Informationstjänst
Publicerad 2020-02-06
Uppdaterad 2024-01-09 10:18

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar.

Utveckling och samordning av kommunens krisberedskap enligt lagen (2006:544) om kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Målsättningen är att genom förebyggande åtgärder och en god beredskapsplanering minska samhällets sårbarhet.

Person plockar i och ur produkter ur en krislåda.
Foto: Thomas Henrikson, MSB.

 

Grunder för det svenska krishanteringssystemet och de principer som styr Sala kommuns hantering av en samhällsstörning

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet i vardagen ska även ansvara för verksamheten under en krissituation/samhällsstörning.

Likhetsprincipen

Under en kris/samhällsstörning ska verksamheten fungera på liknande sätt som den gör i vardagen – så långt det går.

Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en samhällsstörning ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Även det så kallade geografiska områdesansvaret är gällande vid extraordinära händelser. ”Geografiskt områdesansvar innebär att kommunerna inom sitt geografiska område, i fråga om extraordinära händelser i fredstid, ska verka för att

  1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,
  2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och
  3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas." Detta i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Vad är en kris? Det finns en mängd definitioner.

Kris: Kris är den mer allmänna definitionen på oväntade och ovälkomna händelser som sker. En kris kan drabba stora delar av befolkningen och försvåra utövandet av vitala samhällsfunktioner. Kriser kan även drabba enskilda personer, att bilen går sönder kan vara en kris för en person eller ett hushåll. En kris behöver dock inte ha någon särskild påverkan på samhället i stort. 

Samhällsstörning

En samhällsstörning är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället, samt hotar viktiga grundläggande värden (demokrati, liv och hälsa etc.) och vitala samhällsfunktioner (exempelvis vattenförsörjning). En samhällsstörning kan inte hanteras med normala resurser, utan kräver mer organisering, samverkan och resursfördelning från samhället. 

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller att det finns en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Detta enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Vad är krisberedskap?

Krisberedskap innebär att vi som samhälle är redo att hantera och möta olika typer av kriser, oavsett om det är naturkatastrofer, olyckor, eller andra oväntade händelser. Det handlar inte bara om att reagera på en kris när den inträffar, utan också att förebygga, förutse och planera för att minimera dess påverkan.

Gemensamt ansvarstagande

Krisberedskap är ett gemensamt ansvarstagande där både kommunen, invånarna och lokala organisationer spelar en viktig roll. Vi uppmanar alla att vara delaktiga i krisberedskapsarbetet genom att hålla sig informerade och förbereda sig för att vara beredda på att agera när det behövs.

Din roll vid kriser

Hur förberedd du själv är påverkar hur Sverige kan klara en kris. Ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheter och organisationer fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva, exempelvis äldre eller sjuka personer. Alla andra behöver klara sig utan samhällets stöd i minst en vecka. På så sätt är du är en del av Sveriges beredskap.

Hur kan du förbereda dig?

  • Förbered en nödutrustning. Ha en väska med grundläggande förnödenheter som vatten, mat, första hjälpen-kit, ficklampa och extra kläder. Väskan ska du vara redo att ta med dig vid behov.
  • Håll dig informerad. Följ lokala nyheter, Sala kommuns webbplats sala.se och information från myndigheter för att vara informerad om potentiella risker och kriser.
  • Förbered dig tillsammans med andra. Engagera dig i lokala föreningar, en frivillig försvarsorganisation eller lär känna dina grannar bättre. På så vis kan du höja din beredskap och samtidigt göra viktiga insatser i olika situationer.
Krislåda fylld med livsmedel och andra produkter som kommer till nytta vid en kris.
Foto: Thomas Henrikson, MSB.

 

Håll dig uppdaterad om krisberedskap

På vår webbplats hittar du information om krisberedskap generellt, men även viss specifik information som rör vår kommun: Krisberedskap i Sala kommun

Viktig information från myndigheter

Krisinformation.se

Förbered dig för kris - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade kategorier