StartGärdesta förskola
Kontaktobjekt
Publicerad 2019-06-03
Uppdaterad 2023-04-14 12:13

Adress: Tränggatan, 733 37 Sala

Telefon: 0224-74 82 91

E-post: leila.baker@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Gärdesta förskola startade hösten 2011. Husen har öppen planlösning och är byggda med två stora avdelningar/flygel med en matsal i mitten.

Flyglarnas/Avdelningarnas namn:

I hus 1 finns flyglarna som heter Kluringen och Filuren. I augusti 2012 öppnade hus 2, flyglarna där heter Krumeluren och Lurifaxen. I maj 2019 öppnade hus 3, där heter flyglarna Spillevinken och Killevippen. Vi har barn i åldrarna 1-6 år på alla flyglar, med en uppdelning av barnen efter ålder, mognad och barnens intressen.

Ledningen har ordet

Jag heter Leila Baker och är rektor på Gärdesta förskola. Jag vill hälsa er välkomna till vår sida.

Förskolan består av sex avdelningar :Kluringen, Filuren, Krumeluren, Lurifaxen, Spilivinken och Kilivippen.

Vår verksamhet styrs av skollag och förskolans Läroplan (Lpfö 18) samt barnkonventionen. Den bygger på att ge barnen en bra språkutveckling genom samspel, dialog och kommunikation. Vi synliggör också matematik och skapar möjlighet för barnen att utveckla sina matematiska begrepp. Leken är den viktigaste metoden för lärande och det ska ske i lustfyllda former.

Vi dokumenterar barnens läroprocesser genom barnens portfolio, det gör vi med hjälp av kamera och I-pad.

Vi vill att barnen ska vara glada och trygga hos oss, så att de vågar vara nyfikna och kreativa.

Mina medarbetare har hög kompetens och är utbildade barnskötare och förskollärare.

Det är viktigt för mig och mina medarbetare att barn och vårdnadshavare har ett förtroende till oss och känner tillit.

Du som förälder är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer eller för ett besök.  

 

Leila Baker, Rektor, Gärdesta förskola

Hur vi arbetar

Lek

Barnen får via leken öva/lära sig att bl.a. använda sin fantasi, känna empati och känsloyttringar, ta hänsyn, vara kreativa samt öva på det sociala samspelet mellan barnen.

Genom leken bearbetar barnen sina upplevelser och den hjälper barnen att förstå sin omvärld. Leken kräver tid och utrymme, därför ska vi se till att varje dag ge sammanhängande stunder för lek, såväl ute som inne.

Matematik

Matematik finns med oss överallt i olika skepnader. Genom att få möjlighet att upptäcka och reflektera över olika matematiska begrepp med alla sina sinnen tillsammans med oss pedagoger, hjälper detta barnen att utveckla och i framtiden få en förståelse! 

Genom att låta barnen upptäcka och möta olika begrepp i vardagen, lockar man fram barnens nyfikenhet för matematiska begrepp.

Natur och teknik

Utomhusvistelsen ger möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. Förskolan ska uppmuntra till ett ekologiskt förhållningssätt och skapa förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi ska väcka barnens nyfikenhet och intresse för enkel teknik, kemi, fysik och experiment.

Förskolan ska ge möjlighet för barnen att tillägna sig enkla, grundläggande kunskaper inom naturvetenskap och teknik.

RörelseBild på barn som har rörelsestund

Rörelse syftar både till grov och finmotorik. Grovmotoriken består av rörelser med hela kroppen som t.ex. att krypa, åla och hoppa. I finmotoriken övar barnet på de små rörelserna med händerna.

Barnet är rörlig av sin natur och förskolan ska utveckla och komplettera deras motorik ytterligare. Utevistelsen utgör en stor del av barnens motorik.

Barnet ska utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga. Rörelsestunden ska vara lustfylld och fantasirik och stimulera barnets vilja att röra sig.

Skapande

Barn skapar på eget initiativ och efter planerade och strukturerade former där vi som pedagoger erbjuder barnen olika material och tekniker. Det hjälper barnet att kommunicera och få utlopp för olika erfarenheter och tankar/känslor, och främjar barnets utveckling och lärande.

Barnet ska kunna få utlopp för sina egna planer, fantasier och kreativitet i både fritt skapande och i planerade aktiviteter.

Språk och kommunikation

Förskolan ska stimulera varje barns språkutveckling och ta till vara på barnets nyfikenhet och intresse för både tal och skriftspråk. Barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Vi vill locka fram barnets nyfikenhet för språket genom att låta det upptäcka och möta språket i vardagen och i planerade aktiviteter.

Trygghet och trivsel

Vår ambition är att redan under inskolningen skapa trygghet och trivsel för både barn och föräldrar. Vi har gemensam utevistelse för hela huset både förmiddag och eftermiddag, på det viset känner alla barn igen all personal och tvärtom. Det skapar trygghet vid både lämning och hämtning.

Vi har i grunden fasta rutiner i det dagliga arbetet vilket också skapar trygghet för barnen.

Inskolning

Barn och föräldrar är tillsammans på förskolan under tre hela dagar klockan 9 - 14. Under den tiden lär ni känna oss pedagoger och förskolans rutiner.

Under den fjärde och femte dagen är det meningen att ni ska kunna lämna förskolan en kortare eller längre stund, efter vad barnet klarar av. Därefter är det tänkt att barnen ska vara här sina ordinarie tider.

En del barn kan behöva lite längre tid innan de känner sig trygga.

Samarbete med föräldrar

Samarbetet startar redan innan inskolningen via ett introduktionssamtal där föräldrar i lugn och ro kan berätta om sitt/sina barn och få höra hur vi arbetar. En stor del av samarbetet sker dagligen vid lämning och hämtning, samt vid utvecklingssamtal.

Under året kommer vi att ha tillfällen då föräldrar bjuds in under olika tillställningar.