StartLSS - Vilket stöd kan man få?
Informationstjänst
Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Ansökan om stöd och hjälp enligt LSS

LSS - Lagen om stöd och service

Kommunernas vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning regleras i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av kommunen.

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
avgör vem som har rätt att få hjälp.
Hjälpen kan vara att få en särskild bostad
eller ett arbete som passar dig.
Du kan också få hjälp med att göra saker på din fritid.
I Sala finns flera olika boenden för dig
som har en funktionsnedsättning.

Länk till Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS

Personkrets 1-3

Med personkrets 1 menar man människor med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Med personkrets 2 menar man människor med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Med personkrets 3 menar man människor med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Hur ansöker man?

Om du behöver hjälp med din ansökan kontakta:

Biståndsenheten mottagningsnummer 0224- 74 90 69

Biståndsenheten

På ansökningsblanketten nedan  finns information om vilka insatser du kan ansöka om.

När du fyllt i blanketten skickar du in den till
Sala kommun
Vård och Omsorg
Box 304
733 25 Sala

Hur överklagar man?

Den som inte är nöjd ett beslut (helt eller delvis) kan överklaga det hos Förvaltningsrätten i Uppsala.

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga.

Överklagan skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Vård och omsorg, Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala.

För att överklagandet skall kunna prövas måste det ha inkommit till Vård och omsorg inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Förvaltningsrätten om Vård och omsorgsnämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Överklagan måste vara skriftlig och innehålla namn, personnummer, postadress, telefonnummer och vara undertecknad av dig.
Tala om vilket beslut det är du överklagar och ange varför du tycker att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Om något är oklart eller om du vill ha hjälp att överklaga beslutet kan du vända dig till den som fattat beslutet.

Funktionsnedsättning
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se