StartTrafik och resorTrafik och gatorTrafikregler och säkerhet
Informationstjänst
Publicerad 2017-06-19
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

Sala kommun har nästan 800 lokala trafikföreskrifter som reglerar trafiken i kommunen.

Om lokala trafikföreskrifter - LTF

Det finns fyra myndigheter som kan besluta om lokala trafikföreskrifter:

 • Länsstyrelsen som beslutar om vägar utanför tättbebyggt område och våra riksvägar
 • Trafikverket som beslutar om högsta hastigheter på riksvägar och länsvägar
 • Sala kommun som beslutar inom tättbebyggt område och vissa enskilda vägar
 • Polismyndigheten vid akuta händelser då beslut inte kan inväntas.

I stort sett alla trafikföreskrifter är utmärkta med trafikmärken. De föreskrifter som inte har märkts ut har blivit offentliggjorda i annonser i lokaltidningen som exempelvis reglerna för parkeringsförbud inom tättbebyggt område i Sala.

Förutom de lokala trafikföreskrifterna finns generella trafikföreskrifter i trafiklagstiftningen såsom bashastighet till 70 km i timmen på våra vägar och 50 km/t inom tättbebyggt område. Parkeringsförbud på huvudled o.s.v. Terränglagstiftningen reglerar körning i terräng och det allmänna parkeringsförbudet i terräng.

Sala kommuns lokala trafikföreskrifter

Parkeringsskiva

På parkering märkt P-skiva, ska parkerade fordon använda parkeringsskiva (P-skiva) eller annan anordning som visar klockslag när fordonet parkerades.

 • På parkeringsskivan eller motsvarande skall klockslaget när fordonet parkeras, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme, ställas in.
 • Parkeras fordonet innan tidsbegränsningen börjar att gälla och skall stå kvar efter denna tidpunkt, skall klockslaget för tidsbegränsningens början anges.
 • Parkeringsskivans inställning får inte ändras för att erhålla längre uppställningstid, utan att fordonet flyttas.
 • Parkeringen skall avslutas inom den angivna uppställningstiden såvida inte regleringen upphört.
 • Parkeringsskivan eller motsvarande anbringas framtill i eller på fordonet med tidsangivelse väl synlig och lätt avläsbar av person utanför fordonet.

Parkeringsförbud

Inom tättbebyggt område i Sala får:

 • fordon på gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän plats parkeras under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag.
 • lastbil och buss vars totalvikt överstiger 3,5 ton samt traktor och motorredskap får inte parkeras på allmän plats annat än på för sådant fordon upplåten parkeringsplats.
 • fordon med last som är farligt gods enligt föreskrifter som Räddningsverket meddelat med stöd av 4 § Förordningen om transport av farligt gods (1982:923) får inte parkeras på allmän plats annat än på för sådant fordon upplåten parkeringsplats eller för tillfälligt uppehåll.

Parkeringsförbudszon

På vägar som inte är enskilda inom ett område begränsat av Ringgatan mellan Väsbygatan och Ekebygatan, Stadsparken, Ekebydamm, Dammgatan, Karpgatan, Väsbygatan och Stationsplan inklusive de uppräknade gatorna, får fordon inte parkera (se kartan över parkeringsförbudszon i Sala centrum).

Hela Dalgatan vid Dalhem har en egen parkeringsförbudszon, parkering är dock tillåten på markerade platser på gatans södra sida.

Förbud mot genomfartstrafik...

... med fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton

 • Ringgatan i Sala mellan Västeråsleden och Uppsalavägen
 • Josefsdalsvägen/Ljunggatan i Sala mellan Silvermyntsgatan och Dalhemsleden

... med lastbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton

 • Kärrbäcksbovägen i Ransta mellan lv 723 och Stationsvägen
 • Väsbygatan i Sala mellan Silvermyntsgatan och Långgatan kl. 21.00 – 06.00.

... med fordon vars längd överstiger 11 meter

 • Norrängsgatan mellan Hyttvägen och Väsbygatan för södergående trafik.

Förbud mot trafik med motordrivet fordon och moped i Sala - nattförbud

 • Inom ett område i Sala innanför gatorna Kungsgatan, Kålgårdsgatan, Ringgatan och Ekebygatan med undantag av parkeringen på Fredstorget, får inte motordrivna fordon och moped föras kl. 21.00 - 04.00.

Förbudet gäller inte fordon med tillstånd.

Dessa fyra kategorier är undantagna från nattförbudet:

 • personbil, moped, buss och lastbil som används för transport av boende
 • transport av gods till eller från fastighet
 • servicearbeten, reparationsarbeten eller underhållsarbeten.
 • taxi som används för transport av boende eller transport av gods till eller från fastighet.

Sök en trafikföreskrift

Samtliga lokala trafikföreskrifter är publicerade och sökbara i Transportstyrelsens databas för trafikföreskrifter.

Relaterade kategorier