StartSjälvserviceHygienisk verksamhet (stickande/skärande), bassängbad, undervisningsverksamhet, solarium, med mer - Anmälan
Självservice
Publicerad 2019-03-05
Uppdaterad 2024-05-28 14:20
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

I formuläret finns möjlighet att mer utförligt beskriva hur verksamheten ska bedrivas och dess omfattning. Ju mer du fyller i desto lättare blir handläggningen. Bifoga verksamhetens egenkontrollprogram om detta är iordninggjort samt ritningar över lokaler. 

OBS! Anmälan ska vara inne senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Om ingen anmälan gjorts kan en miljösanktionsavgift tas ut enligt förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Detta kan ske även om överträdelsen inte har skett avsiktligt eller av vårdslöshet. Det är generellt sett alltid bra om du anmäler din planerade verksamhet så tidigt som möjligt så att du har möjlighet att korrigera eller komplettera delar om så skulle behövas. 

När miljöenheten har fått anmälan kan en inspektion på plats komma att göras och kommunen kan begära ytterligare kompletteringar. Miljöenheten kontaktar dig om detta blir aktuellt.

 

Om tjänsten

Denna tjänst kan användas för att anmäla en verksamhet enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt solarier.

Den omfattar följande verksamheter:

  • Hygienisk verksamhet som är stickande/skärande, det vill säga verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta genom användning av till exempel skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Förskolor, skolor, fritidshem eller annan liknande undervisningsverksamhet.
  • Bassängbad - alla typer av badanläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, inkluderar floating.
  • Solarier som är upplåtna för allmänheten.

Miljöenheten har även tillsynsansvar över andra hygieniska verksamheter så som till exempel lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling i form av hårvård (frisör), hudvård och skönhetsvård, manikyr/pedikyr, nagelbyggnad, sjukgymnastik, massage, zonterapi, laserbehandling med mera.

Dessa verksamheter behöver inte anmälas till miljöenheten innan start, men ska dock ha egenkontroll enligt miljöbalken. Det innebär bland annat att du som verksamhetsutövare fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Du kan frivilligt informera om din verksamhet till miljöförvaltningen även om den inte är anmälningspliktig. Då får förvaltningen veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då lämna de råd och anvisningar som behövs. Du gör detta enklast genom att skicka ett e-postmeddelande med information till miljöförvaltningen.

Om skärande och/eller stickande verktyg förekommer i verksamheten, blir den anmälningspliktig.

Villkor

Alla som ämnar driva någon av ovanstående verksamheter.

Avgifter

För handläggning av ärendet tas en avgift ut vilken är fastställd av Kommunfullmäktige.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel) byggmiljo@sala.se