sala kommun tar sitt klimatansvar och strategin syftar till att visa hur Sala bidrar till att minska klimatpåverkan så att vi i enlighet med Parisavtalet tillser att den globala medeltemperaturökningen begränsas till 2 grader och så nära 1,5 grad som möjligt, säger Sala kommuns miljöstrateg Linn Hemlin som har lett arbetet med att ta fram den nya energi- och klimatstrategin.

Nationellt finns mål om nettonollutsläpp år 2045 (koldioxidekvivalenter jämfört med 1990 års nivå) samt fossilfira transporter och 50 procent effektivare energianvändning 2030.

Dessa mål ska Sala kommun klara, men kommunen har också ett mål om 100 procent förnybara energikällor senast 2030, med ett tillhörande strategiskt mål om att öka andelen solbaserad el på nya byggnader till minst 75 procent på årsbasis, berättar Linn Hemlin.

Sala kommun har goda förutsättningar för att vara en klimatmässig förebild med låga lokala koldioxidutsläpp per capita redan i dag samt en hög andel förnybar energi. Dessa förutsättningar tar den uppdaterade klimatstrategin vara på och konkreta åtgärder presenteras i strategins åtgärds- och projektplan.

För att lyckas med målen i strategin är det viktigt med en effektiv samhällsplanering med fokus på hållbara transporter bland annat. Det är också viktigt att öka självförsörjandegraden för förnybara fordonsbränslen och för det finns en stor potential inom jord- och skogsbruket.

Sala kommun ska också bygga hållbart och energieffektivt och byggnadsmaterialens livscykel ska beaktas.

En förstudie kring klimatanpassning ska också tas fram under programperiodens början med efterföljande klimatanpassningsplan för kommunen som ett komplement till kommande uppdaterad översiktsplan. Klimatanpassningsplanen ska ge en bild av de risker klimatförändringarna kan innebära för Sala kommun.

Syftet med en klimatanpassning av Sala kommun är att minska Salas potentiella sårbarhet för klimatförändringar.

Genom ett politiskt antagande av klimatstrategin visar kommunfullmäktige att Sala kommun är villig att göra det arbete som krävs för att minska klimatpåverkan och säkra en tillförlitlig förnybar energiförsörjning för kommuninvånarna under programperioden 2020-2030 med utblick mot 2045.

Biogasmack
Fossilfria transporter i Sala år 2030 är ett av målen i kommunens nya energi- och klimatstrategi.

Kontakt

Linnea Landfors, Miljöstrateg
0224-74 74 07 linnea.landfors@sala.se