StartSjälvserviceInformera om installation av cistern
Självservice
Publicerad 2017-03-02
Uppdaterad 2022-05-05 13:51
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Vid informerande av installation ska en karta inkluderas, innehållande cisternens/behållarens placering samt närliggande vattentäkter inom 200 meter, även vattendrag, dagbrunnar och andra känsliga objekt ska vara inritade.

 

Om tjänsten

Vid installation av cisterner ska miljöenheten Sala-Heby informeras.

Den som avser att installera en cistern/behållare som rymmer mer än 1 m³ olja, diesel, spillolja etc. ska senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera miljöenheten Sala-Heby. Verksamhetsutövaren ska för tillsynsmyndigheten hålla kontrollrapporten avseende den senast utförda kontrollen tillgänglig.

Inom vattenskyddsområde gäller att information ska ges om mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja ska hanteras.

Villkor

Den som ska installera en cistern/behållare som är större än 1 m³ eller hanterar mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.