StartSjälvserviceLokala trafikföreskrifter - Guide
Självservice
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2024-05-31 11:24

Om tjänsten

Sala kommun har nästan 800 lokala trafikföreskrifter som reglerar trafiken i kommunen.

 

Om lokala trafikföreskrifter - LTF

Det finns fyra myndigheter som kan besluta om lokala trafikföreskrifter:

 • Länsstyrelsen som beslutar om vägar utanför tättbebyggt område och våra riksvägar
 • Trafikverket som beslutar om högsta hastigheter på riksvägar och länsvägar
 • Sala kommun som beslutar inom tättbebyggt område och vissa enskilda vägar
 • Polismyndigheten vid akuta händelser då beslut inte kan inväntas.

I stort sett alla trafikföreskrifter är utmärkta med trafikmärken. De föreskrifter som inte har märkts ut har blivit offentliggjorda i Transportstyrelsens Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Förutom de lokala trafikföreskrifterna finns generella trafikföreskrifter i trafiklagstiftningen såsom bashastighet till 70 km/t på våra vägar och 50 km/t inom tättbebyggt område. Parkeringsförbud på huvudled o.s.v. Terränglagstiftningen reglerar körning i terräng och det allmänna parkeringsförbudet i terräng.

Sala kommuns lokala trafikföreskrifter

Parkeringsskiva

I Sala centrum parkerar du gratis med P-skiva. Parkeringsskivan finns i lådor vid alla större p-platser, i många av våra affärer, på biblioteket och på medborgarkontoret i kommunhuset.

Interaktiv karta över parkeringarna i centrum (Google maps)

Reglerna för hur du använder P-skivan på parkering märkt "P-skiva" står angivet på baksidan av skivan. Om du skulle sakna P-skiva kan du skriva tydligt på en lös lapp när du började parkeringen och lägga den synligt i bilens vindruta.

 • På parkeringsskivan eller motsvarande skall klockslaget när fordonet parkeras, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme, ställas in.
 • Parkeras fordonet innan tidsbegränsningen börjar att gälla och skall stå kvar efter denna tidpunkt, skall klockslaget för tidsbegränsningens början anges.
 • Parkeringsskivans inställning får inte ändras för att erhålla längre uppställningstid, utan att fordonet flyttas.
 • Parkeringen skall avslutas inom den angivna uppställningstiden såvida inte regleringen upphört.
 • Parkeringsskivan eller motsvarande anbringas framtill i eller på fordonet med tidsangivelse väl synlig och lätt avläsbar av person utanför fordonet.

Parkeringsförbud

Inom tättbebyggt område i Sala får:

 • fordon på gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän plats parkeras under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före sön- och helgdag om skylt inte säger annat.
 • fordon med last som är farligt gods enligt föreskrifter som Räddningsverket meddelat med stöd av 4 § Förordningen om transport av farligt gods (1982:923) inte parkeras på allmän plats annat än på för sådant fordon upplåten parkeringsplats eller för tillfälligt uppehåll.

Parkeringsförbudzon

På vägar som inte är enskilda inom ett område begränsat av Ringgatan mellan Väsbygatan och Ekebygatan, Stadsparken, Ekebydamm, Dammgatan, Karpgatan, Väsbygatan och Stationsplan inklusive de uppräknade gatorna, får fordon inte parkera (se dokumentbilaga).

Hela Dalgatan vid Dalhem har en egen parkeringsförbudszon, parkering är dock tillåten på markerade platser på gatans södra sida.

Förbud mot genomfartstrafik...

 • ... med fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton
  • Ringgatan i Sala mellan Västeråsleden och Uppsalavägen
  • Josefsdalsvägen/Ljunggatan i Sala mellan Silvermyntsgatan och Dalhemsleden
 • ... med lastbil vars totalvikt överstiger 3,5 ton
  • Kärrbäcksbovägen i Ransta mellan lv 723 och Stationsvägen
  • Väsbygatan i Sala mellan Silvermyntsgatan och Långgatan kl. 21.00 - 06.00.
  • Sörskogsleden mellan Västeråsleden och Stockholmsvägen
 • ... med fordon vars längd överstiger 11 meter
  • Norrängsgatan mellan Hyttvägen och Väsbygatan för södergående trafik.

Förbud mot trafik med motordrivet fordon och moped i Sala - nattförbud

 • Inom ett område i Sala innanför gatorna Kungsgatan, Kålgårdsgatan, Ringgatan och Ekebygatan med undantag av parkeringen på Fredstorget, får inte motordrivna fordon och moped föras kl. 21.00 - 04.00.

Förbudet gäller inte fordon med tillstånd. Dessa fyra kategorier är undantagna från nattförbudet:

 • personbil, moped, buss och lastbil som används för transport av boende
 • transport av gods till eller från fastighet
 • servicearbeten, reparationsarbeten eller underhållsarbeten.
 • taxi som används för transport av boende eller transport av gods till eller från fastighet.