StartSärskilda insatser enligt LSS - Begäran
Självservice
Publicerad 2021-10-13
Uppdaterad 2023-01-19 11:11

Krav för e-tjänst:

  • BankID
  • Ansökan görs av sökande, vid behov i samtycke med legal företrädare såsom vårdnadshavare, förvaltare, eller god man.
 

Om tjänsten

Begäran

När en begäran har kommit Sala kommun tillhanda påbörjas en utredning där handläggare för LSS bedömer om du har rätt till insatsen. Om du har handlingar som kan komma att vara avgörande för utredningen kan du inkomma med dem i samband med din begäran för att underlätta handläggningen. Exempel på sådana handlingar kan komma ifrån: myndigheter, sjukvården, socialtjänsten, försäkringskassan etc.

Efter begäran och utredning får Du skriftligt beslut på om din begäran har beviljats eller avslagits. Utredningen skall ske skyndsamt. 

OBS! All personal som arbetar inom vård och omsorgsförvaltningen omfattas av sekretesslagen och har tystnadsplikt. Det innebär att det råder sekretess kring allt som rör enskilds personliga förhållande och att ingenting får lämnas ut utan den enskildes egna samtycke. sekretessen gäller gentemot exempelvis anhöriga, andra enheter, organisationer eller myndigheter. Sekretess gäller dock inte mellan socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får inom ramen för beviljad insats. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Alla insatser är frivilliga.

Rådgivning och annat personligt stöd har Regionen ansvar för. Den eller de yrkeskategorier som skall utföra stödet ska ha särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder.

Personer under 65 år med stora funktionshinder kan ansöka om personlig assistans. Om den enskilde själv inte kan uppfylla de grundläggande behov som är: hjälp med personlig hygien, behov av hjälp med måltider (vid själva intagandet av föda), behov av hjälp med på- avklädande, behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade eller behov av hjälp med att kommunicera med andra. Dessa kriterier ligger till grund för bedömning av personlig assistans.

Personlig assistans i gruppbostad, daglig verksamhet, förskola samt skola beviljas normalt inte. Personlig assistans för den som har behov av mer än 20 timmar grundläggande behov, ansöks hos Försäkringskassan.

Ledsagning är till för den som behöver hjälp med att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter eller för att kunna delta i samhällslivet. Denna insats gäller normalt inte enskild som bor i bostad med särskild service enligt LSS.

En kontaktperson är en medmänniska som ger ett personligt stöd och fungerar som en vän. Kontaktperson är ett icke professionellt stöd och det finns inget krav på formell yrkeskompetens. En viktigt uppgift för kontaktpersonen skall bland annat vara att bryta den funktionshindrades isolering.

Den som vårdar en funktionshindrad familjemedlem i hemmet kan få avlösning genom att en person kommer hem till familjen och ger omvårdnad till den funktionshindrade. Avlösning kan ges regelbundet eller som insats vid akuta uppkomna behov.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är till för att den funktionshindrade ska få miljöombyte och rekreation samt ge anhöriga möjlighet att få avlastning. Korttidsvistelse kan ges på korttidshem, hos en stödfamilj eller i form av lägerverksamhet. Korttidsvistelse kan beviljas som regelbunden insats eller som insats vid akuta uppkomna behov. Denna insats kan beviljas barn, ungdom och vuxna.

Korttidstillsyn kan beviljas barn och ungdom över 12 år och täcker tid före och efter skolans slut samt lov. Tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. Denna insats erhålles genom Barn- och utbildningsförvaltningen.

För barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar är familjehem den insats som i första hand skall prövas. Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Det ska ställas minst lika stora krav på det familjehem där barn placeras som en insats enligt denna lag som det ställs av Socialtjänsten i fråga av andra familjehem.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar innebär en bostad där det ofta är fråga om att tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov. Bostad med särskild service (elevhem) kan beviljas utifrån barnets eller ungdomens skolsituation eller av omfattande omvårdnadsbehov.

Det finns tre olika boendeformer, servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad. När du bor på ett boende ingår i regel all omvårdnad, fritidsverksamheter och kulturella aktiviteter. Sala kommun erbjuder två olika bostadsformer: servicebostad och gruppbostad.

I boendeformerna servicebostad och gruppbostad har du din egen lägenhet samt möjlighet till gemensamma utrymmen. Personal finns tillgänglig dygnet runt och insatserna är anpassade utifrån dina individuella behov. Om du beviljas bostad med särskild service är det handläggaren som bedömer vilken boendeform som bäst kan möta dina behov.

Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Hänsyn skall tas till den enskildes önskemål om inriktning på verksamheten.

Du som har en pågående LSS-insats har rätt att få en individuell plan om du önskar det. Planen är till för att visa vilken hjälp du behöver och vad man har kommit överens om. Du bestämmer själv vilka personer du vill ska vara med när din plan görs och vilka din plan får lämnas till. Om du vill läser man igenom planen varje år och ser om den stämmer. Ibland kan man behålla samma plan. Om du vill ha en individuell plan ska du prata med din biståndshandläggare. Du kan också ta hjälp av någon annan för att berätta att du vill ha en individuell plan.

 

Villkor

Begäran om insatser enligt LSS kan antingen göras direkt av person som är i behov av särskilda insatser, eller med samtycke av den enskilde via legala företrädare såsom vårdnadshavare, förvaltare, eller god man.

För att ha rätt att ansöka om insatser enligt LSS behöver den skilde omfattas av en personkrets. Handläggaren gör en personkretsbedömning i samband med inkommen begäran om insats.

Du kan omfattas av LSS om du har:

  1. En utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder  som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov stöd och service.

Avgifter

Att ansöka om och ha särskilda insatser är kostnadsfritt. Det finns dock kostnader som kan uppkomma i samband med att du har en insats, såsom avgift för bostad (hyra) samt fritidsaktiviteter. Resor till och från daglig verksamhet ingår inte i insatsen.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se