StartSjälvserviceFritidshem - Ansökan
Självservice
Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2024-05-13 09:30
 

Om tjänsten

Här kan du ansöka om plats på fritidshem i Sala kommun.

Vi ser gärna att ansökan sker digitalt där du loggar in med BankID på vår e-tjänst. Har eleven två vårdnadshavare måste båda signera ansökan i e-tjänsten. Det går till så här:

  1. En av vårdnadshavarna loggar in via BankID och påbörjar ansökan.
  2. När ansökan är färdigifylld och signerad skickas en länk med begäran om signering till den andra vårdnadshavaren. Först när denne har signerat via BankID skickas ansökan in till kommunen. Ni får då en avisering om att ansökan är inskickad.

På www.sala.se/minasidor kan ni se statusen för alla era ärenden.

Har du av någon anledning inte möjlighet att ansöka ui e-tjänsten, finns här även en blankett att ladda ner, skriva ut och skicka till adress som står på blanketten. Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget. Där kan du även lämna in ifyllda blanketter.

Har du frågor och funderingar kring ansökan är du välkommen att kontakta barnomsorgshandläggare, telefon: 0224-74 80 10, barnomsorg@sala.se.

Fritidshemsansökan för familjehemsplacerade elever

Familjehem kan ansöka om fritidshem för placerade barn på samma sätt som vårdnadshavare, om platsen behövs utifrån familjehemmets arbete eller studier. Ansökan görs på blankett.

Om eleven behöver fritidshem utifrån särskilda skäl lämnar placerande socialtjänst en ansökan till skolans rektor.

Om placering i fritidshem

Fritidshem bedrivs för elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Placering sker på elevens ordinarie skola.

Fritidshem är inte obligatoriskt utan man ansöker om plats. Fritidshem erbjuds till elever:

  • vars föräldrar arbetar eller studerar
  • som har ett eget behov av fritidshem på grund av familjens situation i övrigt
  • som av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem

Observera att elever med förälder som är föräldraledig för vård av annat barn, eller är arbetssökande inte har rätt till fritids, om det inte finns särskilda skäl.

Om eleven byter till annan skola i Sala kommun behövs ingen ny ansökan lämnas, utan den plats man hade på den gamla skolan följer med till den nya.

Placering på fritidshem

Eleven kan placeras på önskat startdatum när ansökan behandlats. Det finns ingen kö till fritids. Vid start i förskoleklass läggs placeringen från 1 augusti om eleven haft förskola tidigare. Eleven börjar på fritidshemmet vecka 32, efter sammanslagningsveckorna under semestern, och finns behov av tillsyn innan dess sker det på förskolan.

Placeringen löper tills den sägs upp eller eleven slutar årskurs 6.

Om placering önskas utifrån att eleven behöver särskilt stöd i form av fritidshem för sin utveckling, är det rektor på elevens skola som beslutar om placering. Beslutet är då tidsbegränsat och uppföljning bör ske innan eventuell förlängning.

Barnomsorgsavgift

Avgift utgår för plats på fritidshem. Hur stor avgiften blir beror på hushållets inkomst. Därför är det viktigt att alltid meddela eventuella ändringar i inkomst, så att avgiften blir rätt. Sala kommun kommer att göra kontroll mot er taxerade inkomst i efterhand. Läs mer om barnomsorgsavgifter och anmäl inkomstuppgift på "Inkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan"

Växelvis boende, fakturamottagare

Har eleven växelvis boende och båda vårdnadshavarna nyttjar platsen ska båda betala barnomsorgsavgift. Avgifterna baseras på respektive hushålls inkomst och är sammanlagt inte högre än maxtaxa. Om eleven har växelvis boende, en av vårdnadshavarna inte nyttjar platsen, eller om eleven enbart bor hos en av föräldrarna behöver detta meddelas skolkontoret så att rätt avgift utgår. Det görs i tjänsten "Fakturamottagare barnomsorg - Anmälan".

Vistelsetid och schema

Ordinarie öppettid för fritidshem är 6:30-17:30, men omsorg erbjuds från kl 6:00 till 19:00 om behov finns.

Det ska alltid finnas ett aktuellt schema över elevens tid. Schemat ska följa föräldrars arbetstid eller studier inklusive restid. I övrigt läggs schema utifrån behov i samråd med fritidshemmet eller enligt rektors beslut.

Om förälder blir sjukskriven kan eleven fortsätta att följa sitt vanliga schema med undantag för obekväm arbetstid.

Om det finns behov av fritidshem under sammanslagningsveckorna på sommaren och under julledigheten måste detta meddelas fritidshemmet senast den 15 april, respektive den 15 november.

Uppsägning, avslut av plats

Om eleven inte längre har behov av plats, ska platsen sägas upp. Uppsägning görs i tjänsten "Fritidshem - Uppsägning". Uppsägningstiden är 30 dagar, och man betalar för och kan använda platsen under uppsägningstiden.

Arbetssökande och föräldralediga har inte rätt till fritidshem. Om en förälder blir arbetslös eller föräldraledig måste platsen sägas upp. Eleven har rätt att ha kvar platsen i 30 dagar. Faktura som redan har skickats ut ska betalas.

Om en plats inte används under en längre period kan platsen avslutas. Innan platsen avslutas skickas brev med information hem till vårdnadshavarna.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se