StartTrafik och resorTrafik och gatorParkeringstillstånd, rörelsehindrad - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2024-05-31 11:24

För att din ansökan ska kunna behandlas krävs ett nytt läkarintyg, kopia på giltigt körkort (om du söker som förare). Ofullständig ansökan returneras för komplettering och medför därmed längre utredningstid.

Om din ansökan blir beviljad kommer en handläggare att ta kontakt med dig. Du kommer då att få komplettera din ansökan med ett foto i passformat. Du använder blanketten "Komplettering till beviljad ansökan" och bifogar foto.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE PARKERINGSTILLSTÅND FÖR RÖRELSEHINDRADE      

Från och med måndagen den 4 september 2017 kommer beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte längre att distribueras via post. Istället kommer du som beviljats ett sådant tillstånd att få hämta ut det personligen på Medborgarkontoret i Sala.  Du som blir beviljad ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer att få ett beslut om detta hemskickat till dig, tillsammans med en kvittens som du måste ha med dig för att kunna få ut ditt tillstånd. Denna förändring görs för att säkra att parkeringstillståndet kommer fram och att det hamnar hos rätt person. Tekniska kontoret är medvetet om att denna förändring kan innebära vissa svårigheter för några men bedömer att denna förändring trots allt är nödvändig att genomföra.

Vid frågor kring detta går det bra att vända sig till ansvarig handläggare eller Medborgarkontoret (se kontaktuppgifter nedan).

 

Om tjänsten

Personer med rörelsehinder kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd som förare. Ansökan ska göras i den kommun där sökande är folkbokförd. Tillståndet är personligt och får bara användas av tillståndshavaren. Bedömningen grundas på gångförmåga. För rörelsehindrad som inte kör bil själv utfärdas tillstånd endast om särskilda skäl föreligger.

Tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd. Vid godkänd ansökan kommer tillståndet att gälla från när det föregående gick ut.

Utan parkeringstillstånd har du rätt att skjutsa en sjuk eller rörelsehindrad person och stanna där förbud råder för att hjälpa personen in dit hon/han ska. Därefter måste du direkt flytta bilen till en vanlig parkering. Tänk dock på att fordonet inte får hindra andra eller orsaka trafikfara.

Notera att P-skivan skall användas som tidsmätare.

OBS! Under sommarmånaderna förlängs handläggningstiden för parkeringstillstånden p.g.a. semestertider. Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti så ansök i god tid om ett nytt.

Mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg. På enskild väg är parkering i regel inte förbjuden genom lokala trafikföreskrifter. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser. Tillståndet innebär också förlängda parkeringstider och rätt att parkera där parkering är förbjuden. Det innebär vanligtvis även avgiftsbefrielse. 

Dessa fördelar innebär att parkeringstillståndet är en eftertraktad handling. För att de som ansöker om parkeringstillstånd skall behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget upprättas med hänsyn till gällande lagregler.

Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla. 

Villkor

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har svårigheter att förflytta sig, med hjälpmedel, till och från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd. 

Rörelsehindrad person som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast i undantagsfall, till exempel om han eller hon har särskilda skäl. 

För rörelsehindrad som inte själv kör fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet. 

Exempel på vanlig praxis 

Bedömningen av rörelsehindret skall grunda sig på gångförmågan. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs i regel intyg från läkare med specialistkompetens. 

  • Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år. 
  • Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder. Parkeringsproblemet kan då lösas på annat sätt. 
  • Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd. 
  • Blind person som inte har något rörelsehinder ges normalt inte parkeringstillstånd. 
  • Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte parkeringstillstånd.
  • Enbart svårighet att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd. 

Utredningen 

Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå. Beslutande myndighet är den nämnd som har ansvar för trafikfrågor. Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.