StartPågående detaljplanerDetaljplan för Salaborg
Detaljplan
Publicerad 2021-06-29
Uppdaterad 2021-07-02 10:34
Syftet med detaljplanen är att främst möjliggöra för samhällsviktiga verksamheter i form av polis, räddningstjänst m.fl. men även att skapa möjligheten till att etablera verksamheter med centrumändamål i området. För att de samhällsviktiga funktionerna ska fungera optimalt kommer anläggande av nya utryckningsvägar direkt till omkringliggande trafikleder också tas upp i detaljplanen.

Diarienummer: 2019/1222
Plan handlagd med: Standardförfarande

Läs mer om Planprocessen

Samråd


Planarbetet inleds med att ett förslag till detaljplan upprättas som skickas ut på samråd till berörda intressenter och ställs ut i kommunhusets entré. Syftet med samrådsskedet är att ge berörda möjligheten till insyn och påverkan tidigt i planprocessen. De synpunkter som lämnas in redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen innehåller även Plan- och utvecklingsenhetens kommentarer och för-slag till ställningstagande till inkomna synpunkter.

Samrådstid: 2021-07-05 - 2021-09-05
Samrådsmöte: 2021-08-24 kl.18:00-20:00, Rådhuset, Sala, Kommunhuset, Stora Torget 1B, 733 30 Sala

Synpunkter


Synpunkter på förslaget ska skriftligen inlämnas till Kommunstyrelsens förvaltning, Planering och utveckling, Box 304, 733 25 Sala eller till kommun.info@sala.se

Synpunkter senast: 2021-09-05

Dokument