StartSjälvserviceSkola, byte inom kommunen- Ansökan
Självservice

Skola, byte inom kommunen- Ansökan

Publicerad 2017-09-14
Uppdaterad 2021-09-27 08:46

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Ansökan skickas till nedanstående adress eller lämnas på Medborgarkontoret, Stora Torget, Sala.

Om tjänsten

Denna tjänst används för barn med placering i skola i Sala kommun där byte av skola inom kommunen önskas. Ansökan görs på blankett och skickas till:

Utbildning och arbetsmarknad
Sala kommun
Box 304
733 25  SALA

Om önskemålet beror på flytt inom kommunen, eller om sökanden åberopar särskilda skäl som visar att barnets bästa uppenbart innebär att skolbyte ska ske snarast, kan bytet ske under pågående termin. I övrigt behandlas önskemål om byte inför terminsstart. Observera att flytt inom tätorten inte behöver leda till skolbyte.

Val av annan skola än anvisad

Vårdnadshavare som vill välja annan skola än den kommunen anvisar har möjlighet att välja skola, såvida det finns plats och inga betydande organisatoriska svårigheter uppstår.

Enligt Skollagen ska en elev placeras vid den skola som vårdnadshavarna önskar. Därför finns det möjlighet att inlämna önskemål om skolbyte. Sådant byte mellan Sala kommuns skolor görs i normalfallet inför nästkommande terminsstart. Därför ska ansökan om skolbyte vara inlämnad till Barn och Utbildning senast den 15 maj (för höstterminen) respektive den 1 december (för vårterminen), varefter de ansökningar som föreligger inför terminsstarten handläggs i en gemensam process i enlighet med den av Skolnämnden fastställda prioriteringsordningen.

Om sökanden åberopar särskilda skäl som visar att barnets bästa uppenbart innebär att skolbyte ska ske snarast, sker sådant byte (= även under pågående termin). Processen kan dock ta viss tid att genomföra.

OBS! Om ni väljer en annan skola än den kommunen anvisar har ni kanske inte rätt till skolskjuts. Kontakta skolskjutshandläggare för närmare besked.