StartSkolskjuts - Ansökan
Självservice
Publicerad 2019-12-03
Uppdaterad 2024-01-26 14:05
 

Om tjänsten

Viktigt om e-tjänsten: I e-tjänsten loggar vårdnadshavare in med BankID. Ni kan spara er ansökan och skicka in den vid ett senare tillfälle om det t ex är så att ni vill komplettera med handlingar som ni inte har tillgängliga. När ansökan skickas in får den andre vårdnadshavaren ett meddelande om att gå in och signera ansökan. Det är först när båda vårdnadshavarna signerat som ansökan skickas in och blir synlig för handläggare på kommunen.

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs på grund av:

  • Avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Skolskjuts anordnas för elever som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola. Gymnasieelever i behov av resor ska istället söka VL-skolkort, UL-skolkort eller resebidrag.

Skolskjuts anordnas i första hand med kollektivtrafik, i andra hand genom särskilt upphandlade skolbussar. I de fall en elev inte kan resa med kollektivtrafik eller upphandlad skolbuss (t ex. på grund av funktionsnedsättning) kan skolskjuts anordnas med specialfordon. I undantagsfall kan avtal tecknas där vårdnadshavare ordnar skolskjuts mot viss ersättning.

Val av annan skola

För att beviljas skolskjuts ska eleven gå i den skola där kommunen placerat barnet (anvisad skola). Om man väljer en annan skola i Sala kommun eller annan kommuns skola kan skolskjuts bara beviljas om det inte leder till några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Sala kommun.

Tjänsten är reglerad av kommunen

Villkor

Avstånd

Det allra vanligaste är att elever har skolskjuts på grund av avstånd. För att beviljas skolskjuts ska avståndet mellan hemmet och skolan vara minst följande:

  • Förskoleklass till årskurs tre: 2 km
  • Årskurs fyra till årskurs sex: 3 km
  • Årskurs sju till årskurs nio: 4 km

Avståndet som mäts är kortaste trafiksäkra väg.

Om eleven går i anvisad skola och uppfyller avståndskraven behöver man inte ansöka om skolskjuts. Undantag där ansökan krävs är om man flyttar inom Sala kommun eller flyttar till Sala kommun under pågående termin. 

Skolskjuts på grund av andra skäl 

Skolskjuts kan också beviljas:

  • På grund av trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
  • Om det inte leder till några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Sala kommun (vid val av annan skola).
  • Vid växelvis boende.

Skolskjuts vid växelvis boende kan beviljas om eleven bor lika mycket hos vardera vårdnadshavare, till exempel varannan vecka på respektive adress. Skolskjuts beviljas inte över kommungräns. En elev som är folkbokförd i Sala kommun och bor växelvis i två olika kommuner kan beviljas skolskjuts från adressen i Sala kommun.

Det krävs alltid ansökan för skolskjuts på grund av andra skäl än avstånd. Ny ansökan ska göras inför varje läsår. 

I Riktlinjer för särskild kollektivtrafik i Sala kommun står det mer om villkor för skolskjuts och om man behöver bifoga intyg eller annat underlag till ansökan.

Byte av bostadsadress under termin

När elev flyttar under termin är skolans praxis att eleven kan välja att gå kvar terminen ut innan skolbyte. Undantaget är årskurs sex och nio, samt årskurs tre på Åby skola, där eleven får gå kvar hela läsåret. Under vissa omständigheter kan eleven också ha rätt till skolskjuts mellan nya bostadsadressen och nuvarande skola terminen/respektive läsåret ut.

Kontakta handläggare i god tid innan flytt för att kontrollera om eleven har rätt till skolskjuts eller inte.

Avgifter

Ingen avgift tas ut för skolskjuts.

Ansvar

Vårdnadshavare ansvarar för eleven på vägen från hemmet till hållplats för skolskjuts, under vistelse på hållplatsen och fram till dess att eleven stigit på skolskjutsen.

Vårdnadshavare ansvarar eleven kommer i tid för skjutsen till skolan. Om eleven missar skolskjutsen ansvarar vårdnadshavare för att eleven kommer till skolan.

Trafikutövaren ansvarar för säkerheten inne i skolskjutsen.

Skolan ansvarar för säkerheten vid skolans på- och avstigningsplats.

Efter skolans slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till vårdnadshavare när eleven på överenskommen tid går från skolan, eller stiger av skolskjutsen. Om föraren till skolskjutsfordonet bedömer att transporten av olika skäl inte kan genomföras på ett trafiksäkert sätt ställs resan in och någon ersättningsskjuts anordnas inte.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se