Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2023-05-05 09:48

Adress: Strandvägen 7, 733 35 Sala

Telefon: 0224-74 80 61

E-post: anna-lena.persholt@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Ekeby förskola ligger centralt intill stadsparken i Sala, på Åkraområdet. Förskolan har fyra avdelningar, varav en specialavdelning.

Ledningen har ordet

Jag heter Leila Baker och är rektor på Ekeby förskola. Jag vill hälsa er välkomna till vår sida.

Förskolan har fyra avdelningar, varav en specialavdelning. Ekeby förskola ligger centralt intill stadsparken i Sala, på Åkraområdet.

Vår verksamhet styrs av skollag och förskolans Läroplan (Lpfö 18) samt barnkonventionen. Den bygger på att ge barnen en bra språkutveckling genom samspel, dialog och kommunikation. Vi synliggör också matematik och skapar möjlighet för barnen att utveckla sina matematiska begrepp. Leken är den viktigaste metoden för lärande och det ska ske i lustfyllda former.

Vi dokumenterar barnens läroprocesser genom barnens portfolio, det gör vi med hjälp av kamera och I-pad.

Vi vill att barnen ska vara glada och trygga hos oss, så att de vågar vara nyfikna och kreativa.

Mina medarbetare har hög kompetens och är utbildade barnskötare och förskollärare.

Det är viktigt för mig och mina medarbetare att barn och vårdnadshavare har ett förtroende till oss och känner tillit.

Du som förälder är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer eller för ett besök.  

 

Leila Baker, Rektor, Ekeby förskola

Hur vi arbetar

Vår grundsyn är att en trygg förskola är den viktigaste förutsättningen för att:

 • skapa en bra miljö för lärande
 • barn ska trivas och må bra
 • skapa förtroende mellan föräldrar och förskola

Pedagogernas förhållningssätt och bemötande ska hjälpa barnet att lita på sin egen förmåga och tänka själv. Vi vill att barnet ska känna sig så trygg att det tar egna initiativ när det gäller att tänka, handla samt lära sig saker.

Lek

Varje dag finns det utrymme för lek. Där kan barnen själva bestämma vad de vill leka. Barnen använder pedagogiskt material för olika aktiviteter och sysselsättningar.

I leken har barnen eget inflytande, kan hämta inspiration, lära av andra barn, träna socialt samspel, turtagning samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Leken utvecklar och stimulerar sinnen, språkutveckling, empati samt fantasi och kreativitet. 

Det pedagogiska materialet är till för att väcka nyfikenhet, ge inspiration, utveckling och lärande. Vi pedagoger vägleder och stödjer barnen.

Matematik

Vi pratar matematik med barnen i alla vardagssituationer, planerade aktiviteter och i leken. Vi leker och utmanar barnen med olika pedagogiska spel och material. Vi bakar vid olika tillfällen.

Vi gör detta för att väcka barns intresse för matematik. Där får barnen utforska, upptäcka, sortera, träna tal och antalsuppfattning. Barnen får lära sig matematiska begrepp på ett roligt sätt som de kommer att ha stor glädje och nytta av t.ex. större/mindre, först/sist, lång/kort, former, tid, mängdlära, vikt och att mäta.

Min portfolio

Alla barn på Ekeby förskola har sin egen portfoliopärm. Vi vill hjälpa barnet att på ett tydligt sätt se sin egen utveckling och sitt lärande. Den skall visa på barnets vardag i förskolan och vad det kan, tycker och tänker. Vi beskriver med bild och text verksamheten och dess syfte. 

I portfolion finns barnets eget arbete som görs med jämna mellanrum, där barnet får följa sin utveckling i kroppsuppfattning och framsteg i konsten att rita. 

 • Hand och fotavtryck, där barnet ser att det växer.
 • Självporträtt där barnet lär sig färg, form och olika begrepp. 
 • Familjebild som lär barnet att beskriva sin familj.

Motorik och hälsa

Barnen får möjlighet att träna av och påklädning samt att hjälpa varandra. 

Varje dag så går vi ut. Vi cyklar, gungar, klättrar, leker med bollar, leker med sand, åker pulka, skidor m.m. Vi gör utflykter till lekparken, skogen etc.

Vi har rörelse i lekhallen och ex. på aktiviteter är hinderbana, rörelse till musik, brottning, bollekar och rörelselekar.

Öka självständighet och omtanken att vilja hjälpa varandra. Barnen får träna sin smidighet, balans, samarbetsförmåga, koncentration, kroppsuppfattning, grov och finmotorik, turtagning, våga prova - tro på sig själv och att få uppleva rörelseglädje. Vi får också frisk luft.

Naturvetenskap och teknik

 • Vi  utforskar vår närmiljö på djur och växter.
 • Vi tar in material från naturen och söker kunskap i litteratur och IT.
 • Det barnen är intresserade av arbetar vi djupare med i teman.
 • Vi gör olika experiment med vatten, luft, el och kemiska processer etc.

Mycket av det vi gör med barnen är teknik på olika sätt. Vi bygger och konstruerar med lego, sand, klossar etc.

Skapande

Barnen ges möjlighet att prova och uppleva olika material och uttrycksmedel, såsom att använda pensel - färger, kritor, färgpennor, klippa, klistra, arbeta med gips, play-doh, pärlor och annat material. 

Vi arbetar med att lära oss och prova olika tekniker. Barnen kan spontant använda skapandematerial.

Vi vill stimulera finmotoriken och kreativiteten och låta barnen få känna skaparglädje. Vi vill låta barnen få komma i kontakt med många olika material och uttrycka sig i olika konstformer. Material finns alltid tillgängligt för att väcka inspiration och skapandelust.

Språk och kommunikation

I den dagliga kommunikationen mellan barn och barn och barn och vuxna utvecklar vi språket.

I styrd och självvald lek stimulerar vi barnen till att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi visar på betydelsen med bokstäver och siffror och leker med dem. 

Vi tränar på att lyssna och våga prata inför andra. Vi sjunger sånger, både avdelningsvis samt vid en gemensam sångsamling, där vi bl.a. använder oss av sång- och sagopåsar samt flanosagor med konkret material samt förtydligar med tecken. 

Vi läser böcker dagligen och arbetar med rim och ramsor. Barnen arbetar vid dator och iPad.

För att få ett eget språk, för att kunna kommunicera med andra, samt väcka intresset för skriftspråket och förståelsen för symboler inför läsinlärningen. Vi övar turtagning, att våga vara i centrum samt att känna gemenskap och delaktighet. 

Vi sjunger för att uppleva glädje och känslan för musik och vi lär oss nya och traditionella sånger. Där kopplar vi ihop konkret material med ord och begrepp. Vi tränar språk och samarbete med varandra genom lärorika pedagogiska program.

Inskolning

Barnets första tid på förskolan börjar med en tid som kallas för inskolning. Under inskolningen ska barnet successivt introduceras i förskolan till personalen och barnen i gruppen, samt förskolans rutiner. 

Vi har tredagars-inskolning (längre vid behov) då vårdnadshavare och barn är med i all verksamhet under dessa heldagar. Den här tiden är till för att skapa trygghet för barn och föräldrar. Det innebär att barn och föräldrar får lära känna personal, barn och miljö och vi får lära känna er.

Samarbete med vårdnadshavare

 • Daglig kontakt med föräldrar vid lämning och hämtning
 • Utvecklingssamtal erbjuds föräldrar en gång om året samt vid behov
 • Ett föräldramöte per år
 • Familjekväll på våren