StartSjälvserviceVerksamhet, miljöfarlig, övertagande/överlåtelse - Anmälan
Självservice
Publicerad 2018-01-25
Uppdaterad 2024-05-28 12:56
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Var noga med att fylla i: 

  • Fastighetsbeteckning på fastigheten där verksamheten ligger. 
  • Om annan person äger fastigheten ska du ange namn och adress till denna.
  • Gammalt och nytt organisationsnummer 
  • Verksamhetens gamla och nya namn 
  • Datum för överlåtande/övertagande av verksamheten (om överlåtelse redan gjorts ska du ange vilket datum detta skedde)
 

Om tjänsten

Många verksamheter som bedrivs i samhället påverkar vår miljö. Dessa verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser.

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndigheter för de verksamheter som bedrivs i Sala och Heby kommuner. Om man ska övertaga eller överlåta en miljöfarlig verksamhet ska detta anmälas till miljöenheten Sala-Heby.

Energianläggningar, mekaniska verkstäder, avloppsreningsverk, avfallsanläggningar, jordbruk m.m. går samtliga under benämningen miljöfarlig verksamhet i miljöbalken.

Villkor

Alla som ska övertaga eller överlåta en miljöfarlig verksamhet.

Avgifter

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa tas ut för handläggningen.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se

Relaterade länkar