StartProjekt - listningNybyggnation av Möklinta skola och förskola
Projekt – Status: Pågående
Publicerad 2023-05-19
Uppdaterad 2023-05-19 09:17
Välkommen till projektsidan för byggnationen av nya Möklinta skola och förskola.
Projektbild

Projektet omfattar utredning, projektering och byggnation av en ny skola inkl förskola i Möklinta. Upphandlad entreprenör är ByggDialog och projektet drivs i partneringform, där vi tillsammans med alla aktörer gemensamt driver projektet framåt. Ett viktigt motto som alla ska följa är "Laget före jaget".

Information om projektet kommer fortlöpande att uppdateras på den här sidan.

Publicerad 2023-05-19

Projektuppdatering 13

Uppdateringsbild

Mark- och grundarbeten för blivande Möklinta skola och förskola pågår för fullt. Den 11 maj gjöts de första delarna av nya skolans grundkonstruktion och målet är att hela skolans grundplatta ska hinna gjutas innan semestrarna. Parallellt med detta arbete pågår de sista detaljerna kring Möklinta skolas bygglov, inredning och utformning. Som vanligt sker allt arbete i nära dialog med skolverksamheten.

Den 23:e maj är det officiell byggstart för nybyggnationen av Möklinta skola och förskola, som är ett samarbete mellan Sala kommun och dess upphandlade byggentreprenör ByggDialog AB. Vid denna byggstart kommer det första spadtaget att tas av Amanda Lindblad (Kommunstyrelsens ordförande), Anders Wigelsbo (Skolnämndens ordförande), Daniel Holmvin (Ombud Sala kommun), Michael Sundhäll (Ombud ByggDialog AB) och framför allt elevrepresentanter från Möklinta skola.

Den 31 maj mellan kl 16:00-18:00 kommer en informationskväll att hållas vid byggarbetsplatsen och det kommer att bjudas på fika för både vuxna och barn. Till detta informationsmöte är allmänheten, de boende i Möklinta och skolbarnen med föräldrar varmt välkomna. Syftet med mötet är att få information om projektet och att kunna ställa de eventuella frågor man har. Personal och ansvariga från Sala kommuns Fastighetsenhet, skolverksamheten och ByggDialog kommer att finnas på plats. Varmt välkomna till informationsmötet den 31 maj!

Publicerad 2023-05-02

Projektuppdatering 12

Uppdateringsbild

Den 24 april erhölls bygglov för Möklinta skola. Innan byggnationens olika etapper kan eller får starta måste dock först ett så kallat startbesked erhållas för varje etapp. Tidigare har bara vissa förberedande mark- och grundarbeten kunnat göras, men nu har projektet erhållit startbesked för dessa arbeten varför mark- och grundarbetena kan påbörjas fullt ut.

Projektet har låtit utföra tester på gamla Kyrkskolans tegel- och betongrester. I dialog med Sala kommuns Miljöenhet har en godkänd plan tagits fram för återanvändning av dessa massor som fyllnadsmaterial under byggnationen. På så sätt behöver inte Sala kommun köpa in motsvarande fyllnadsmassor, vilket gör att de pengar som sparas in istället kommer nya skolan till gagn. Likaså är återanvändningen av dessa massor positivt för miljön eftersom det kommer behövas färre transporter.

Det intensiva arbetet med utformningen av Möklinta skola, som fortsätter att genomföras tillsammans med skolverksamheten, har nu kommit så långt att det har blivit dags att börja beställa material för själva byggnationen. Materialet kommer att levereras löpande under hela projektet.

Under tiden som mark- och grundarbeten pågår kommer projektets alla inblandade parter att jobba vidare med frågeställningar rörande installationer, produktval och invändiga detaljer.

Publicerad 2023-04-26

Projektuppdatering 11

Uppdateringsbild

Fredagen den 21 april signerades det så kallade Fas 2-avtalet mellan Sala kommun och den för Möklinta skola upphandlade byggentreprenören ByggDialog. Avtalet, som innebär att byggnationen av Möklinta skola nu kan påbörjas, undertecknades av ByggDialogs VD Michael Sundhäll och Sala kommuns tekniske chef Anders Almroth.

Publicerad 2023-03-31

Projektuppdatering nr 10

Uppdateringsbild

OBS Gestaltningsbilden ovan visar det utformningsförslag som har skickats in tillsammans med bygglovsansökan. Då det är just ett förslag kan slutligt utförande komma att ändras.

Som tidigare kommunicerats har beslut tagits om att byta namn på den nya skola som kommer att byggas i Möklinta; det gamla namnet Kyrkskolan kommer att försvinna i samband med att skolan nu har rivits, och den nya skolan som byggs kommer istället att heta Möklinta skola och förskola.

Arbetet med utformningen av Möklinta skola, förskola och dess skolgård fortskrider enligt plan. Därför kunde den 13 mars ett bygglov lämnas in till Sala kommuns Bygg- och Miljöenhet. Bygglovet innehåller projektets samlade förslag till utformning, gestaltning och funktion av ny skola, förskola och skolgård; ett arbete där skolans personal och ledning har varit involverade ända sen projektet startade i höstas.

Under tiden som bygglovet hanteras fortsätter projektering och samordning av teknik- och detaljfrågor i en fortsatt tät dialog mellan alla entreprenörer, projektörer och Sala kommuns personal från olika enheter. I denna dialog diskuteras frågor såsom exempelvis återvinning av rivningsmassor, den blivande busshållplatsens utformning, skolgårdsdetaljer, skolinredning och utredning av dagvatten, avlopp och vatten.

Även om vintern fortsatt håller i sig så jobbar ändå projektet utifrån målsättningen att skolans betonggrundplatta ska vara gjuten innan semestrarna.

Publicerad 2023-02-28

Projektuppdatering nr 9

Uppdateringsbild

Rivningen av den gamla Kyrkskolan är nu avslutad och rivningsfirmans grävmaskiner har lämnat området. I samband med rivningen av den gamla Kyrkskolan har Kontoret för utbildning och arbetsmarknad beslutat att byta namn på kyrkskolan. Den nya skolan kommer att döpas till Möklinta skola och på denna projektsida kommer därför skolan att framöver benämnas Möklinta skola.

Arbetet med utformningen av Möklinta skola och dess skolgård fortlöper enligt plan och tidpunkten för inlämnandet av bygglovsansökan kommer allt närmare. Den gamla skolgården sluttade mycket och hade många olika nivåskillnader, vilket kommer att behöva ses över i arbetet med den nya skolan och dess skolgård. Projektet försöker dock att bevara så mycket som möjligt av den gamla skolgårdens grönytor, fotbollsplanen och liknande, då barnen har uttryckt önskemål om att bevara just dessa delar.

Vi planerar för att kunna påbörja Möklinta skolas grundarbeten våren 2023 och under vecka åtta påbörjades därför vissa förberedande schaktnings- och markarbeten. Syftet med dessa förberedande markarbeten är dels att ta vid där rivningsfirmans slutade, dels att få vetskap om markens beskaffenhet och vilka befintliga massor som eventuellt kan återanvändas. Provtagningar har gjorts för att ta reda på vilka material som är godkända att återanvändas som markfyllnad. På så sätt behöver inte motsvarande mängd nya massor köpas och fraktas till området

Publicerad 2023-01-30

Projektuppdatering nr 8

Uppdateringsbild

Rivningen av den gamla Kyrkskolan fortsätter planenligt. Saneringsarbetet och den invändiga rivningen i skolan är avslutad och den yttre så kallade tungrivningen pågår för fullt. Fram till och med vecka 3 har en maskin utfört rivningsarbetet, men sedan vecka 4 görs detta arbete av två stora grävmaskiner. Varje grävmaskin har en gripklo som river skolan bit för bit, vilket gör att man på så sätt samtidigt mer eller mindre kan källsortera rivningsmaterialet på en gång.

Arbetet med nya Kyrkskolans utformning och planlösning börjar lida mot sitt slut och planen är att ansöka om bygglov för skolan inom de närmaste veckorna. Under detta arbete har skolverksamheten och tekniska kontorets måltidsenhet varit mycket involverade och engagerade kring hur man vill att skolan ska utformas.

Parallellt med rivningen och utformningen av den nya skolan så pågår även ett gediget arbete med att utforma en bra och tillgänglig skolgård. Vid utformningen av skolgården beaktas de synpunkter och önskemål som barnen själva har fått lämna tidigare, via deras elevråd. En del i utformningsarbetet med nya skolgården är att få till en trafiksäker och bra miljö när det gäller skolskjutsar och att hämta och lämna eleverna med privata bilar.

Publicerad 2022-12-29

Projektuppdatering nr 7

Tillsammans med ByggDialog, skolverksamheten, arkitekt samt övriga projektörer och entreprenörer fortsätter det gemensamma arbetet med att forma den nya skolan och skolgården. Allt arbete fortskrider planenligt.

Rivningen av gamla Kyrkskolan fortlöper enligt plan. Det invändiga saneringsarbetet är avslutat och det invändiga rivningsarbetet börjar lida mot sitt slut, vilket har gjort att det utvändiga rivningsarbetet har kunnat påbörjas.

Rivningen av Kyrkskolans norra byggnadsdelar, dvs idrottshallen, har nu inletts och rivningsarbetet kommer att avslutas med skolans södra byggnadsdelar.

Under december har Kyrkskolan kopplats bort ifrån Sala Heby Energis fjärrvärmeanläggning och Sala kommuns vatten- och avloppssystem. Likaså har inkommande ström ersatts med byggström. I samråd med skolverksamheten, Trafikverket, Region Västmanland och Sala kommuns berörda enheter pågår ett planeringsarbete kring nya skolans blivande trafiksituation vad gäller busshållplats samt hämta- och lämnaområden.

Planeringen av nya Kyrkskolans skolgård pågår för fullt där Sala kommuns Fasighetsenhet bland annat deltagit i ett möte med skolans elevråd. Vid detta möte fick barnen ställa de frågor man hade kring rivningen av sin gamla Kyrkskola och byggnationen av den nya. Vid mötet berättade barnen om de fördelar och nackdelar de såg med sin gamla skolgård och vilka förändringsönskemål man har kring den blivande skolgården. Givetvis kan inte alla önskemål infrias, men alla tankar och idéer tas vidare in i projektet för diskussion och för att utredas om vad som i praktiken är genomförbart.

Under v 52 kommer rivningsarbetet att vara pausat för att återupptas igen efter nyår.

Vi från projektet vill passa på att önska er alla en fortsatt god jul och ett gott nytt år!

Publicerad 2022-11-28

Projektuppdatering nr 6

Som tidigare har kommunicerats kommer den gamla Kyrkskolan att rivas i sin helhet och en ny byggas på samma plats. Det gemensamma och omfattande arbetet med lokalprogrammet och nya Kyrkskolans utformning samt innehåll fortsätter. Detta arbete inbegriper bland annat val av stom- och fasadmaterial, planlösning, mark- och schaktningsarbeten, brandskydd, lås- och larmfunktioner samt all annan teknik som behövs för skolans drift och förvaltning.

Rivningslov för Kyrkskolan erhölls 2022-11-21 och det så kallade tekniska samrådet hölls 2022-11-28. Vid det tekniska samrådet, som sker ihop med kommunens bygglovshandläggare, gick vi igenom rivningens planering och genomförande. Som ett resultat av det tekniska samrådet erhölls 2022-12-05 det så kallade startbeskedet för rivningen, vilket innebär att rivningen av Kyrkskolan får påbörjas. Det utvändiga rivningsarbetet planeras att påbörjas under v 50. Rivningsarbetet kommer självklart att följa myndigheternas föreskrifter vad gäller vilka tidpunkter på dygnet som rivningsarbete får pågå. Detta innebär att rivningsarbeten kommer att pågå måndagar till torsdagar mellan kl 07:00-19:00. Dock ber vi ändå redan nu om allmänhetens förståelse och samsyn kring de eventuella ljud och andra olägenheter som kan tänkas uppstå som en följd av rivningen.

Inför den utvändiga rivningen av Kyrkskolan pågår redan nu förberedande arbeten såsom viss invändig sanering och olika typer av förberedande rivningsarbeten. Likaså har hela Kyrkskolans skolområde hägnats in med byggstängsel. Ett annat förberedande arbete som sker just nu gäller byggström, byggvärme under byggnationen (fjärrvärme) och byggvatten under byggtiden. Likaså förbereds redan nu för vissa framtida frågeställningar och funktioner; exempelvis jobbas det med nya Kyrkskolans strömförsörjning då en ny anslutning till befintlig transformatorstation krävs.

Åsgården i Möklinta kommer att nyttjas som plats- och projektkontor för byggnationen av nya Kyrkskolan, vilket gör att inga moduler eller andra etableringsbodar behöver hyras för projektet. Åsgården kommer således att inrymma både yrkesarbetare och tjänstemän under hela byggtiden.

Publicerad 2022-10-28

Projektuppdatering nr 5

Vid de fördjupande undersökningarna har det framkommit att Kyrkskolan och dess idrottshall, samt alla installationer, har större och mer omfattande brister än vad som tidigare har kunnat påvisas.

Kostnaderna för att åtgärda dessa, tillsammans med kostnader för nya tillbyggnationer och anpassningar av skolans markförhållanden, skulle i princip motsvara en nybyggnation. Därför tog kommunstyrelsen den 19 oktober 2022 beslutet att hela Kyrkskolan (inklusive dess idrottshall) ska rivas och att en ny ska byggas på samma plats. Beslutet i kommunstyrelsen finns diariefört med diarienummer 2022/930.

Rivningslov för hela Kyrkskolan lämnades därför in till bygg- och miljöenheten den 21 oktober 2022. Rivningen av hela Kyrkskolan är planerad att starta i mitten eller i slutet av november 2022 och beräknas pågå i cirka tre månader.

För fastighetsenheten, ByggDialog AB, arkitektfirman, installatörer, projektörer och skolverksamheten fortsätter nu det gemensamma arbetet med lokalprogrammet, skolans utformning och dess innehåll. Det tidigare fokuset på en renovering och tillbyggnation av Kyrkskolan ändras nu istället till att en helt ny skola ska byggas på samma plats.

Publicerad 2022-09-26

Projektuppdatering nr 4

Byggnationen av modulskolan i Möklinta och dess skolgård är nu klar både utvändigt och invändigt. Invändigt kvarstår arbeten med förändringsförslag som verksamheten har kommit med.

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt och skolverksamheten så arbetar Sala kommuns fastighetsenhet vidare enligt plan med lokalprogrammet, skolans utformning och dess innehåll.

Efter att skolverksamheten och dess barn har blivit evakuerade till modulskolan, så har fördjupande och fortsatta undersökningar kunnat göras av både Kyrkskolans markförhållanden, konstruktion och system såsom exempelvis avlopp, dagvatten samt ventilation. Syftet med det är att fastställa Kyrkskolans skick för att få ett bra beslutsunderlag om projektets fortsatta arbete och utformning.

Publicerad 2022-09-07

Projektuppdatering nr 3

Efter semestrarna fortsätter nu Sala kommuns fastighetsenhet arbetet med planeringen av renoveringen av Kyrkskolan i Möklinta.

I Möklinta hålls veckovisa verksamhetsmöten tillsammans med skolverksamheten och arbetet med utredningar och undersökningar pågår för fullt.

På modulskolan i Möklinta återstår några mindre in- och utvändiga jobb, vilka beräknas bli klara under vecka 35.

 

Publicerad 2022-06-30

Projektuppdatering nr 2

Uppdateringsbild

(Bild på modulskolan, samtliga moduler monterade)

Tillsammans med ByggDialog, arkitekt samt rektorer och skolledning har vi arbetat vidare med lokalprogrammet och det arbetet löper på enligt planen. Vi har genomfört veckovisa möten i syfte att klarlägga vilka behov som finns och hur dessa behov ska tillgodoses på bästa möjliga sätt. Under den gångna perioden har även ett antal underentreprenörer, däribland ett flertal med lokal anknytning, valts ut och kontrakterats för uppdraget samt att ett första uppstartsmöte med alla aktörer har hållits. I samband med uppstartsmötet gjordes även ett platsbesök på Kyrkskolan. Detta för att ge samtliga entreprenörer en gemensam bild av den befintliga byggnadens förutsättningar och utmaningar.

Nu väntar en period med lägre intensitet med tanke på den stundande semestern. Arbetena återupptas igen under augusti. Det gör att nästa uppdatering av information kommer först i månadsskiftet augusti/september.

Modulskolan är färdigmonterad och nu pågår leverantörens invändiga arbeten med anpassningar av exempelvis innerväggar, dörrar, installationer etc.
Kommande veckor kommer lekutrustning, stängsel, förråd och gård komma på plats. Arbeten för att färdigställa den tillfälliga skolan kommer att pågå under hela sommaren. Detta för att hinna få allt klart till höstterminens start.

Publicerad 2022-05-31

Projektuppdatering nr 1

Fastighetsenheten har tillsammans med ByggDialog och arkitekt fortsatt med inventering av befintlig skola där vi tittat mer i detalj inuti skolan, på taket samt under i krypgrunden, tagit foton och mätt in takhöjder bl.a.
Kommande månad, efter att eleverna börjat sommarlovet, kommer fler inventeringar och provtagningar utföras för att säkerställa skick på alla kritiska delar i byggnaden så att ingenting missas vid kommande renovering.

Adapteo vann upphandlingen enligt LOU och ska leverera modulskolan.
Hockeyrinken är nermonterad och markarbeten pågår inför kommande moduletablering. Preliminär start för montering av moduler är vecka 22-23.
Arbetsområdet är inhägnat med byggstaket och material, rör, grus etc. har börjat köras till arbetsplatsen.
Modulbyggnaden är klar för inflytt till höstterminens start 2022.
Nya boulebanorna är anlagda på Åsvallen.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Skolnämnden beslutade i mars 2016 om vägledande riktlinjer för skolbyggnationer vilket innebär en hög nyttjandegrad, flexibel
användning med en mångfald av olika lärmiljöer, framtidssäkrad teknik och en trygg, trivsam pedagogisk och stimulerande lärmiljö.

Generellt ska planeringen av förskolan och skolan präglas av en strävan att bibehålla och utveckla Möklinta och den omgivande bygden som en attraktiv boendemiljö för barnfamiljer med skiftande intressen och bakgrund.

Status

Pågående

Projekttid start

2022-03-01

Projekttid slut

2023-12-31

Projektägare