Nyhet
Publicerad 2023-02-23
Uppdaterad 2023-02-27 09:01

Sala med omnejd är en fantastisk plats! Detta vill vi sprida till omvärlden.

I en undersökning som vi genomförde hösten 2021 där 800 svenskar svarade, framgick det att det är låg kännedom om Sala i omvärlden. Vi vill ändra på detta och har därför arbetat fram ett platsvarumärke för den geografiska platsen Sala kommun. Detta är gjort i bred samverkan med medborgare, föreningar, näringsliv och den kommunala organisationen.

Platsvarumärket ägs av alla som bor och verkar i kommunen och ska inte förväxlas med Sala kommuns organisatoriska varumärke.

Syfte

Syftet med platsvarumärket är att över tid skapa en tydligare bild av platsen Sala. Att skapa en ökad attraktivitet för inflyttare, etablerare, investerare och besökare. Syftet är också att bygga en stark lokal identitet med stolta Salabor och att detta ska bidra till ett än starkare samarbete i Sala.

Ett platsvarumärke består av de samlade tankarna och värdena som finns runt en plats. Det ägs gemensamt av alla som bor och verkar på platsen. Alla platser har ett varumärke, oavsett om man medvetet arbetar med det eller inte. Att fylla ett platsvarumärke med värden och sprida den önskade bilden till omvärlden inger löften som platsen kan infria och leverera på.

Vår plats - Sala

Platsvarumärket Sala är en stark idé om vad som gör Sala unikt och attraktivt – idag och i framtiden. Det visar också hur Sala skiljer sig från andra platser och vilket värde platsen tillför människor. Alla som bor och verkar i Sala kommun kan använda sig av varumärket.

Värdena vi har här i kommunen har landat i ett platsvarumärke som bjuder in till gemenskap, det är familjärt. Det finns en berättelse som beskriver vår stad som en familj och det visar sig också i den visuella identitet som tagits fram.

Logotypen för platsvarumärket Sala.
Logotypen för platsvarumärket Sala i svart variant.

Arbete pågår

Under 2023 kommer det mer information samlat på en separat webbplats. Där kommer erbjudandet för inflyttare, etablerare, investerare och besökare presenteras på olika sätt. Där kommer även du som vill använda dig av varumärket hitta alla de verktyg du behöver för tillämpning av platsvarumärket.

Kontakt

Åsa Stanaway, Näringslivsutvecklare
0224-74 76 05 asa.stanaway@sala.se