StartLSS, stöd och service
Informationstjänst
Publicerad 2016-06-03
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Behovet av en särskild lag för att trygga tillvaron för personer med omfattande funktionshinder har sin grund i att lagar som socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte räckte till för att garantera människor med stora funktionshinder det stöd och den service de efterfrågat.

Vad är LSS

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av kommunen. LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - avgör vem som har rätt att få hjälp. Hjälpen kan vara att få en särskild bostad eller ett arbete som passar dig.

Du kan också få hjälp med att göra saker på din fritid. I Sala finns flera olika boenden för dig som har en funktionsnedsättning.

 

 

Innan LSS

Före LSS ikraftträdande saknade många människor med omfattande funktionshinder mycket av det som var självklart för andra människor. De flesta med omfattande funktionshinder tvingades anpassa sig till en levnadsnivå som styrdes av den kommunala ekonomin och kommunalpolitiska ambitioner, snarare än av egna behov och önskemål.

Därför var dessa lagar så viktiga när de kom. De stod för ett helt nytt sätt att tänka. Enskilda personer med omfattande funktionshinder blev myndighetsförklarade och skulle nu själva kunna få bestämma hur t.ex. den personliga assistansen skulle kunna organiseras.

Personer med rätt till insatser

Den första paragrafen i LSS beskriver de personer som har rätt till de insatser, som  nionde paragrafen anger, om de har behov av dessa och de inte tillgodoses på annat sätt.

 • Personkrets 1
  Människor med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • Personkrets 2
  Människor med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personkrets 3
  Människor med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ansökan om insatser

Det första som sker vid en ansökan om insatserna, är att en prövning görs huruvida en person tillhör personkrets enligt lagstiftningen eller inte.

Den som inte tillhör någon personkrets, kan aldrig få del av insatserna i denna speciella lagstiftning. De kan däremot i de flesta fall få hjälp från andra lagstiftningar (främst Socialtjänstlagen).

Inom ramen för LSS finns 10 insatser. Alla insatser är frivilliga. Några av dessa är här listade. För mer specifik information om varje individuell insats, se tjänsten "Särskilda insatser enligt LSS - Ansökan" bland relaterade självservicetjänster.

 • 9:2 - Personlig assistent
  Personer under 65 år med stora funktionshinder kan ansöka om personlig assistans.
 • 9:3 - Ledsagarservice
  Ledsagning är till för den som behöver hjälp med att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter eller för att kunna delta i samhällslivet.
 • 9:4 - Kontaktperson
  En kontaktperson är en medmänniska som ger ett personligt stöd och fungerar som en vän.
 • 9:5 - Avlösarservice i hemmet
  Den som vårdar en funktionshindrad familjemedlem i hemmet kan få avlösning genom att en person kommer hem till familjen och ger omvårdnad till den funktionshindrade.
 • 9:6 - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att den funktionshindrade ska få miljöombyte och rekreation samt ge anhöriga möjlighet att få avlastning (båda kriterierna måste uppfyllas).
 • 9:7 - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Korttidstillsyn kan beviljas barn och ungdom över 12 år och täcker tid före och efter skolans slut samt lov. (Barn och utbildning har hand om korttidstillsyn, se nedan.)

Hur och var ansöker jag?

Hur ansöker jag?

På ansökningsblanketten (se tjänsten "Särskilda insatser enligt LSS - Ansökan") finns information om vilka insatser Du kan ansöka om. Fyll i en ansökningsblankett och lämna den till vård och omsorg.

Var ansöker jag?

Hos LSS-handläggare på biståndsenheten inom Sala kommun.

Hur behandlar kommunen en ansökan?

En handläggare bedömer efter hembesök, besök och/eller vårdplanering:

 • om Du tillhör personkretsen
 • om Du har behov av någon av de insatser LSS ger rätt till
 • om Du inte får Ditt behov tillgodosett på annat sätt om du tillhör personkretsen i LSS.

Till utredningen kan behöva inhämtas erforderliga uppgifter från andra myndigheter, detta kan endast ske med Ditt medgivande. Alla uppgifter som inhämtas blir sekretessbelagda. Efter ansökan och utredning får Du ett skriftligt beslut på vilka insatser som beviljats eller avslagits. Utredningen skall ske skyndsamt.

Hur överklagar man ett beslut?

Om du känner att du fått ett beslut som du inte tycker är rätt kan du överklaga det.

För mer information, se relaterade självservicetjänster.

Avgifter

I huvudsak är rättigheterna enligt LSS kostnadsfria för den enskilde men kommunen får ta ut avgift för bostad (hyra) samt fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter.

Det betyder att personlig assistans är kostnadsfri för den enskilde, oavsett om assistansen är över eller under 20 timmar i veckan, så länge som den erhållits med stöd av LSS.

Regeringsrätten har emellertid sagt att resor till och ifrån daglig verksamhet inte är avgiftsbefriade. Detta är en skillnad mot vad som gällde enligt omsorgslagen.

Individuell plan

I samband med att en insats enligt LSS beslutas kan den enskilde begära en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med den enskilde. Den individuella planen görs i samråd med de som har med den enskilde att göra samt den enskilde. De målsättningar som anges i denna följs upp.

Här kan du läsa en broschyr om Individuell plan.

Vem utför insatsen?

I Sala finns personal som har ansvaret för utförandet, till exempel gruppbostadspersonal, ledsagare, personliga assistenter, avlösare och kontaktpersoner. Det finns även personer på korttidsboenden, inom olika former av sysselsättning o.s.v. som ansvarar för verkställigheten av det beviljade beslutet.

Mål för LSS

Mål för verksamhet och insatser enligt LSS i Sala kommun är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och ge funktionshindrade full delaktighet i samhällslivet samt skapa möjlighet för dem att leva som andra. De insatser som ges med stöd av LSS ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor och verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet samt i största möjliga utsträckning ge den enskilde möjlighet till inflytande. 

Tystnadsplikt enligt sekretesslagen

All personal som arbetar inom vård och omsorgsförvaltningen omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och har tystnadsplikt.

Det innebär att det råder sekretess kring allt som rör enskilds personliga förhållande och att ingenting får lämnas ut utan den enskildes egna samtycke.

Bestämmelserna i sekretesslagen gäller mellan olika myndigheter men även mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet, under förutsättning att dessa är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra (1 kap 3 § andra stycket SekrL).

Det innebär att

 • sekretessen gäller gentemot andra exempelvis anhöriga, andra enheter, organisationer eller myndigheter
 • sekretess inte gäller mellan socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Fritidsklubben är till för skolungdomar 13–23 år som har en funktionsnedsättning och som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Barn och Utbildning har hand om LSS § 9:7.

Här kan du läsa mer om Fritidsklubben.

Funktionsnedsättning
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se