StartMobila farthinder - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-07-18
Uppdaterad 2024-04-04 08:02

Så här ansöker du

Kontakta Tekniska kontoret och tala om vilken gata ansökan gäller och var på gatan ni önskar farthinder. Sökanden ska lämna sitt telefonnummer så att vi kan kontakta er. Om Tekniska kontoret anser att gatan är lämplig för farthinder skickar vi ut en ansökningsblankett. Vi kommer även att informera om vilka hushåll som räknas som berörda grannar, då dessa måste ge sitt medgivande.

Ansökan ska vara Tekniska kontoret tillhanda senast 15 april innevarande år för utplacering av farthinder under perioden 15 maj till 15 oktober. Ansökningar som inkommer efter detta datum behandlas i mån av tid.

Farthinder kan endast bli aktuellt på gata med högsta tillåtna hastighet 30 km/h. De kan inte bli aktuella på genomfartsgator, matargator eller på gator med linjetrafik. Avstånden för de mobila farthindren bör vara minst 80 meter.

 

Om tjänsten

Den tidigare tjänsten för ansökan om blomlådor som farthinder har upphört och är istället ersatt med ansökan om flexibla gummigupp (farthinder). Det är ett mobilt farthinder tillverkat av gummi, som fästs i gatan och är utrustade med reflexer för god synbarhet.

Förändringen innebär att det i fortsättningen inte kommer att beviljas några tillstånd för blomlådor på kommunens gator.

Om ansökningarna för innevarande år blir väldigt många kan detta dock innebära svårigheter att hinna med handläggning av alla ansökningar. De ansökningar som kommer in under våren handläggs därför i mån av tid. Det är även möjligt att det inte finns tid för att göra de platsbesök och kontroller som krävs för att kunna ge ett positivt besked. De ansökningar som inte hinner handläggas tillfredsställande kommer att avslås med hänvisning till dessa omständigheter.

Viktigt att veta är att farthindret inte ägs av sökanden utan att det förblir i kommunens ägo. Farthindret placeras ut under våren efter att sandupptagningen är färdig och hämtas in inför vintern (på grund av snöröjning).

En godkänd ansökan gäller 1 säsong, önskas farthindret även nästkommande år behöver en ny ansökan skickas in.

Villkor

Krav för godkänd ansökan

 • Godkännande från Tekniska kontoret
 • Grannar i direkt anslutning till farthinder ska ge sitt medgivande
 • Alla fastighetsägare som direkt berörs av farthindren ska skriftligen visa sig positiva till att de placeras ut - Sala kommun kommer i samband med ansökningsprocessen ange vilka som ska anses berörda
 • Ifylld och underskriven ansökningshandling 
 • Sökanden är ansvarig kontaktperson
 • Sökanden måste själv vara bosatt vid den gata där farthinder ska placeras ut
 • Ansvaret får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan Tekniska kontorets godkännande
 • Om kontaktpersonen åker bort, på exempelvis semester, ska en annan kontaktperson utses och kommuniceras under denna period
 • Om ansökan gäller vägsamfällighetsförening ska skriftligt godkännande bifogas
 • Förslag på placering av farthinder
 • Gatan där farthinder kan sättas ut måste ha utfarter från fastigheterna
 • Andra fartdämpande åtgärder får inte finnas på gatan
 • Farthinder placeras inte ut på gator där linjetrafik förekommer
 • Om kommunen behöver utföra något arbete på gatan kan farthindren komma att plockas bort tillfälligt för att sedan återplaceras, om inte trafikmiljön förändrats så att förekomsten av farthinder inte längre kan medges
 • Sala kommun äger och förvaltar de farthinder som beviljas
 • Om upprepade befogade klagomål inkommer eller om avsteg från riktlinjerna sker, kan Sala kommun återkalla avtalet och plocka bort de flexibla gummiguppen
Not. Farthinder är inte till för att göra gatan till ett utrymme för lek.

Återkallande av tillstånd 

Uppstår problem med trafikregleringen, eller att riktlinjerna för dessa inte följs, kan Tekniska kontoret upphäva tillståndet med omedelbar verkan. Om problem uppstår kommer Tekniska kontoret att plocka bort beviljade farthinder - kostnaden för detta debiteras ansvarig kontaktperson.

Avgifter

Ett mobilt farthinder kostar 1 200 kr / säsong, i kostnaden inkluderas inköp, utplacering och inhämtning av farthindret i priset. Kostnaden faktureras sökanden.

Relaterade kategorier