StartTrafikhinder på gång- och cykelvägar
Informationstjänst
Publicerad 2020-05-15
Uppdaterad 2021-02-17 08:03

Gata/park- och Samhällstekniska enheten har gemensamt kommit fram till att det inte kommer att placeras ut betongsuggor/galtar på gång- och cykelvägar.

Att köra med bil eller annat motorfordon på gång- och cykelväg är ett brott mot 2 kap. 2§ och 3 kap. 6§Trafikförordningen (1998:1276) och enligt 14 kap. 3§ straffas detta med penningböter. Det är polismyndighetens uppgift att övervaka detta. När kommunen bygger gång- och cykelvägar är det för att öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det är inte tillåtet att köra med motorcykel, bil och lastbil. Inte ens pizzabudet får köra på gång- och cykelvägar. De förare som ändock väljer att köra på gång- och cykelvägar utsätter de oskyddade trafikanterna för extra stor fara, då man som gående eller cyklist inte förväntar sig att möta eller bli ikappkörd av andra motorfordon än på sin höjd mopeder.

Om vi placerar ut betongsuggor/galtar på gång- och cykelvägen är de inte bara ett hinder för bilisterna, de är även ett hinder för de som går eller cyklar. Det var för gående och cyklister vi byggde gång- och cykelvägen från första början, för att de skulle ha en väg där det var smidigt och säkert att ta sig fram. Dessa betongsuggor/galtar är ett hinder för att kunna sköta underhållet som exempelvis halkbekämpning och snöröjning, eftersom de står i vägen för de maskiner som sköter detta.

Kan vi då tänka oss att sätt ut betongsuggor/galtar på gång- och cykelvägar? Om gång och cykelvägen ligger i anslutning till förskola/skola? Om det är en gång- och cykelväg som används av elever till eller från skolan? Nej! Dessa gång- och cykelvägar är om möjligt de allra viktigaste att de inte har några hinder för god framkomlighet. Dessa gång- och cykelvägar är extra viktigt att underhålla vid exempelvis snöröjning, halkbekämpning och renhållning. Detta för att föräldrar inte ska skylla på snö och halka, under vintertid, för att skjutsa sitt barn till skolan med bil.

På en del ställen har vi valt att montera bommar. Även de är ett hinder för maskinerna som underhåller vägen. Bommar är monterade endast för att hindra att cyklister ska cykla rakt ut på gator där hastigheten är hög, vid genomfartsvägar till exempel. Detta för att höja säkerheten för cyklisterna.

Relaterade kategorier