StartSjälvserviceFörorenade områden - Anmälan
Självservice
Publicerad 2023-10-26
Uppdaterad 2023-10-26 14:00
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Den som äger eller brukar en fastighet är skyldig att genast informera tillsynsmyndigheten om det upptäcks en föroreningsskada på fastigheten och denna kan medföra skada eller olägenhet för människa eller miljön. Det är förbjudet att gräva eller göra andra åtgärder i ett förorenat område utan att anmäla detta till miljöavdelningen i förväg.

 

Om tjänsten

Kommunen har genomfört flera undersökningar med syfte att ta reda på hur stort område som är förorenat och vilka risker som finns med de förorenade områdena. Hela Sala tätort är påverkat av den gruvverksamhet som bedrivits under århundraden. Föroreningarna antas ha uppkommit genom dels deposition dels från gruvverksamheten (genom utsläpp från industrin) men även genom att restprodukter (avfall) från gruvverksamheten spritts runt om i tätorten.

I Heby kommun har de flesta förorenade områden uppkommit i samband med småindustriell verksamhet.

Den som äger eller brukar en fastighet är skyldig att genast informera tillsynsmyndigheten om det upptäcks en föroreningsskada på fastigheten och denna kan medföra skada eller olägenhet för människa eller miljön. Om du planerar att göra markarbeten eller att vidta åtgärder för efterbehandling, tex. inför sanering av förorenade områden eller byggnader, måste du anmäla det till miljöenheten.

Anmälan ska göras senast sex veckor innan åtgärden påbörjas och
om anmälan inte är komplett kan handläggningstiden förlängas.

I vissa fall krävs tillstånd.

 

Villkor

 1. Administrativa uppgifter om verksamhetsutövare, fastighetsägare, fakturamottagare, och entreprenörer ska anges enligt framsidan av denna blankett.
 2. En redogörelse av fastighetens industriella historia, dagens och eventuella framtida verksamheter på platsen.
 3. Områdesbeskrivning t.ex. ledningsnät, recipient, skyddsområden, avstånd saneringsplatsen till bostadsbebyggelse och verksamheter.
 4. Ange vilka aktuella föroreningar som förekommer samt deras omfattning och utbredning. Utredningar och analysresultat som ligger till grund för bedömningarna ska bifogas.
 5. Åtgärdsmål
 6. Risker med förekommande föroreningar.
 7. Redogörelse av efterbehandlingsåtgärd och vilka metoder som avses användas. Om relevant ska nollalternativet och flera alternativa saneringsmetoder utredas.
 8. Massahanteringsplan, ange hur massorna kommer att hanteras om det kommer att ske mellanlagring innan borttransport.
 9.  Kartmaterial som tydligt visar vilket område som omfattas av efterbehandlingen.
 10. Skyddsåtgärder som avses användas vid efterbehandlingen. Exempelvis hur länsvatten tas om hand och hur damning förhindras.
 11. Redogörelse av hur kontrollen av efterbehandlingsåtgärden kommer genomföras.
 12. Tidplan för åtgärderna.
 13. Mottagare och transportörer av förorenade massor enligt blanketten.
 14. Planerade skyddsåtgärder för att minimera spridningsrisk (damning, avdunstning, förhindra att obehöriga har tillträde, rengöring av arbetsredskap och fordon etc.)

Avgifter

Avgift för handläggning av denna anmälan kommer att tas ut i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se