StartLuft och ventilation
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2021-01-11 09:15
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Inneklimatet i våra förskolor och skolor kan upplevas på olika sätt. Det kan bland annat bero på ventilationen och temperaturen. Det finns olika regler för olika typer av lokaler och verksamheter.

Det är viktigt att lokalens ventilation är anpassad efter verksamheten och att den regelbundet genomgår service. Fastighetsägaren är skyldig att regelbundet kontrollera fastighetens ventilationssystem med hjälp av en behörig besiktningsman. Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, ska utföras vart tredje år.

Ventilationens luftflöde ska anpassas efter antalet personer som vistas i lokalen och efter det enskilda rummets storlek. Ventilationen ska vara dimensionerad så att uteluftsflödet motsvarar minst 7 l/s per person och med ett tillägg på 0,35 l/s per m² golvarea samt att koldioxidhalten inte varaktigt överstiger 1000 ppm i vistelsezonen.

Lufttemperaturen bör vara mellan 20 och 22°C. Då mindre barn ofta leker på golvet, är det viktigt att golvtemperaturen inte är för låg. Tilluft till lokalerna bör vara uppvärmd under vinterhalvåret för att inte ge upphov till drag.

Avskärmning av solen kan behövas för att inomhustemperaturen inte ska bli för hög, t.ex. i form av markiser.

Relaterade länkar