StartInsatser enligt socialtjänstlagen - Ansökan
Självservice
Publicerad 2021-03-04
Uppdaterad 2024-03-25 16:09
 

Om tjänsten

När en person har svårt att klara av sina vardagliga aktiviteter kan hen söka hjälp hos kommunen. För att söka ett stöd från kommunen behöver man göra en ansökan. Man kan även kontakta kommunens handläggare för att få information.

Dessa insatser kan du ansöka om

I den här tjänsten kan du ansöka om: Trygghetslarm, särskilt boende, korttidsvistelse, boendestöd, avlösarservice, växelvårdsavlastning, hemtjänst för hjälp med personlig omvårdad, hemtjänst för hjälp med serviceinsatser (städ, tvätt, inköp, sällskapsdjur), hemtjänst för tillfällig vistelse i annan kommun, dagverksamhet, kontaktperson och annat. 

Om hemtjänst

Hemtjänsten utgör basen i kommunens äldreomsorg och ska, efter biståndsbedömning, genom sina insatser ge personer med olika funktionshinder möjlighet att klara sin dagliga livsföring i det egna boendet.

Hemtjänstinsatser ges i hela kommunen dygnet runt och ska underlätta det dagliga livet för den enskilde och dennes anhöriga. Det är det individuella behovet som avgör vilka insatser som är aktuella och hur ofta hjälp ges. För hemtjänst betalas avgift efter fastställd taxa (se information om taxa).

Baskompetensen hos personalen i hemtjänsten är i huvudsak undersköterskeutbildning. Sjuksköterskeinsatser görs av Region Västmanlands familjeläkarorganisation och rehabilitering av kommunens rehabiliteringsenhet i samverkan med Region Västmanland. Fr.o.m. 1 september 2012 övertog kommunen ansvaret för hemsjukvården.

Hemtjänst finns i flera former

Hemtjänstinsatser kan vara olika beroende på vilket behov som finns. Insatserna kan vara:

  • Trygghetslarm
  • Hjälp med personlig omvårdnad
  • Hjälp med matlagning
  • Stöd vid måltider
  • Social stimulans
  • Anhörigstöd

Värdighetsgaranti

Vi garanterar att hemtjänstpersonalen kommer på överenskommen tid, det vill säga +/- 15 minuter och utför de insatser du beviljats. Om något akut inträffar som medför behov av att byta tid kommer du att kontaktas på telefon.  

Villkor

Kan användas av enskild som vill ansöka om insatser enligt 4 kap.1 § Socialtjänstlagen eller av person som utsetts till legal företrädare (exempelvis förvaltare eller god man) för enskild.

Avgifter

Avgift tas ut enligt fastställd avgiftstaxa, om du vill räkna ut din preliminära omvårdnadsavgift kan du göra det via e-tjänsten: Omvårdnadsavgift, preliminär

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se