Kontaktobjekt
Publicerad 2016-10-04
Uppdaterad 2023-01-05 07:44

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Demokratiberedningen har 12 ledamöter.

Sammanträden

Här hittar du protokoll från Demokratiberedningens sammanträden

Mötena är inte öppna för allmänheten. 

Demokratiberedningens presidium

Ordförande: Emil Andersson Bleckert (S)
Förste vice ordförande: Eva Åberg (S)
Andre vice ordförande: Andreas Andersson (SD)

Förtroendemannaregistret

Register över nämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Demokratiberedningens ansvar

Demokratiberedningen ansvarar för att utveckla former för samverkan med och deltagande från kommuninvånarna i den politiska processen, att lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med medborgarna. Beredningen ska också i samverkan med kommunfullmäktiges presidium utveckla nya arbetssätt inom fullmäktiges samt vara remissinstans för demokratifrågor inom kommunen. I sitt uppdrag arbetar beredningen med medborgardialoger.